top of page

Duchovné slovo: 14. nedeľa v roku C

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.‘“

Lk 10,1-9

Minulú nedeľu sme videli Ježiša ako pútnika a kresťanské povolanie ako cestu radosti, po ktorej kráčajú slobodní ľudia. Dnes evanjelium pokračuje rozprávaním o 72 učeníkoch, ktorých Ježiš posiela na cestu. Nie sú to apoštoli. Ide o kresťanských laikov – zrejme mužov i ženy. Majú ísť do rôznych miest a dedín, všade tam, kde chce Ježiš byť prítomný.

Je to pekný obraz kresťanov, ktorí sa v lete uberajú za ľuďmi iných národností, kultúr, náboženstiev. Ježiš nám pred cestou pripomína, že máme byť jeho vyslancami. On bude prítomný tam, kam pôjdeme. Prepožičiava nám svoju moc, naznačuje, že možno okúsime i jeho slabosť (ovce medzi vlkmi).

Táto cesta je vyslaním robotníkov na žatvu. I v Starom zákone proroci hovorili o Božej žatve. Mysleli tým skôr Božie zúčtovanie, pomstu. Ježiš posiela ľudí na žatvu v úplne inom duchu – kde prídu, tam zostupuje od Boha jeho pokoj a dobrota. Nezabudnime si teda tento Boží pokoj pred cestou pribaliť. Čaká naň mnoho ľudí po celom svete...

 

Všemohúci a večný Bože, ty si Abraháma, ktorého si vyviedol z jeho krajiny a vytrhol z jeho príbuzenstva, chránil a bez úrazu viedol na všetkých cestách jeho putovania. Milostivo ochraňuj svojich služobníkov, ktorí budú v týchto dňoch cestovať za oddychom; buď im, Bože, pohotovou pomocou, vodcom a útechou na ceste, ochranou v protivenstvách, aby pod tvojím vedením dobre prišli tam, kam sa uberajú, a aby sa šťastlivo vrátili domov. Skrze Krista, nášho Pána. Ľ.: Amen.

 

Comments


bottom of page