top of page

SPIRITUALITA M.I.

Buď pokojný.

Nepoškvrnená ťa sama vedie

a neprivedie ťa do zatratenia,

ale k spaseniu duše.

Buď len poslušným, slepo jej dôveruj.

Buď si istý, že Nepoškvrnená

sa z teba stále teší.

Dobre ti rozumiem a prikazujem ti,

aby si bol pokojný a netrápil sa...

Spiritualita Rytierstva Nepoškvrnenej (M.I.) je založená na uvedomelom prežívaní daru kresťanského povolania, ktoré sme dostali vo sviatosti krstu. Veľkonočné tajomstvo krstu prežívame po celý svoj život s Nepoškvrnenou. Inšpirujeme sa jej životným postojom a usilujeme sa nasledovať jej lásku a oddanosť Ježišovi Kristovi. Kľúčom k tomuto zvláštnemu vzťahu k Márii je skutočnosť, že každý z nás v sebe objavil učeníka, ktorého Ježiš miluje. Zoskupení okolo jeho kríža ochotne prijímame Máriu za svoju matku a týmto úkonom sa stávame nielen Ježišovými učeníkmi, ale aj jeho bratmi a sestrami.

Ó, Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za za nás, ktorí sa k tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k tebe neutiekajú, najmä za nepriateľov Svätej Cirkvi a za tebe odporúčaných.

K tejto modlitbe pripájame aj modlitbu na spoločný úmysel Rytierstva Nepoškvrnenej určený na daný mesiac. Často tiež opakujeme a obnovujeme svoje zasvätenie sa Nepoškvrnenej podľa vzoru sv. Maximiliána:

Nepoškvrnená Mária, Kráľovná neba a zeme, útočisko hriešnikov a naša najláskavejšia Matka, tebe chcel Boh zveriť celý poriadok milosrdenstva. Ja, nehodný hriešnik, padám k tvojim nohám a pokorne ťa prosím, aby si ma prijala za svoj nástroj. Tebe, Matka, odovzdávam všetky schopnosti mojej duše i tela, môj život, smrť aj večnosť, aby si so mnou vykonala, čokoľvek sa ti páči. Ak chceš, použi ma celého a bezvýhradne na to, čo bolo o tebe povedané: „Ona ti rozšliape hlavu” a „Všetky bludy na celom svete si sama zničila”. Daj, aby som sa v tvojich nepoškvrnených a najláskavejších rukách stal užitočným nástrojom šírenia tvojej slávy v mnohých poblúdených a ľahostajných dušiach, a aby som tým prispel k rozšíreniu požehnaného Kráľovstva Najsvätejšieho Ježišovho Srdca. Pretože kam ty vstúpiš, tam vyprosuješ milosť obrátenia a posvätenia a cez tvoje ruky na nás zostupujú všetky milosti z Najsladšieho Ježišovho Srdca.

 

Dovoľ mi chváliť ťa, najsvätejšia Panna!

Daj mi moc proti tvojim nepriateľom!

Členovia hnutia nosia pri sebe Zázračný medailón, ktorý je vonkajším znakom našej príslušnosti k M.I.

Sv. Maximilián považoval tento medailón za veľmi účinný apoštolský prostriedok.

Hovorieval, že sú to "náboje, ktorými Nepoškvrnená Panna Mária strieľa".

Preto ho často vkladal do rúk aj ľuďom, ktorí ešte neboli otvorení na Božiu milosť a obrátenie.

S vierou, že vďaka Márii nájdu cestu ku Kristovi, zvádzal potom za tieto osoby

duchovný boj svojimi modlitbami a obetami.

Obeta

Zverenie a zasvätenie nášho života Nepoškvrnenej nie je prechodnou záležitosťou. Je definitívnym odovzdaním sa Márii spojeným s úsilím stať sa jej podobnými. Maximilián Mária Kolbe hovorieval: „Kto s Nepoškvrnenou pretrváva, nepoškvrneným sa stáva." Nasledujeme teda Ježišovu Matku v duchu viery a služby, aby sme sa stali takými, ako ona - svätými ľuďmi úplne oddanými Ježišovi a jeho kráľovstvu.

 

Medzi našimi bratmi a sestrami chceme pôsobiť ako Mária medzi učeníkmi. Snažíme sa teda všetkých bratov a sestry milovať, slúžiť im a privádzať ich k Ježišovi. V našich farnostiach a spoločenstvách máme byť oporou duchovným pastierom. Podľa svojich možností sa vytrvalo angažujeme v misijných a apoštolských dielach miestnej i univerzálnej Cirkvi využívajúc všetky dostupné prirodzené i nadprirodzené prostriedky na šírenie Ježišovho kráľovstva.

Formácia

Je nevyhnutné, aby sme dbali o svoju kresťanskú formáciu podľa ideálu M.I. a v štýle apoštolátu, ktorý je pre Rytierstvo Nepoškvrnenej charakteristický. Preto sa usilujeme prehlbovať svoje prežívanie kresťanského povolania na všetkých rovinách: duchovnej, teologickej, mariologickej i pastoračnej, čerpajúc z duchovného bohatstva Cirkvi a iniciatív odporúčaných národnými a medzinárodnými centrami M.I.

 

Prvotnú formáciu prijímame pred našim rozhodnutím vstúpiť do Rytierstva Nepoškvrnenej. Každý z nás sa najskôr oboznámi so základnými informáciami o M.I. Osvedčenou (nie však nevyhnutnou) formou prvotnej formácie Rytierov Nepoškvrnenej je dvojdňová duchovná obnova vedená národným asistentom. Po vstupe do hnutia máme každý mesiac k dispozícii formačný materiál pripravený v medzinárodnej centrále M.I., ktorý môžeme študovať sami, alebo na stretnutiach v skupinách. Na miestach, kde sa konajú pravidelné formačné stretnutia, môže spoločenstvo M.I. v diele formácie využívať službu miestnych duchovných otcov, katechétov, alebo v spolupráci s národným asistentom využívať inú vhodnú formu permanentnej formácie, najmä duchovné obnovy, spoločné púte atď.

Modlitba

Od Nepoškvrnenej sa učíme načúvať Božiemu slovu a prijímať ho do svojho života. Mária je našim vzorom modlitby a obety. Preto sa usilujeme ustavične napredovať pomocou duchovného vedenia, vytrvalo sa zúčastňujeme na bohoslužbách Cirkvi, najmä na častom slávení  eucharistie. Ak to dovolia podmienky a povolanie, ktoré vykonávame, usilujeme sa posväcovať čas liturgiou hodín. V našom duchovnom živote sa usilujeme dať náležité miesto spoločnej aj individuálnej modlitbe, ktorá je prameňom duchovnej radosti a každého apoštolského úsilia.

V osobnej modlitbe členov M.I. nechýba každodenné zvolanie:

bottom of page