top of page

Z dejín minoritov: Filippo Gesualdi

Koncom minulého roka si komunita bratov minoritov v talianskom Castrovillari (Kalábria) pripomenula 400. výročie smrti brata Filippa Gesualdiho, jednej z popredných osobností obdobia reformy františkánskeho rádu.

Bazilika sv. dvanástich apoštolov v Ríme, sídlo generálnych ministrov rehole minoritov.

Brat Filippo sa narodil v talianskom Castrovillari 23. februára roku 1550. Vstúpil do kláštora minoritov vo svojom rodnom meste. Po noviciáte pokračoval v rehoľnej formácii v Ríme, Padove a Trevise. V roku 1576 prijal v Padove kňazskú vysviacku. Po nej sa stal vyučujúcim v rôznych kolégiách minoritského rádu. Popri pedagogickej činnosti bol i známym a vyhľadávaným kazateľom.

V roku 1591 sa stal provinciálnym ministrom Kalábrie. V tejto službe sa veľmi dobre osvedčil. Bol otvorený na ideály františkánskej reformy. Vynikal prísnou spiritualitou a veľmi striedmym životným štýlom. Roku 1593 ho teda bratia zvolili za generálneho ministra celého rádu. S podporou pápeža Klementa VIII. sa podujal zreformovať minoritskú rehoľu. Začal reformou počiatočnej formácie v oblasti spirituality, teológie a liturgie. Zrušil bratom rôzne dišpenzy vedúce k zanedbaniu komunitného života a k opúšťaniu zásad františkánskej chudoby. Podarilo sa mu tak uchrániť konventuálnu vetvu františkánskeho rádu (minoritov) od ďalšieho štiepenia na nové františkánske rehole. Do úradu generálneho ministra bol zvolený celkom tri razy.

V roku 1602 bol menovaný za biskupa v diecéze Cariati a Cerenzia. Bolo to veľmi chudobné územie. Napriek podlomenému zdraviu páter Filippo viedol aj v biskupskej hodnosti chudobný štýl života príznačný pre synov sv. Františka. Venoval sa vyučovaniu náboženstva a sám slúžil veriacim ako spovedník. Zakladal mnoho laických bratstiev, kázal ľudové misie, založil nemocnicu pre chudobných.

Zomrel v Cariati (Cosenza) 12. decembra roku 1618 v povesti svätosti. Pochovaný bol veľmi chudobným spôsobom v miestnej katedrále. Ľudová tradícia mu čoskoro pripísala titul „blahoslavený“. Po barokovej prestavbe tamojšej katedrály už nie je jasné, kde presne sa nachádza jeho hrob. Napriek tomu je páter Filippo všeobecne uznávaný ako jeden z najdôležitejších predstaviteľov reformy františkánskeho rádu.

bottom of page