top of page

Duchovné slovo: Krst Krista

Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.“Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo, zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“

Lk 3, 15-16. 21-22

Proroci spájali príchod Mesiáša s tým, že na ľudí zostúpi Boží Duch. Sv. Cyril Alexandrijský upozorňuje, že Ježiš po krste prijal Ducha ako človek. Mal totiž mäso a kosti. Všimnime si, že aj o Duchu Svätom sa tu hovorí, že má telesnú podobu: zostúpil v telesnej podobe ako holubica. Ani to ale nie je koniec. Z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ Ľudia počujú hlas Boha, ktorý vnímajú svojimi zmyslami! Božia prítomnosť medzi nami je tu vnímaná telesne, hmatateľne, fyzicky.

Dnešný sviatok sa spája so Zjavením Pána. Zjavuje, že medzi nami stojí živý človek, v ktorom sa každý z nás stáva Božím synom. Ježiš je bod, v ktorom sa stretáva ľudská pominuteľnosť s Božou nekonečnosťou. V ňom nás všetkých objíma celá Najsvätejšia Trojica. Kto sa v krste ponorí do Krista, je Božie dieťa – naďalej krehké, telesné, zároveň však oživené Božím životom, Božou prítomnosťou. To je záruka Božieho pôsobenia v nás a v našom živote.

Mnohí Božie pôsobenie v svojom živote nevnímame. Ježiš začína pôsobiť pri Jordáne, na mieste, kde sa koná pokánie. Otvorme sa teda na zmenu zmýšľania, obráťme sa. Postavme sa do bodu, v ktorom sa Boh bude môcť konečne angažovať.

bottom of page