top of page

Duchovné slovo: 3. veľkonočná nedeľa

Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal: „Idem loviť ryby.“ Povedali mu: „Pôjdeme aj my s tebou.“ Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič. Keď sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu; ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal: „Deti, máte niečo na jedenie?“ Odpovedali mu: „Nemáme.“ On im povedal: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi: „To je Pán.“ Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty – nebol totiž oblečený – a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi dvesto lakťov, a sieť s rybami ťahali za sebou. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal: „Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!“ Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. Ježiš im povedal: „Poďte jesť!“ A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“, lebo vedeli, že je to Pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu. To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania.

Jn 21, 1-14

Evanjelista Ján hovorí o troch stretnutiach učeníkov so zmŕtvychvstalým Pánom. Pri prvom, v deň vzkriesenia, boli vo večeradle. Prišiel Ježiš a ukázal im, že žije. Dostali od neho Ducha Svätého a misiu priviesť k novému životu všetkých ľudí. Druhé stretnutie bolo presne o týždeň. Tomáš okúsil, že Ježiš je prítomný uprostred veriacich, čo sa schádzajú v deň vzkriesenia, v nedeľu. Každé z týchto rozprávaní je plné symbolov, aj to dnešné.

Na prvý pohľad sa zdá, že tam je mnoho nepresností. Stretnutie sa neodohráva v Jeruzaleme, ale na severe Palestíny. Jazero, ktoré je pomerne malé, nazýva evanjelista „morom“. O zázračnom rybolove vieme, že sa odohral na začiatku Ježišovho pôsobenia a súvisel s povolaním učeníkov. Tu je ale bodkou na konci. Peter sa správa divne: v noci, keď býva veľká zima, je zoblečený. Ráno sa oblieka pred tým, ako skočí do vody. Toto gesto je kľúčové.

Sloveso „pripásať sa“, použil Ján v celom evanjeliu iba dva razy – tu a pri poslednej večeri. Ježiš vstal od stola, „pripásal sa“ a umyl učeníkom nohy. Peter bol proti tomu. Nevedel si predstaviť, že by záchrana ľudstva mala spočívať v ponížení niekoho, kto si zaslúži maximálnu úctu. Nedokázal akceptovať, že spása všetkých stojí na dobrovoľnom sebadarovaní a sebaobetovaní tej najdôležitejšej osoby.

Dnes už ale Peter úplne akceptuje svoje povolanie v Duchu Pána Ježiša. Pozrite, koľko vecí na to poukazuje:

Loďka je symbolom Cirkvi a rybolov apoštolátu – ľudia sú apoštolmi lovení z mora hriechu a egoizmu do siete evanjelia. Peter je prvým zo všetkých apoštolov. Nespráva sa však už ako tí, čo sú „prvými“ v našom svete. Nerozkazuje, neplánuje, nekontroluje... Čo pre neho znamená byť prvým? Znamená to ísť do práce ako prvý. Ostatní ho nasledujú. Peter nie je dokonalý. V príbehu nedokáže rozoznať Pánov hlas a Pánovu prítomnosť. Je ale pokorný a počúva hlas iného, mladšieho učeníka. Na slová o Ježišovi odpovedá vierou a skutkom. „Pripáše sa“ (ako Ježiš pri poslednej večeri) a vrhá sa do vody, ktorá je pre nás, kresťanov, symbolom krstného očistenia, symbolom našej smrti a zmŕtvychvstania v Kristovi. Čo vidí po vynorení? Vidí Ježišovu tvár? Nie. Evanjelista vraví, že vidí chlieb a rybu. Text nepredpokladá nevyhnutne Ježišovu fyzickú prítomnosť. Hovorí o reálnej prítomnosti Pána Ježiša. Je tam chlieb, ktorý Ježiš láme (eucharistia), ryba (gr. „Ichthys“ – Ježiš Kristus, Boží Syn, Spasiteľ) a Božie slovo.

Posledné stretnutie so vzkrieseným Kristom sa neodohráva v nedeľu a neprebehlo ani vo večeradle. Je to stretnutie, aké môže prežívať človek ktoréhokoľvek povolania, každý deň, na ktoromkoľvek mieste, v každej chvíli. Kľúčom k nemu je rozhodnutie „pripásať sa", čiže prijať životný postoj Pána Ježiša za svoj životný program. To je jediná cesta k našej záchrane i k záchrane ostatných ľudí.

bottom of page