top of page

Modlime sa za jednotu kresťanov

Ja prosím za nich. Nie za svet prosím, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú Tvoji. (...) Prosím však nielen za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja som v Tebe; aby aj oni v nás boli jedno, aby svet uveril, že si ma Ty poslal. A slávu, ktorú si Ty mne dal, aj ja im dávam, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja som v nich a Ty si vo mne, aby dosiahli dokonalej jednoty, aby svet poznal, že si ma Ty poslal, a že si ich miloval tak, ako si miloval mňa.

Jn 17,9; 20-23

Slová Ježišovej veľkňazskej modlitby zazneli v najťažšej chvíli jeho pozemského života, tesne pred krutou a potupnou smrťou na kríži. Preto ich považujeme za Ježišov testament, za najväčšiu túžbu jeho Srdca. Je veľmi dobré, že si to kresťania dnes rozdelenej Cirkvi uvedomujú a úprimne sa snažia hľadať, čo ich spája. Snaha o vzájomné pochopenie, podporu a spoluprácu a spoločné modlitby sú malými krokmi k obnovovaniu stratenej jednoty. Január je mesiac, v ktorom si túto skutočnosť pripomíname mimoriadnymi ekumenickými modlitbami, stretnutiami a akciami a každoročným Týždňom modlitieb za jednotu kresťanov.

Týždeň modlitieb

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov na severnej pologuli je od 18. do 25. januára. (Na južnej pologuli je v tomto období čas prázdnin, preto sa Týždeň modlitieb slávi v inom termíne, napríklad v období sviatkov Zoslania Ducha Svätého, ktoré tiež symbolizujú jednotu Cirkvi.) Ekumenické stretávanie sa pri modlitbách inicioval v r. 1908 reverend Paul Watson, člen rehoľnej komunity františkánskych bratov zadosťučinenia a tieto dni vybral tak, aby modlitby prebiehali medzi sviatkom Katedry sv. Petra a sviatkom Obrátenia sv. Pavla. Od r. 1966 koordinuje prípravu materiálov pre Týždeň modlitieb Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví v spolupráci s Pápežskou radou na podporu jednoty kresťanov. Materiály pre rok 2020 pripravili kresťanské cirkvi na Malte a Gozo (združenie Kresťania spolu na Malte – Christians Together in Malta). Ako motto vybrali biblický verš: „Preukázali nám neobyčajnú láskavosť.“ (Sk 28,2)

Sv. Pavol a kresťanstvo na Malte

Kresťania na Malte si každý rok 10. februára pripomínajú Pamiatku stroskotania sv. Pavla počas plavby na mori a začiatky kresťanskej viery, ktorú priniesol sv. Pavol a jeho spoločníci na ich ostrovy, oslavujú príchod kresťanstva a ďakujú zaň. Text zo Skutkov apoštolov (Sk 27,18-28,10), z ktorého bolo vybrané motto tohtoročného Týždňa modlitieb, kresťania na Malte čítajú v tento sviatok. Opisuje dramatickú plavbu lode, na ktorej sa plavil sv. Pavol ako väzeň, počas nebezpečnej búrky, stroskotanie a záchranu na neznámom ostrove, kde stroskotancov priateľsky a pohostinne prijali domorodí obyvatelia.

Sv. Pavol bol vypočúvaný v Cézarei Židmi, ktorých poburovalo jeho kresťanské učenie, snažili sa o jeho obžalovanie a odsúdenie. On sa pri svojej obhajobe odvolal na cisára, preto bol poslaný do Ríma, aby bol vypočúvaný a súdený pred cisárom. Loď, na ktorej sa plavil, sa dostala do búrky, vlny ňou prudko zmietali, hrozilo že sa potopí a všetci cestujúci sa utopia. Námorníci i rímski vojaci, strážiaci väzňov boli vystrašení a v panike vyhadzovali z lode náklad a všetko, čo ju zaťažovalo. Búrka zúrila takmer dva týždne, loď sa stávala neovládateľnou, vietor ju hnal po mori mimo cesty, ktorou sa mali plaviť, ľudia boli vysilení a vyhladovaní a strácali nádej na prežitie. Vtedy sa Pavol postavil a začal ich povzbudzovať: „Mali ste ma muži, poslúchnuť a nehýbať sa z Kréty. (...) Teraz vás vyzývam, aby ste neklesali na duchu, lebo nikto z vás nepríde o život, iba plavidlo sa zničí. Tejto noci totiž pri mne zastal anjel toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim, a povedal: ,Neboj sa, Pavol. Máš predsa stáť pred cisárom a Boh ti daroval všetkých, čo sa plavia s tebou.´ Preto muži, neklesajte na duchu. Verím totiž Bohu, že to bude tak, ako mi povedal. Máme však doraziť k nejakému ostrovu.“ Aby sa vyhladovaní stroskotanci posilnili, lámal im chlieb, požehnával ho a dával im ho.

Po štrnástich dňoch sa loď, hnaná silným vetrom, priblížila k pevnine. Ráno keď sa rozvidnelo, zistili, že ich zahnalo do zálivu. Námorníci sa pokúšali zakotviť, ale loď sa rozpadla. Nikto sa však neutopil, všetkým sa podarilo dostať sa na pevninu, ako im Pavol predpovedal. Vojaci chceli väzňov pozabíjať, aby neušli, ale stotník im v tom zabránil, pretože sa usiloval zachrániť Pavla. Keď sa zachránili, stretli sa s domorodými obyvateľmi a dozvedeli sa, že ostrov sa volá Malta. Domorodci k nim boli veľmi priateľskí, preukazovali im láskavosť. Prijali ich, pozvali k ohňu, aby sa zohriali a osušili. Pavla uhryzol jedovatý had, ale neublížil mu. Keď to domorodci videli, začali ho považovať za Boha. Náčelník ostrova Publius sa o nich tri dni staral veľmi prívetivo, ako o hostí. Mal otca, ktorý ležal v chorobe a horúčke. Pavol sa nad ním pomodlil a uzdravil ho, i ďalších chorých. Malťania im dali všetko čo potrebovali, aby mohli pokračovať v ceste.

Búrky a stroskotania medzi kresťanmi

Biblický príbeh zo Skutkov apoštolov nie je iba opisom dávnych udalostí. Podobné búrky, stroskotania i záchrana sa odohrávajú i v našich životoch. Máme plány, ktoré sa nám zdajú správne, ale neuskutočnia sa. Ak sa snažíme za každú cenu, aby sa naše predstavy splnili, sme často neúspešní. Až keď ich zveríme Bohu a dôverujeme jeho prozreteľnosti, veci sa vyriešia a nachádzame pokoj. Ale v príbehu je veľmi dôležité spoločenstvo – na začiatku plavby je rôznorodé a nepriateľské, je tu zjavná nerovnosť medzi jednotlivými spoločenskými skupinami. Pri stroskotaní – spoločnom nešťastí – tieto rozdiely zdanlivo zmiznú. Ale až keď sa stretnú s prívetivými domorodcami, ktorí všetkým rovnako a bez predsudkov poskytnú pohostinnosť a priateľsky ich príjmu medzi seba, vytvorí sa medzi nimi skutočná jednota, rozdiely už nie sú dôležité.

Z príbehu boli vybrané témy na ekumenické modlitbové stretnutia a bohoslužby na osem dní:

1. deň: Zmierenie: Vyhodiť náklad cez palubu

2. deň: Osvietenie: Hľadať a ukazovať Kristovo svetlo

3. deň: Nádej: Pavlovo posolstvo

4. deň: Dôvera: Neboj sa, ver

5. deň: Sila: Lámanie chleba na cestu

6. deň: Pohostinnosť: Preukázať neobyčajnú láskavosť

7. deň: Obrátenie: Premena našich sŕdc a myslí

8. deň: Štedrosť: Prijímať a dávať

V súčasnom svete, rozdelenom duchovne ale i spoločensky, majú spoločné modlitby a svedectvo kresťanov veľkú silu, majú sa stať nástrojom Božej uzdravujúcej milosti. Budeme prosiť, aby sme svoju kresťanskú jednotu dokázali žiť v jej rôznorodosti, aby sme sa vzájomnými odlišnosťami dokázali navzájom obohacovať.

Celoslovenská ekumenická bohoslužba sa konala 19. januára v Kostole sv. Anny v Trnave o 10.00 hod. V Nitre sa uskutočnia ekumenické bohoslužby v utorok 21. januára o 18.00 hod. v Kostole Sv. Ducha ECAV a v piatok 24. januára o 18.45 hod. vo farskom kostole sv. Gorazda.

Spracované podľa internetových zdrojov

bottom of page