top of page

Brána do Ježišovho Srdca

Vo Svätom písme sa o ňom hovorí už ako o dospelom mužovi, snúbencovi Panny Márie, ktorý bol Božou prozreteľnosťou „vtiahnutý“ do tajomných udalostí vtelenia a narodenia Božieho Syna a stal sa najbližším svedkom jeho detstva a dospievania. Nemáme zaznamenané ani jediné slovo sv. Jozefa, no napriek tomu nám evanjelisti o ňom vykreslili veľmi pekný obraz.

Čo vieme z evanjelia

Jozef pochádzal z kráľovského rodu, jeho otec Jakub bol potomkom kráľa Dávida: „Jakub zrodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazvaný Kristus (Mt 1,16). Písmo ho nazýva človekom spravodlivým: „Keďže jej muž, Jozef bol spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, zaumienil si tajne ju prepustiť“ (Mt 1, 19). Jozef miloval Máriu, vážil si ju a iste sa veľmi tešil na spoločný život s ňou. Preto ho bolestne prekvapilo, že „prv ako by boli spolu bývali, našla sa v požehnanom stave (z moci) Ducha Svätého.“ (Mt 1,18) Podľa vtedajších zákonov, Márii hrozilo nielen všeobecné odsúdenie ale i ukameňovanie. Jozef vie, že nie je otcom jej dieťaťa, vie čo ju čaká a chce ju ochrániť. Aj keď si nevie vysvetliť, čo sa stalo, v hĺbke srdca verí v Máriinu čistotu. Z mučivej neistoty ho vyvedie sám Boh, keď ho Boží anjel vo sne ubezpečí: „Jozef, synu Dávidov, neboj sa vziať k sebe svoju manželku Máriu, lebo čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého!“ (Mt 1, 20).

Od tej chvíle Jozef celý svoj život podriadi Márii a Božiemu Synovi. Prežíva spolu s Máriou namáhavú cestu do Betlehema, aby sa podrobil nariadeniu o sčítaní ľudu, zažije odmietnutie, keď sa pre nich nenájde miesto v hostinci, ale i chvíle veľkej radosti, keď môže ako prvý uvidieť narodeného Božieho Syna. Vidí, ako sa tomuto malému Dieťaťu klaňajú jednoduchí pastieri i vznešení mudrci. Spolu s Máriou obetuje malého Ježiška Bohu v jeruzalemskom chráme, vypočuje si Simeonovo proroctvo o tom že toto Dieťa „... bude ustanovené na pád a na povstanie mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému sa bude protirečiť“, i o tom že Máriinu dušu prenikne meč bolesti (Lk 2, 34-35).

 

​Jedna z najväčších milostí, ktorú môže dať Boh nejakému človeku, je dar úcty ku svätému Jozefovi. Tá mu otvára poklad Kristových milostí. Ak chce Boh priviesť človeka k nezvyčajnej dokonalosti, dá mu veľkú lásku k tomuto svätcovi. Avšak on je svätcom takým skrytým, že jedine Ježiš nám ho môže odhaliť a zjaviť. Svätý Jozef je najlepšou bránou do Ježišovho Srdca, lebo Pán Ježiš i Panna Mária mu chcú odmeniť to, že sa pre nich celé roky obetoval, ich najväčšou radosťou je plniť priania svätého Jozefa. Svätý Jozef uvádza do vnútra svätyne sviatostného Ježiša.

sv. Julián Eymard

zakladateľ Kongregácie eucharistiánov

 

Podobne ako Mária mnohému možno nerozumie, ale tak ako ona i Jozef si všetko uchováva v srdci a s dôverou v Božiu pomoc spĺňa svoje poslanie Ježiškovho pestúna a vychovávateľa a ochrancu svätej rodiny. Ochráni Ježiška a Máriu pred Herodesovým prenasledovaním útekom do Egypta a keď nebezpečenstvo pominie, vráti sa na Boží pokyn do Nazareta, kde žije s Ježiškom a Máriou tichým skromným životom. Aby uživil svoju rodinu, pracuje ako tesár a svoje remeslo učí i Ježiška, ktorého nazývajú „tesárovým synom“. Jozef iste prežíval veľmi radostné chvíle, keď videl, ako sa Ježiš „vzmáha v múdrosti a veku“ a je Márii a jemu oddaný. Poslednú zmienku o sv. Jozefovi nachádzame v Lukášovom evanjeliu, keď hovorí o putovaní Márie a Jozefa s dvanásťročným Ježiškom na Veľkonočné sviatky do Jeruzalema. Na spiatočnej ceste prichádza veľké zdesenie a strach, keď po troch dňoch cesty zistia, že Ježiš nie je s nimi, ani medzi príbuznými a známymi. S bolesťou sa vrátia do Jeruzalema a radujú sa, keď ho nájdu ako sedí medzi učencami v chráme a – na Máriino a Jozefovo prekvapenie – učenci ho počúvajú. A Ježišova odpoveď na Máriinu výčitku: „Dieťa moje, prečo si nám to urobil? Tvoj otec a ja s úzkosťou sme ťa hľadali! Ale on im odpovedal: Prečo ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že mám byť v dome svojho Otca?“ (Lk 2, 48-49). Písmo hovorí, že „nepochopili, vysvetlenie, ktoré im dal“.

Tajomný patrón dobrej smrti

O ďalšej prítomnosti sv. Jozefa v živote Ježiša a Márie písmo nehovorí. Môžeme tak iba usudzovať, že sv. Jozef zomrel skôr, ako Pán Ježiš začal svoje verejné účinkovanie. Podľa tradície zomrel v náručí Panny Márie a Pána Ježiša, do poslednej chvíle verný poslaniu, ktoré mu určil Boh, aby sa postaral o Jeho najväčšie poklady – Božieho Syna a Božiu Matku. Sv. Jozef zomrel šťastný, pretože sa dokázal vzdať svojej predstavy o živote s Máriou a podriadil sa vo všetkom Božej vôli. A Boh jeho život s Máriou urobil plnším a krajším. Sv. Jozefa vzývame aj ako patróna dobrej smrti.

Dejiny úcty k sv. Jozefovi

Úcta ku sv. Jozefovi bola v našich krajinách veľmi rozšírená. Hoci u nás jeho sviatok – 19. marec – nie je prikázaným sviatkom, veriaci sa sv. omší slávených na počesť sv. Jozefa zúčastňujú radi a vo veľkom počte. Tento deň úcty ku sv. Jozefovi poznáme od 10. storočia. Gregor XV. ho v r. 1621 potvrdil ako prikázaný sviatok, biskupi Slovenska ho však po predchádzajúcom schválení Apoštolskou stolicou z prikázaných sviatkov vyňali. Pápež Lev XIII. odporučil celý mesiac marec zasvätiť úcte ku sv. Jozefovi.

Mnohí svätci preukazovali sv. Jozefovi veľkú lásku a úctu. Blahoslavený Pius IX. vyhlásil sv. Jozefa dekrétom Quemadmodum Deus (8. decembra 1870) za patróna celej Cirkvi pretože: „(...) s najväčšou starostlivosťou živil toho, ktorého mali neskôr veriaci prijímať ako nebeský chlieb pre večný život (...)“ Podľa Leva XIII. je „patrónom všetkých kresťanov. Otcom rodín udeľuje milosť bdieť nad deťmi a kresťansky ich vychovávať. Manželom dáva dar vzájomnej a trvalej lásky, dokonalého súladu manželského zväzku. Slobodným osobám udelí ducha veľkej čistoty, všetkých poučí, v čom spočíva opravdivá veľkosť. Robotníkov v núdzi naučí, ako posvätiť seba posväcovaním práce a vyrovnaným znášaním chudoby.“ Pius XI. o sv. Jozefovi tvrdil, že je „všemohúci orodovník“, pretože: „Čo by mohli odmietnuť svätému Jozefovi Ježiš a Mária, keď im on zasvätil celý svoj život a dával im prostriedky na ich pozemskú existenciu?“ Sv. Ján XXIII. si ho uctieval od detstva: „Veľmi milujem sv. Jozefa, natoľko, že nemôžem začať ani skončiť deň bez toho, aby moje prvé slová i posledné myšlienky boli bez neho.“

Sv. Terézia Veľká, učiteľka Cirkvi, patrí medzi najväčších šíriteľov úcty ku sv. Jozefovi. Vo svojej autobiografii hovorí: „Kto neverí, nech skúsi, aké prospešné je zverovať sa tomuto slávnemu patriarchovi a uctievať si ho. Tí, ktorí majú k nemu opravdivú úctu, doloženú skutkami, vždy prospievajú v čnostiach, lebo tento nebeský pomocník nápadne pomáha v duchovnom pokroku tým, ktorí sa mu odovzdávajú." Sv. Jozefa veľmi milovala i sv. Terezka z Lisieux.

Kanadský rehoľník Kongregácie Svätého Kríža, sv. brat Andrej, si zvolil už v detstve sv. Jozefa za svojho spoločníka a dôverníka. Keď sa v Montreale staral o chorých, odporúčal im, aby sa s dôverou utiekali ku sv. Jozefovi. Hovorieval: „Keby len ľudia pochopili, kto je sv. Jozef, ako uzdravuje a obracia! Brat Andrej mal vnuknutie, aby vybudoval modlitebňu ku cti sv. Jozefa na vŕšku Mont Royal. V noci sa na to miesto chodil modliť. Prosil, aby jeho kongregácia získala vŕšok do vlastníctva. Na tento úmysel pri modlitbe položil pod jeden zo stromov medailu sv. Jozefa. Jeho prosba bola vypočutá. Modlitebňa, ktorú na vŕšku postavil, bola tak navštevovaná, že ju museli viackrát rozšíriť. Dnes je z nej bazilika, ktorú ročne navštívia milióny pútnikov. Podľa kardinála Tisseranta je toto miesto „hlavným miestom úcty ku sv. Jozefovi“.

Sv. Ján Pavol II. v apoštolskej exhortácii Redemptoris custos – Ochranca Vykupiteľa píše: „Nech sa sv. Jozef stane pre každého z nás výnimočným učiteľom v službe Kristovho spásneho poslania, za ktoré nesú zodpovednosť všetci a osobitne každý jeden člen Cirkvi. (...) Tohto spravodlivého muža, ktorý v sebe niesol celé dedičstvo starej zmluvy, Boh voviedol aj na ´začiatok´ novej a večnej zmluvy v Ježišovi Kristovi. (...) nech nám sv. Jozef ukazuje cestu tejto spásnej zmluvy.“

Pápež František si na svoj pracovný stôl položil sošku sv. Jozefa v netradičnej podobe, ako ležiaceho a spiaceho. Keď sa ho pýtali prečo, odpovedal že preto, lebo sv. Jozef všetky dôležité posolstvá dostal vo sne. Na otázku, prečo sú pod soškou poskladané lístočky, povedal: „Sú to moje modlitbové úmysly. Všetky ich dávam sem, aby na ne myslel on, Jozef.“ Potvrdil, že veľmi miluje sv. Jozefa, lebo je to muž silný a mlčanlivý.

Patrón rodinného a manželského života

Ctitelia sv. Jozefa si ho vážia ako patróna rodinného a manželského života, vzor čistoty, pevnej viery a poslušnosti, ochrancu osamelých a opustených ľudí, ochrancu Cirkvi, kňazov a zasvätených osôb, vzor robotníkov a patróna chorých a umierajúcich. Je správne obracať sa na neho v modlitbách stále, marec je však mesiac, kedy si ho pripomíname oveľa intenzívnejšie. Konajú sa modlitbové stretnutia k úcte sv. Jozefa, na ktorých sa veriaci modlia Litánie k sv. Jozefovi (schválené pápežom sv. Piom X. v r. 1909), deviatnik, prípadne ruženec k sv. Jozefovi.

V každej chvíli a situácii nášho života sa k nemu môžeme obrátiť s prosbou, ktorú veríme že neodmietne a predloží Božiemu Synovi a Panne Márii. Keď v súčasnosti prežívame neľahkú situáciu z rýchlo sa šíriacej nákazy, poprosme ho spoločne: „Svätý Jozef, s dôverou prichádzame k tebe vo všetkých ťažkostiach a utrpeniach, ktoré na nás doliehajú. Prosíme, ujmi sa ťažkých životných záležitostí, ktoré nás veľmi znepokojujú. Vypros nám milosť, aby ich šťastné vyriešenie prinieslo Božiu slávu a dobro pre všetkých. Svätý Jozef, teba nik neprosil zbytočne, prihováraj sa za nás, buď našim orodovníkom u Božieho Syna, ktorému si bol na zemi najlepším otcom, starostlivým a verným ochrancom. Pomôž nám, prosíme, v našej núdzi, ktorú ti predkladáme a zverujeme v dôvere, že vypočuješ našu prosbu a oslobodíš nás od starostí a utrpenia. Amen.“ (Deviatnik k sv. Jozefovi)

Použitá literatúra:

Baroková, A.: Svätý Jozef – zrkadlo pokory a poslušnosti. Doľany, ZAEX 2019, 96 s.

Šuppa, J.: Deviatnik k sv. Jozefovi. Trnava, Dobrá kniha s. 47 (modlitba)

bottom of page