top of page

Duchovné slovo: Zoslanie Ducha Svätého

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal. To som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.“

Jn 14, 15-16. 23b-26

Foto: M. Janoťáková

Turíce existovali i pred zostúpením Ducha Svätého na Kristových učeníkov. Pôvodne to bol židovský sviatok, pri ktorom sa ďakovalo za úrodu. V čase Pána Ježiša bol už význam tohto sviatku rozšírený. Turíce boli vďakyvzdaním za dar Božieho zákona, ktorý dostali Izraeliti päťdesiat dní po vyslobodení z Egypta. Keď na Sinaji písal Boh svojím prstom na kamenné tabule, svedkovia videli oheň, víchricu a zemetrasenie. Podobné úkazy opisuje evanjelista Lukáš, keď Boží Duch zostupuje na učeníkov a tiež píše zákon svojím prstom. Tentokrát však nepíše do kameňa, lež do ľudských sŕdc. Duch Svätý je totiž darcom Nového zákona. Takého, o akom sníval Boh, keď ústami proroka Jeremiáša povedal: „Uzavriem s vami novú zmluvu. Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa.“ (Jer 31,31).

Prečo potreboval Boží ľud Nový zákon? Veď Písmo hovorí: „Zákon Pánov je dokonalý!“ Je pravda, že zákon je dokonalý, ale človek, ktorý ho má plniť, dokonalý nie je. Z Mojžišovho zákona si mnohí ľudia urobili modlu, ktorej sa klaňali. Správali sa, akoby bol skalou, čo delí svet živých od sveta mŕtvych. Zákon usvedčoval z hriechov, ale nedokázal hriechy odstrániť. Vedel súdiť, kto je živý a kto mŕtvy, nevedel však oživovať. Keďže hriechy ostávali, ľudia hľadali spôsob, ako by sa mohli pred Bohom obhájiť. Židia tvrdili, že keď sa postavia pred Boha, budú mať po boku obhajcu (tešiteľa). Tým obhajcom mali byť ich dobré skutky a zásluhy za dodržiavanie zákona. Ježiš učeníkom vysvetľoval, že potrebujú iného Tešiteľa (obhajcu). Nie je to osoba, ktorá ťa na súde bráni pred Bohom. Boh nie je niekto, pred kým sa treba brániť. Duch Svätý ťa bráni pred klamstvom, v ktoré si uveril. Ide o klamstvo, ktoré vraví, že Boh je tvoj nepriateľ a striehne na teba, aby ťa mohol odsúdiť a zahubiť. Na Veľkú noc Ježiš zjavil, že Boh je Otec, ktorý ťa miluje. Túži po tvojom šťastí a dáva ti všetko, čo má a čím je, aby sa tvoje srdce skutočne očistilo a aby si sa konečne tešil zo života, ktorý ti daroval. Duch Svätý je Boh, ktorý stojí po tvojom boku a ustavične ti túto pravdu pripomína.

Ak sa táto pravda dotýka tvojho srdca a mení tvoj strach z Boha na radosť, že si jeho dieťa, zažívaš to, čo my, kresťania, nazývame Turíce.

Comments


bottom of page