top of page

RODINA

V M.I.

Ak chceme získať nebo, potrebujeme tri veci - modlitbu, modlitbu a modlitbu. Od kvality modlitby závisí všetko.

Niektoré rodiny sa rozhodujú zasvätiť Panne Márii v Rytierstve Nepoškvrnenej (M.I.) spoločne. Vyjadrujú tým svoje rozhodnutie obohatiť každodennosť ich života mariánskou a misionárskou inšpiráciou sv. Maximiliána M. Kolbeho, patróna hnutia za rodinu. Otec Kolbe v koncentračnom tábore dobrovoľne umrel, aby jedna rodina neprišla o manžela a otca. Mnohým ľuďom tým pripomenul dôležitosť živej viery, modlitby a obety pre dobro ich rodinného spoločenstva.

Rodiny zasvätené v M.I. sa usilujú upevniť vo svojom dennom programe čas na spoločnú modlitbu, počúvanie Božieho slova i čas počúvať sa navzájom a deliť sa o svoje každodenné skúsenosti v kresťanskom napredovaní. Usilujú sa spoločne prežívať a všetkým ľuďom okolo seba sprostredkovať ľudské a kresťanské hodnoty rodinného života. Aktívne sa podieľajú na cirkevnom a spoločenskom dianí.

 

Rodina, ktorá vstupuje do v M.I., má byť podľa príkladu otca Kolbeho dynamickým, kreatívnym a podnikavým spoločenstvom vo všetkých aspektoch kresťanského života. Každý jej člen by mal byť zameraný na dosiahnutie najvyšších ideálov svätosti. Zasvätenie sa Nepoškvrnenej Panne Márii sa má v rodine prakticky prejavovať v postojoch lásky a štedrosti voči sebe navzájom i voči Bohu, ktorý toto spoločenstvo utvára a svojou milosťou upevňuje.

Zverenie rodiny nepoškvrnenej Panne Márii

Nepoškvrnená Panna Mária, tebe chcel ukrižovaný Pán Ježiš zveriť všetkých svojich učeníkov.

My prijímame tento jeho dar a od tejto hodiny si ťa chceme vziať k sebe aby si bola našou Matkou a naším príkladom. Dnes ti úplne zasväcujeme našu rodinu, aby si ju vždy viac zjednocovala a posilňovala vo viere a láske. Upevni medzi nami vzájomnú úctu a vernosť v láske, posvätené sviatostným manželským zväzkom. Daj, aby sme milovali život, aby sme ho bránili od prvého momentu jeho existencie a starostlivo ho ochraňovali v dňoch staroby a choroby. Tvojmu materskému srdcu zverujeme naše radosti a utrpenia, každodenné ťažkosti, prácu a štúdium, aby sme v tom všetkom dokázali presvedčivo vyjadriť našu kresťanskú totožnosť. Buď nám oporou v úsilí byť otvorenými a solidárnymi voči tým, ktorí sú chudobní a trpiaci, aby sme boli vo svete viditeľným znamením Božej lásky. Sprevádzaj nás vždy a všade na našich cestách. Amen.

 

Modlitba za rodinu

Svätý Maximilián, ty si pod vedením Nepoškvrnenej vynaložil množstvo síl na ohlasovanie evanjelia všetkým ľuďom. Potom si v koncentračnom tábore obetoval svoj život, aby jedna rodina nebola ochudobnená o manžela a otca. Nauč nás pre tvoje hrdinské mučeníctvo z lásky, že rodina je dar, pre ktorý sa oplatí obetovať seba samých. Ty si v Márii objavil prameň, z ktorého si načieral milosti k odvážnemu a vernému učeníctvu v Ježišovej škole. Pomôž nám prijať ju za našu Matku, aby sme aj my okúsili silu jej príhovoru na našej ceste života. Buď s nami, svätý Maximilián, a vyprosuj našej rodine všetky potrebné milosti. Amen.

 

Zverenie detí nepoškvrnenej Panne Márii (modlitba rodičov)

Nepoškvrnená Panna Mária, chceme sa od teba naučiť odpovedať na naše rodičovské povolanie, preto zverujeme tvojmu nepoškvrnenému srdcu naše deti: ich život, ich prítomnosť aj ich budúcnosť. Ty si Matkou dobrou a mocnou a si aj vzorom kresťanského povolania; ochraňuj a obraňuj pred každým zlom naše deti. Pomáhaj im rásť v priateľstve s Ježišom, aby postupne rozpoznali svoje povolanie a svoju misiu vo svete a v Cirkvi. Pomôž nám byť dôslednými a radostnými svedkami viery vo všetkých životných okolnostiach. Daj, aby sme na tvoje orodovanie dosiahli milosť kráčať na našej spoločnej ceste v láske a jedného dňa sa znova stretli dokonale spojení vo večnej nebeskej radosti. Amen.

bottom of page