top of page

MISIA V M.I.

Všetky vynálezy a objavy

majú poslúžiť najprv Nepoškvrnenej.

Až tak majú slúžiť iným cieľom.

Rytieri Nepoškvrnenej uskutočňujú svoju misiu na troch úrovniach: 

1. Misia voči sebe samému

2. Misia k svojmu okoliu

3. Misia k celému svetu

1. Misia voči sebe samému

Misia k sebe samému spočíva vo vytrvalej snahe o svoje vlastné obrátenie a posvätenie. Bez nej sa nedá hovoriť o žiadnej misijnej aktivite. Ide o počiatok každej skutočnej evanjeliovej misie.

 

V Nepoškvrnenej uznávame dokonalú učeníčku Krista.

Ona je model veriaceho človeka. Svätý Maximilián neustále pozýval všetkých, aby sa stali ňou. Uskutočňuje sa to prostredníctvom osvojovania si Máriiných postojov v našom vzťahu k Bohu a k blížnym. Napodobňujeme Máriu v počúvaní Božieho slova, v modlitbe, v materstve a obetavosti.

 

Prostriedkami k tomu sú:

 

  • Počúvanie Božieho slova

  • Osobná a liturgická modlitba

  • Skutky lásky k ľuďom okolo nás

  • Obetovanie svojho života s cieľom spolupracovať s Kristom na spáse celého sveta.

Každodenne obnovujeme svoje darovanie sa Nepoškvrnenej a recitujeme modlitbu: „Ó, Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás ktorí sa k tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k tebe neutiekajú, najmä za nepriateľov svätej Cirkvi a tebe odporúčaných."

 

Pridávame k nej úmysel modlitby určený na daný mesiac medzinárodným centrom M.I.

Je to znak našej príslušnosti k M.I.

 

Nosíme pri sebe tzv. zázračnú medailu. 

2. Misia k svojmu okoliu

Rytier Nepoškvrnenej sa na druhej úrovni usiluje byť misionárom vo svojej rodine, medzi blízkymi osobami, v pracovnom prostredí a pri dobrom trávení voľného času.

 

Božia prozreteľnosť nás postaví aj do mnohých iných pozícií, v ktorých budeme povolaní svedčiť o kráse a vznešenosti evanjelia svojím dobrým príkladom, životným postojom, neraz aj správne nasmerovaným slovom. Dbáme pritom úzkostlivo o rešpektovanie osobnej slobody každého človeka.

 

Uvedomujeme si, že na zmeny v ľudských srdciach nestačí naša aktivita. Potrebný je i dotyk Božej milosti. Preto ľudí, ku ktorým sme poslaní, zahŕňame do našich modlitieb.

Ako členovia Rytierstva Nepoškvrnenej (M.I.) prežívame svoju misiu predovšetkým svedectvom v bežných okolnostiach našej každodennosti. Ocitáme sa v najrôznejších sociálnych prostrediach, v ktorých šírime ducha evanjelia voči celému stvoreniu. V každom prostredí, kde žijeme a pracujeme, sme povolaní ohlasovať ochranu života od počatia až po prirodzenú smrť. Vkladáme sa do služieb obrany integrálnej ľudskej dôstojnosti, zastávame hodnoty bratstva, spravodlivosti a solidarity.

3. Misia k celému svetu

Tretím stupňom našej misie je aktivita nášho hnutia, ktorou objímame každého človeka a celý svet.

Rytier Nepoškvrnenej si musí byť vedomý, že je vždy a na každom mieste misionárom. Je to charakteristický postoj človeka, ktorý sa snaží žiť v spojení s Kristom Vykupiteľom podľa príkladu Márie.

 

V uznaní, že pravým misionárom je ten, kto je svätý, kladieme na prvé miesto medzi všetkými misijnými prostriedkami modlitbu, obetu a svedectvo života. Usilujeme sa šíriť zázračnú medailu, ktorú horlivo rozširoval náš zakladateľ, Maximilián Mária Kolbe. Ona je totiž znakom Máriinej starostlivosti o každého človeka žijúceho na tomto svete.

Usilujeme sa nasledovať príklad otca Kolbeho, preto načúvame vnuknutia Ducha a sme pripravení kedykoľvek akceptovať pozvanie k misii vo svete tak, ako nám to dovoľuje náš životný stav. Vďaka tomu dalo už Rytierstvo Nepoškvrnenej Cirkvi mnoho vynikajúcich misionárov. Niektorí z nich dokonca položili svoj život za vieru.

bottom of page