top of page

Formačný materiál 07/2018

Formačný materiál je zbierka textov slúžiaca k pravidelnej individuálnej alebo spoločnej formácii členov hnutia M.I. Môže dobre poslúžiť ako podklad k príprave mesačných stretnutí spoločenstiev M.I. vo vašej farnosti.

Úmysel modlitby na mesiac júl

Aby tí, čo sú inšpirovaní príkladom sv. Maximiliána, prinášali všade lásku, ktorá je tvorivá.

Biblický text: Flm 1,4-7

Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu, keď si na teba spomínam vo svojich modlitbách, keď počujem o tvojej láske a viere, akú máš k Pánu Ježišovi a k všetkým svätým, aby sa tvoja účasť na viere stala zjavnou v poznávaní každého dobra, ktoré je v nás pre Krista. Mal som totiž veľkú radosť a útechu z tvojej lásky, brat môj, pretože si osviežil srdcia svätých.

Učenie Cirkvi

Pavol VI., úryvok z príhovoru na Námestí sv. Petra dňa 17. októbra 1971 pri príležitosti blahorečenia sv. Maximiliána.

Jedna veta otca Kolbeho osvetľuje hroznú drámu vtedajších rokov ako nehasnúca lampa. Sú to slová: „Len láska je tvorivá“. Tie slová prevyšujú politiku, egoizmus, násilie i zaslepenú pýchu ľudí, ktorí žijú bez evanjelia. Mali by sa vryť do našich duší i do nových svetových dejín. Ide o učenie, ktoré si otec Kolbe osvojil v Máriinej škole. Toto učenie zvestuje a vždy bude zvestovať Cirkvi i svetu.

Zo spisov sv. Maximiliána

Časť prednášky otca Maximiliána s názvom: Podmienky rozvoja vnútorného života.

Človek potrebuje čosi viac. Iba láska je podstatou životného rozvoja. Pán Boh je láska (1Jn 4,8). Život je pripodobnením sa Bohu, zvlášť duchovný život, lebo je to proste Boží život v nás. Človeka možno drezúrovať navonok, ale jeho život nebude životom. Tak sa to robí v armáde alebo v rôznych svetských inštitúciách. Nie je to však to, o čo sa snažíme v kláštore – to nie je Božský život v duši človeka. Duchovný život, to je účasť na Božom živote. Skutočným kresťanom sa hovorí „Božie deti“. Toto pomenovanie má hlboký obsah. Všetko, čo v reholi robíme, má slúžiť na to, aby sa odstránili prekážky, ktoré bránia rastu v milosti, rastu v Božom živote. Na súde pred Bohom sa nebudeme zodpovedať len za to, čo sme vykonali v skrytosti pred očami ľudí, ale aj za všetky pohoršenia, ktoré sme ľuďom dali. Rovnako však aj za všetko, čo od nás pochádzalo: za našu zlú vôľu i za to, čo sme nevykonali, hoci to bolo našou povinnosťou. Náš spôsob života je aj spôsobom propagovania hnutia M.I. Sv. Pavol hovorí veriacim: „Buďte dokonalí, ako aj ja som Kristov. Napodobňujte ma“ (por. 1Kor 11,1-2). To isté má konať každý z nás a spolu s Pavlom volať: „Buďte dokonalí“, hoci aj nie ústami ale duchom. Mali by sme sa chovať tak, aby nás mohol každý nasledovať a my by sme sa mohli týmto spôsobom posväcovať. To je naša najväčšia misia – ukazovať príkladom, ako vyzerá rytier Nepoškvrnenej.

Objasnenie textov

V Prvom liste sv. apoštola Jána čítame, že „Boh je láska“. O nezvyčajnej tvorivosti tejto lásky sa môžeme presvedčiť obdivovaním diela stvorenia. Ono vysoko prevyšuje aj tie najväčšie možnosti najšikovnejších ľudských tvorcov a géniov. Boh Stvoriteľ nepozná hranice, keď sa delí o krásu svojej lásky. Je zaujímavé, že s tým nikdy neprestáva. Boh obdarúva človeka citlivosťou, zmyslom pre estetiku a zmyslami. Pozýva nás, aby sme jeho diela tvorivým spôsobom rozvíjali. Sila jeho tvorivej lásky sa prejavuje aj v zázraku manželskej plodnosti – v materstve a otcovstve. Rovnako i zasvätené osoby sú pozvané k duchovnému rodičovstvu a skrze toto rodičovstvo k rozvoju sveta k plnosti, k akej ho stvoril Boh. Boh Stvoriteľ vyslovuje tiež Slovo, vyslovuje sa s láskou. Tým Slovom je jeho Syn, Ježiš Kristus, Spasiteľ, Láska, ktorá nás zachránila od smrti!

Úvaha

Katolík má mnoho dôvodov byť Bohu vďačný a velebiť ho v každej chvíli svojho života! Jedným z nich je to, že Boh nám ukazuje mnoho prameňov inšpirácie, mnohé vzory a cesty viery. Predovšetkým máme Sväté písmo, skrze ktoré môžeme spoznávať Boha, veľkosť a zázraky jeho lásky. Môžeme sa teda učiť pri samom Prameni. Máme Nepoškvrnenú – dokonalý vzor Nového človeka – pekného, tvorivého, milujúceho. Nakoniec máme svätcov – obyčajných ľudí, ktorí milovali Boha a bratov nezvyčajným spôsobom. My, rytieri, pozeráme zvlášť na sv. Maximiliána, učeníka Nepoškvrnenej. On svoje slávne slová o „tvorivej láske“ rozvíja v mnohých svojich spisoch. Hovorí, že láska pochádzajúca od Boha povzbudzuje človeka k tomu, aby sa rozvíjal. Bez nej nie je možný rast. Božími deťmi podobnými Otcovi, teda tým, kým máme byť, sa môžeme naplno stávať iba vtedy, keď budeme plní lásky. Môžeme mať účasť na jeho živote. Aj sv. Pavol ďakuje Bohu za Filemona, ktorého srdce prekypuje vierou a láskou. Vďaka tomu môže niesť povzbudenie iným bratom – Cirkvi, ktorá sa zhromažďuje v jeho dome. Otec Kolbe dáva do protikladu lásku a nenávisť. Preto pápež Pavol VI. hovoril, že ak chceme zo sveta vykoreniť nenávisť, musíme na jej miesto zasievať „tvorivú lásku“. Ona vždy víťazí.

Otázky

V čom spočíva tvorivá Božia láska? Ako sa prejavuje? Ako vyzerá moja láska k Bohu? Ako o ňu dbám, zveľaďujem ju a rozvíjam ju? Čo môžem urobiť, aby bola podobnejšia tej láske, ktorou ma miluje on? Dokážem tvorivou láskou milovať svojich blížnych? Čo znamená „milovať ich tvorivou láskou“? Kedy sa mi to darí? Kedy mám s takouto láskou k blížnemu problém? Ako môže naše rytierske spoločenstvo v duchu tvorivej lásky vykročiť k druhým? Cítim a spoznávam vo svojom živote Božiu lásku voči mne? V ktorých momentoch ju vidieť najlepšie? Je vo mne „Boží život“? Žijem ako Božie dieťa? Som podobný Otcovi?

Záverečná modlitba

Desiatok ruženca.

Formačný materiál vo formáte pdf. stiahnete tu..

Žiadosť o zapísanie do M.I. posielajte na adresu:

Rytierstvo Nepoškvrnenej

Nám. sv. Františka 4

841 04 Bratislava

email: rytierstvoneposkvrnenej@gmail.com

bottom of page