top of page

Duchovné slovo: 30. nedeľa v roku b

Keď Ježiš so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom odchádzal z Jericha, pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral. Keď počul, že je to Ježiš Nazaretský, začal kričať: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Mnohí ho okríkali, aby mlčal; ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Ježiš zastal a povedal: „Zavolajte ho!“ Zavolali slepca a vraveli mu: „Neboj sa! Vstaň, volá ťa!“ On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. Ježiš mu povedal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Slepec mu odpovedal: „Rabboni, aby som videl!“ A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za ním po ceste.

Mk 10, 46b-52

El Greco: Uzdravenie Bartimeja zdroj: wikipedia

Jericho sa nachádza blízko geograficky najnižšie položeného bodu na našej planéte. Po vyslobodení z Egypta a štyridsaťročnom putovaní púšťou pri Jerichu vstúpili Židia do Zasľúbenej zeme. Bolo to mesto, v ktorom v Ježišovej dobe žili kňazi, čo slúžili v chráme, pretože za bránami Jericha sa už začínal výstup k Svätému mestu. Ježiš vychádza obklopený zástupom a na scéne sa objavuje slepec Bartimej: „Ježišu, Syn Dávidov zmiluj sa nado mnou!“

Učeníci, čo Ježiša sprevádzajú, nechcú, aby takto kričal. Oni Ježiša týmto menom nikdy nevolali. Bol pre nich skôr „učiteľom”. Vnímali ho ako príležitosť stať sa niekým väčším. Na predchádzajúcich stranách evanjelia sme ich videli ustavične zamestnaných otázkou, kto je medzi nimi najdôležitejší. Pár dní pred vstupom do Jericha Jakub a Ján predstúpili pred Ježiša a on sa ich spýtal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“ Teraz kladie Bartimejovi presne tú istú otázku: „Čo chceš, aby som ti urobil?“. Bartimej si na rozdiel od učeníkov uvedomuje svoju slepotu, preto dokáže prosiť o správnu vec – aby videl. U Marka je to jediná zázračne uzdravená osoba, ktorá má meno. Zároveň je Bartimej jedinou osobou (okrem démonov), ktorá svojimi ústami volá Ježiša po mene. Volá ho „Ježiš” – „JHWH spasí“. Slepec vidí, kým je ten učiteľ, čo ide okolo. Nikto z učeníkov vtedy Ježiša ešte takto nevidel. Ani Peter. Peter pochopil, kým je Ježiš, až po zmŕtvychvstaní a zoslaní Ducha Svätého. Vtedy začal vyhlasovať, že „každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.”

Pri Jerichu sa stala ešte jedna pamätná vec. Spomínate si, ako ho Izraeliti dobyli? Nie zbraňou... V tichosti ho sedem dní obchádzali. Na siedmy deň ho dobili hlasným krikom. Dnešný príbeh je pre teba povzbudením volať meno Ježiš. Volať hlasno a s vierou, s takou vierou, čo zbúra aj tie najvyššie múry.

bottom of page