top of page

Duchovné slovo: 6. nedeľa v roku b

K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý.Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš im na svedectvo.“

Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ.

Mk 1, 40-45

Prečo dokáže káva predlžovať život? S takýmto nadpisom článku som sa prednedávnom stretol. Zaujal ma, tak som začal čítať. Okrem iného sa v ňom písalo, že podľa istej legendy, bolo to v 9. storočí v Etiópii, z bôbov kávovníkového kríku žrali kozy a začali byť nezvyčajne živé, aktívne. Všimol si to ich pastier Kalid a tak aj on ochutnal kávové bôby. Zrazu pocítil novú energiu. So svojou skúsenosťou sa zdôveril mníchom z neďalekého kláštora, ktorí začali bôby jesť a ocenili, ako im káva pomáha pri celonočných modlitbách. [1] Napriek mnohým ďalším informáciám o káve, predsa len mi tento článok neodpovedal na otázku, prečo káva dokáže predlžovať život.

Pre mnohých káva, pre Angličanov čierny čaj s mliekom, pre iného energetické nápoje, a zase pre iných obyčajná rozcvička ráno dodá energiu. Prebudí nás k životu. Kto by každodenne nechcel pocítiť prílev energie a životnú silu? Káva či iné vymoženosti a objavy to azda dokážu len na chvíľku. Preto sa pýtame: Je niečo silnejšie a ušľachtilejšie pre náš život než káva ?

Je to v nás ľuďoch, túžba predĺžiť si život. Tu skonštatujeme s malomocným človekom, že sme „málo mocní“ dokázať to sami keď použijeme na to len ľudské prostriedky. Ešte že existujú Božské prostriedky, lebo existuje život pozemský, ale aj život, ktorý nás teraz tu na zemi presahuje, ale sme do neho istým spôsobom vtiahnutí prostredníctvom viery.

Malomocný bol človekom odstaveným od života. Jeho život sa vyvíjal presne naopak, jeho život sa nepredlžoval, ale skracoval. Nebol vtiahnutý do života spoločenstva, ale naopak, vytiahnutý z neho, oddelený... A to malo vyjadrovať aj jeho správanie. Neučesané vlasy, prikrytá brada, otrhaný odev a dokonca pokrik „som malomocný!“, aby sa nebodaj s ním niekto zblízka nestretol. Inými slovami pociťoval nie prílev energie, ale naopak, jej ubúdanie.

Našiel sa ktosi, kto nemal problém povzniesť sa nad ľudské ohľady a myslenie, lebo ako píše prorok „on sa obťažil našimi bôľmi, na svoje plecia ich vzal“. Priblížil sa k nemu Ježiš. A nielen natoľko, že sa mohol nakaziť, ale aj voči spoločnosti mohol niesť následky porušenia Mojžišovho zákona. On však „nakazil“ láskou k nemu malomocného“. Stretnutie s ním ho premenilo ešte predtým než ho uzdravil z malomocenstva. On sa mu klania a modlí sa k Ježišovi. Ježiš prv než ho znova vtiahne zdravého do života spoločnosti, vtiahol ho do svojho Božského života. Bol Ježišom zasiahnutý do hĺbky srdca. Keď sa srdce premení, zmení sa celý človek.

Ježišovo srdce bolo tak aj voči nám prebodnuté, aby zasiahlo aj teba a vnútorne ťa premenilo. Malomocný je nám preto príkladom. On hľadal prílev životnej energie pre telo a našiel ju aj pre dušu. On ju hľadal na správnom mieste. V srdci azda čakal, kedy uvidí Ježiša keď pôjde okolo, napriek obmedzeniam a bariérám života, ktoré mu priniesla choroba a zákony krajiny, on zabojoval. Nevzdal sa. Svoju túžbu, že Boh je, že existuje, rozmenil na drobné. Čo to znamená pre nás?

Kávu, aby sme z nej niečo mali, treba rozomlieť. Vtedy pocítime jej účinky a jej silu - prílev energie. Aj náš vzťah s Bohom treba rozmeniť na drobné. Nestačí ho len nájsť, skonštatovať že existuje, treba vstúpiť do tohto vzťahu hlbšie, prijať od neho oživujúcu silu, ktorá sa nedá vynájsť ľudskými prostriedkami. Sila milosti odpustenia hriechov, ak je to Božou vôľou, tak aj telesné uzdravenie. Malomocný vieru v Ježiša rozmenil na drobné. On si kľakne pred neho a prosí ho. Toto je postoj poklony a prosebná modlitba. Po uzdravení modlitba chvály, lebo šiel a začal hovoriť všetkým, aké veľké veci mu urobil Ježiš. K tomu si pozvaný aj ty.

Ako ľudia si pre rôzne veci neveríme, máme malé sebavedomie a tak často prežijeme život v strachu, skrytý pred svetom, obrazne povedané prežijeme ho ako malomocní ľudia. Lebo sa sami takými urobíme a málo veríme Ježišovi, že s ním môžeme by nie „málo mocní“, ale „veľmi mocní.“ Vyhľadaj ho preto aj ty po tieto dni, v hlbšej modlitbe, v čítaní Božieho slova, vo sviatostiach.

Istý kňaz, ktorý pôsobil na misii v Rusku, dostal od miestnych obyvateľov dediny na Sibíri zimné čižmy z vlka. Totiž zimy na Sibíri sú o čomsi inom než tie naše. Zaujímavé je, že keď v nich prechádzal dedinou, tak všetky psy sa šli zbesnieť. Cítili totiž prítomnosť divočiny. Napriek tomu, že to už nebol vlk, ale len čižmy z vlka, oni ho cítili. Brat sestra, napriek tomu že to nebudeš mať ty napísané na čele, život s Kristom a napojenie na neho bude cítiť v tvojom okolí, a možno aj niekto bude preto besnieť, lebo mu vadí viera, ale na druhej strane budú zase iní ľudia v srdci jasať, lebo budeš pre nich povzbudením a posilou. Predsa len prinesieš viac dobra, tvoja prítomnosť bude požehnaním.

Manžel sa pýta svojej manželky: „Drahá, už sme spolu 20 rokov, ale takúto vynikajúcu kávu si mi ešte nikdy neurobila.“ Ona na to: „Daj to sem, to je moja!“[2]

Nuž, o dobrú kávu niekedy treba doslova zabojovať. O čo viac o veci našej duše... Sme niekedy sebci, a to nás oberá o silu. Boh nerozlišuje, netriedi. Pre každého má tú „najlepšiu šálku kávy“, lebo miluje rovnako všetkých. Pre každého má ten najlepší prostriedok na predĺženie života. Má pre teba prostriedok, aby si bol veľmi mocný. Malomocný z dnešného evanjelia sa stal veľmi mocným. To je dobrá správa pre nás. Bol prebudený k životu, lebo sa stal Božím priateľom a nechal sa ním zachrániť. To ti prajem, aby si si viac veril a aby si sa presvedčil, že s Ježišom sa aj tvoj život môže podstatne, ba od základu zmeniť.

[1] https://primar.sme.sk/c/20744176/preco-kava-dokaze-predlzovat-zivot.html

[2] http://www.kavickujeme.sk/single-post/2015/01/29/10-vtipov-o-k%C3%A1ve

bottom of page