top of page

Formačný materiál 12/2018

Formačný materiál je zbierka textov slúžiaca k pravidelnej individuálnej alebo spoločnej formácii členov hnutia M.I. Môže dobre poslúžiť ako podklad k príprave mesačných stretnutí spoločenstiev M.I. vo vašej farnosti.

Úmysel modlitby na mesiac december

Aby bolo Rytierstvo Nepoškvrnenej schopné sprostredkovať krásu a význam Máriinho materstva všetkým ľuďom.

Biblický text Jn 19,25-27

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

Cirkevné učenie

Ján Pavol II. Posolstvo mladým z príležitosti 18. Svetového dňa mládeže.

Pod krížom, na ktorom zomiera ten, ktorého počala svojím „áno“ pri zvestovaní, Márii od neho prijíma akoby druhé zvestovanie: „Žena, hľa, tvoj syn!" (Jn 19, 26). Syn na kríži môže vyliať svoje utrpenie do srdca matky. Každé dieťa, ktoré trpí, pociťuje túto potrebu. I vy, drahí mladí, ste vystavení utrpeniu: osamelosť, neúspechy a sklamania vo vašom osobnom živote; ťažkosti pri vstupovaní do sveta dospelých a do sveta práce; rozvody a zármutky vo vašich rodinách; utrpenie spôsobené vojnami a smrť nevinných. Vedzte však, že v ťažkých chvíľach, ktoré nechýbajú v živote žiadneho človeka, nie ste sami: tak ako Jánovi pri kríži aj vám Ježiš dáva svoju matku, aby vás povzbudzovala svojou nehou.

Zo spisov sv. Maximiliána

Časť prednášky otca Kolbeho s názvom Na ceste do svätosti sa nedá vylúčiť účasť Nepoškvrnenej.

Máme Bohočloveka, ktorý prežil tento život tak, že pracoval, trpel a usiloval sa v apoštoláte. Teda, čím viac sa pripodobníme tomuto obrazu Pána Ježiša, tým viac sa budeme stávať svätými a tým viac budeme zbožštení. Akú úlohu má v tom všetkom najsvätejšia Matka? Cez koho prišiel na tento svet Ježiš? Kto Pána Ježiša vychoval? Koho poslúchal? Vychovala ho najsvätejšia Matka. Ona ho kŕmila zo svojich pŕs. Jej bol poslušný dokonca i počas troch rokov svojho apoštolského pôsobenia. Pritom neraz zdôrazňoval, že plní vôľu svojho Otca. Pán Ježiš sa narodil z najsvätejšej Matky. Potreboval jej pomoc. Ona ho kŕmila a vychovávala a veľa pre neho urobila. Čo ostáva nám? Ostáva nám dovoliť jej, aby vychovávala i nás. Dovoľ najsvätejšej Matke, aby ťa vychovávala tak, ako Ježiša. Veď vidíme, že úloha najsvätejšej Matky je tu jasná. Vari sa ľudia minulých dôb nestali svätými vďaka tomu, že ich starostlivo vychovala najlepšia Matka Mária? Všetci svätí boli vychovaní na rukách najsvätejšej Matky, pretože všetky milosti, ktoré v živote dostali, aby im pomohli stať sa svätými, prechádzali rukami Nepoškvrnenej – prostredníčky všetkých milostí. Čo teda znamená stať sa svätým? Znamená to dostať od Boha veľmi veľa milostí a dokonale na ne odpovedať.

Objasnenie textov

Citovaný úryvok z evanjelia podľa Jána biblisti príznačne nazvali „Testamentom z kríža“. Testament je želaním, ako treba nakladať s majetkom. Človek ho vyslovuje v horizonte svojej vlastnej smrti. Slovo „testament“ už vo svojom koreni vyžaduje k jeho vykonaniu prítomnosť svedkov (lat. testis). V biblickej scéne s ľahkosťou rozoznáme všetky tieto elementy. Našu pozornosť však púta iná nenápadná skutočnosť: čo alebo kto sa v testamente zveruje? Aké dedičstvo zanecháva Ježiš Jánovi a v jeho osobe celej Cirkvi a svetu? Ježišovým majetkom a najväčším pokladom je jeho Matka Mária.

Úvaha

„Sprostredkovať všetkým ľuďom krásu a význam Máriinho materstva” – môže existovať lepšia, vznešenejšia alebo čestnejšia úloha rytiera Nepoškvrnenej? V celom diele stvorenia a vykúpenia, ktoré zahŕňa aj plán Máriinho panenského materstva, sa dá odhaľovať a meditovať geniálnosť Božej lásky. Nie sme pozvaní len prijímať tú veľkú milosť Máriinho materstva v zmysle „vziať ju k sebe“, do svojho života... My môžeme o tom úžasnom zázraku aj hovoriť. Vari Máriin syn alebo dcéra môže mlčať o láske takejto Matky? Pozrite, aké veľké musí myť jej nepoškvrnené srdce, ak sa doň vmestí láska k Božiemu Synovi a zároveň i láska ku každému človekovi? V „druhom zvestovaní“, pod krížom, vyslovuje Mária súhlas s tým, že sa stane i našou Matkou. Ján Pavol II. hovorí, že od toho dňa môže každý z nás „prelievať svoje utrpenie do srdca Matky Márie“. Tak ako Ježiš, aj ja jej môžem všetko zveriť. Ona chce vo všetkých situáciách stáť po mojom boku. Ak budem súhlasiť, stane sa to, čo otec Maximilián považoval za našu životnú úlohu: „Dovolíme najsvätejšej Matke, aby nás vychovala tak, ako vychovala Ježiša“. To je dokonalá odpoveď na častú otázku: „Čo treba robiť, aby sa človek stal svätým?“ Pomáhajme aj iným ľuďom nájsť túto cestu. Robme to nielen slovom, ale predovšetkým osobným postojom syna či dcéry Nepoškvrnenej.

Otázky

V čom spočíva Máriino materstvo? Aký význam má pre mňa „Testament z kríža“? Akým spôsobom som prijal Máriu za Matku? Vzal som ju k sebe? Žijem naozaj ako Máriino dieťa? V ktorých životných okolnostiach sa obraciam na Máriu vo svojej modlitbe a v myšlienkach? Dokážem jej s úplnou dôverou zveriť všetky svoje záležitosti? Akým spôsobom nás Mária vychováva? Ako nám pomáha stať sa podobnými Ježišovi? Uvedomujem si, že svätosť je odpoveďou na mnohé milosti, ktoré som od Boha dostal? Ako vo svojom živote spolupracujem s milosťou

Záverečná modlitba

Nepoškvrnená Mária, Kráľovná neba a zeme, útočisko hriešnikov a naša najláskavejšia Matka, tebe chcel Boh zveriť celý poriadok milosrdenstva. Ja, nehodný hriešnik, padám k tvojim nohám a pokorne ťa prosím, aby si ma prijala za svoj nástroj. Tebe, Matka, odovzdávam všetky schopnosti mojej duše i tela, môj život, smrť aj večnosť, aby si so mnou vykonala, čokoľvek sa ti páči. Ak chceš, použi ma celého a bezvýhradne na to, čo bolo o tebe povedané: „Ona ti rozšliape hlavu” a „Všetky bludy na celom svete si sama zničila”. Daj, aby som sa v tvojich nepoškvrnených a najláskavejších rukách stal užitočným nástrojom šírenia tvojej slávy v mnohých poblúdených a ľahostajných dušiach, a aby som tým prispel k rozšíreniu požehnaného Kráľovstva Najsvätejšieho Ježišovho Srdca. Pretože kam ty vstúpiš, tam vyprosuješ milosť obrátenia a posvätenia a cez tvoje ruky na nás zostupujú všetky milosti z Najsladšieho Ježišovho Srdca.

Dovoľ mi chváliť ťa, presvätá Panna!

Daj mi moc proti tvojim nepriateľom!

Formačný materiál vo formáte pdf. stiahnete tu..

Žiadosť o zapísanie do M.I. posielajte na adresu:

Rytierstvo Nepoškvrnenej

Nám. sv. Františka 4

841 04 Bratislava

email: rytierstvoneposkvrnenej@gmail.com

bottom of page