top of page

Nepoškvrnená: politický hráč?

V dejinách sa často vyskytuje zvláštna koincidencia dátumov a pri pozornejšom pohľade sú nápadné súvislosti, ktoré sú tak prekvapujúce, že sotva možno pochybovať o tom, že nie sú náhodné. Jedným z takých prípadov je dátum mariánskeho sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra a významného dňa v novodobých dejinách.

Dňa 8. decembra 1987 bola podpísaná zmluva o jadrovom odzbrojení medzi americkým prezidentom Ronaldom Reaganom a generálnym tajomníkom Michailom Gorbačovom v Oválnej pracovni Bieleho Domu vo Washingtone. O rok na to, 8. decembra 1988, priniesla svetová tlač správu z Washingtonu, že dňa 7. decembra sa stretli obidvaja predstavitelia a novozvolený americký prezident George Bush v New Yorku, kde podpísali zmluvu o dramatickom znížení počtu zbraní. Tieto udalosti sledovala tlač na celom svete. Následne sa uskutočnil pád komunistického systému v celej strednej a východnej Európe, ktorý sa začal pádom berlínskeho múru pred 30 rokmi. Udalosti sa zavŕšili rozpadom Sovietskeho zväzu v r. 1993.

Podľa časového sledu udalostí sa celý proces smerujúci ku koncu studenej vojny a pádu komunizmu začal v r. 1985 s príchodom pána Gorbačova do funkcie. Sekulárnej verejnosti ale unikajú udalosti, odohrávajúce sa v neviditeľnej, duchovnej rovine, ktoré sa začali oveľa skôr: Dogma o Nepoškvrnenom počatí, ktorú v roku 1854 vyhlásil blahoslavený pápež Pius IX. hovorí, že „preblahoslavená Panna Mária bola v prvej chvíli svojho počatia osobitnou milosťou a výsadou všemohúceho Boha, vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, uchránená nedotknutá od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu". V r. 1858 sa Panna Mária predstavila v Lurdoch Bernadette slovami: „Ja som Nepoškvrnené počatie".Podľa legendy mal pápež Lev XIII. 13. októbra v r. 1884 zvláštne videnie, v ktorom počul rozhovor dvoch hlasov v blízkosti svätostánku, kde slúžil sv. omšu. V tomto dialógu s Pánom sa Satan pýšil, že je schopný zničiť cirkev, ale potrebuje k tomu viac času a moci, aspoň 100 rokov a väčšiu moc nad tými, ktorí budú v jeho službách. Pán vyslovil súhlas a dal mu plnú slobodu. Pápež, zdesený víziou, zaviedol v celej cirkvi známu modlitbu k sv. Michalovi Archanjelovi, čím zveril osud cirkvi do jeho rúk. Či je táto legenda pravdivá alebo nie, máme byť bdelí, duchovný boj vo svete prebieha a Satanovi sa darí tým viac, čím menej v neho ľudia veria. O 33 rokov neskôr, v r. 1917, v zjaveniach vo Fatime každého 13. dňa v mesiaci od mája do októbra, Panna Mária vyzývala deti, Luciu, Hyacintu a Františka v posolstvách pre celý svet k pokániu a modlitbám ruženca na odvrátenie katastrofických udalostí, ktoré im zverila v troch tajomstvách. Panna Mária v záujme zabránenia katastrofám vyslovila požiadavku zasvätenia Ruska jej Nepoškvrnenému Srdcu a zmierne sväté prijímania na prvé soboty v mesiaci. Splnenie týchto požiadaviek malo priniesť obrátenie Ruska a mier, ich nesplnenie malo spôsobiť rozšírenie bludov z Ruska do celého sveta, rozšírenie vojen, zničenie mnohých národov, mučenie dobrých ľudí, prenasledovanie Cirkvi a veľké utrpenie Svätého Otca. Panna Mária povedala, že jej Nepoškvrnené Srdce napokon zvíťazí, Svätý Otec jej zasvätí Rusko, ktoré sa následne obráti a svetu bude darované obdobie mieru a pokoja. Ako podmienku pre milosť obrátenia Ruska určila zasvätenie sveta , včítane Ruska, pápežom v súčinnosti všetkých biskupov sveta jej Nepoškvrnenému srdcu. Je spoľahlivo doložené, že známy úkaz tancujúceho slnka pri poslednom fatimskom zjavení sa zopakoval o 33 rokov neskôr: podľa osobných zápisov pápeža Pia XII., 30. októbra 1950, na ôsme výročie jeho zasvätenia sveta Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, uvidel vo vatikánskych záhradách ten istý úkaz tancujúceho slnka ako vo Fatime. Jav sa zopakoval ešte v nasledujúci deň a aj o deň neskôr, 1. novembra, kedy bola vyhlásená dogma o Nanebovzatí. Potom ešte posledný raz, 8. novembra, v oktáve slávnosti. Nikto iný ho nevidel, bolo určené len pápežovi. (Poznamenajme, že biskupské svätenie získal budúci Pius XII. 13. mája 1917 v Sixtínskej kaplnke v deň prvého zjavenia Panny Márie Fatimskej).

O ďalších 33 rokov pápež Ján Pavol II. vyhlásil Svätý rok a k jeho koncu, 25. marca 1984, o 100 rokov po vízii Leva XIII., zasvätil svet aj Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktorá podľa slov sestry Lucie z Fatimy „zachránila svet od atómovej vojny“. V r. 1985 bol zvolený za generálneho tajomníka Michail Gorbačov a začína sa vývoj, ktorým sa ukončila studená vojna a zavŕšil sa pádom komunizmu.

Avšak najnovší vývoj po 30 rokoch porušuje doterajší optimistický scenár: dňa 1. augusta 2019 Rusko a USA potvrdili právny zánik zmluvy o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu z 8. 12. 1987. Dohodu formálne vypovedali obidva štáty, ktoré sa navzájom obviňujú z toho, že ju porušujú. Zmluva výrazne obmedzovala jadrové arzenály oboch krajín. Koniec zmluvy znamená, že medzi Ruskom a USA zostáva v platnosti už len jedna odzbrojovacia dohoda, zmluva o strategických útočných zbraniach. Vypršať má o dva roky a jej ďalší osud je neistý. Na javisko dejín sa dostala Čína, ktorá zmluvou z r. 1987 viazaná nebola.

Znamená to, že sme nedodržali podmienky Fatimy? Alebo to sľubované obdobie pokoja je už na konci? Bludy sa šíria médiami z Ruska a Číny, vojny sa rozširujú, prírodné katastrofy sú časté a hrozivé, mnohé národy sú vyháňané z domovov, kresťania sú prenasledovaní v stále väčšej miere. Prisľúbenia z Fatimy boli podmienené, ale Božia Prozreteľnosť stále stojí v pozadí udalostí, ktorých sme svedkami.

Hovorí sa, že je v Božej moci premieňať zlé na dobré. Cesty, ktorými nás k sebe vedie Boh, sa nám môžu niekedy javiť ako absurdné, ale je to preto, že im nerozumieme, pozná ich len on. Absurdné môžeme nazvať zlým, preto sa mu bránime, ale ono dozrieva a nakoniec nás priblíži k Bohu, t.j. zmení sa na dobré. Zlým sa nám absurdné javilo len preto, že sme mu nerozumeli. Aj udalosti, ktorých sme svedkami, možno chápať v tomto duchu ako dielo Božej Prozreteľnosti. Dnešnú situáciu môžeme prijať ako výzvu k dôslednému plneniu fatimských výziev Matky Božej k pokániu a modlitbe k záchrane sveta k sviatku Nepoškvrnenej 8. decembra, na 32. výročie začiatku nádeje na lepší svet. Je to naša zodpovednosť, Prozreteľnosť s ňou určite počíta.

 

Literatúra:

Antonio Socci: Tajomstvá Jána Pavla II. Salamon Vladislav SALI-FOTO, Stará Lubovňa, 2010

Mediálne zdroje

bottom of page