top of page

Formačný materiál 05/2019

Formačný materiál je zbierka textov slúžiaca k pravidelnej individuálnej alebo spoločnej formácii členov hnutia M.I. Môže dobre poslúžiť ako podklad k príprave mesačných stretnutí spoločenstiev M.I. vo vašej farnosti.

Úmysel modlitby na mesiac máj

Aby oddanosť Panne Márii bola pre všetkých kresťanov motiváciou a silou k podpore Cirkvi.

Biblický text: Jn 2,1-11

Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú víno.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno - on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli -, zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“ Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.

Cirkevné učenie

Pápež František, časť homílie, 6. júla 2015, Park Los Samanes v Guayaquil (Ekvádor).

Mária je obozretná. Na tej svadbe, ktorá už začala, je obozretná a stará sa o potreby novomanželov. Neuzatvára sa do seba a do svojho sveta. Naopak, jej láska pôsobí, že je tu pre druhých. Nevyhľadáva priateľky, s ktorými by komentovala, čo sa deje a kritizovala zlú organizáciu svadby. Keďže je obozretná, vďaka svojej citlivosti si uvedomuje, že chýba víno. Víno je znakom radosti, lásky a hojnosti. Koľko našich tínedžerov a mladých ľudí si uvedomuje, že v ich domácnostiach už roky chýba toto víno. Koľko osamelých a smutných žien si kladie otázku, kedy sa z ich života stratila láska? Koľko starých ľudí cíti, že sú vylúčení zo sveta svojich rodín, že zostali v kúte obraní o pokrm každodennej lásky zo strany detí, vnukov a pravnukov? Nedostatok tohto vína môže byť aj dôsledkom chýbajúcej práce, dôsledkom chorôb, ťažkých situácií, s ktorými bojujú naše rodiny po celom svete. Mária nie je požadovačná matka a vôbec nie je ani svokrou, ktorá by sa tešila z toho, keď sa ukáže náš nedostatok skúseností, alebo vyplávajú na povrch naše omyly a nedostatky. Ona je jednoducho matkou! Je prítomná, pozorná a starostlivá. Aké krásne je počuť túto pravdu: Mária je matkou. A nakoniec – Mária koná. Jej slová: „Urobte všetko, čo vám povie!“ adresované sluhom, sú aj upozornením pre nás samých. Máme byť k dispozícii Ježišovi, ktorý neprišiel, aby mu slúžili. Prišiel, aby slúžil. Služba je kritériom pravej lásky. Ten, kto miluje, slúži a dáva sa do služby druhým. A tomuto sa učíme predovšetkým v rodine, v ktorej sa sebe navzájom stávame služobníkmi z lásky.

Zo spisov sv. Maximiliána

Z poznámok pátra Kolbeho.

Ján sa dva dni po tom, ako spolu s Ondrejom stretli Pána Ježiša, zúčastňuje svadby v Káne Galilejskej. Tam stretáva Najsvätejšiu Pannu a v svojom evanjeliu opisuje, ako sa Najsvätejšia Matka postarala o novomanželov a sprostredkovala u Syna vyriešenie problému nedostatku vína na hostine. Sám počul jej slová adresované Ježišovi: „Nemajú víno!“ i slová adresované sluhom: „Urobte všetko, čo vám povie!“

Objasnenie textov

„Podporovať Cirkev“ – treba sa hlbšie zamyslieť nad týmto vyjadrením a uvedomiť si, že tu určite nejde o nejakú vzdialenú inštitúciu. Pozrime sa, aké sú biblické predobrazy Cirkvi, Božieho ľudu. V Novom zákone je Kristus zjavený ako hlava tohto ľudu, ktorý sa stáva jeho telom. Cirkev je tu zjavená aj ako ovčinec, ktorého bránou a pastierom je Kristus. Objavuje sa tu i obraz Cirkvi ako poľa, ktoré obhospodaruje Boh. Známy je aj obraz „Božej stavby“, na ktorú sa Ježiš odvoláva, keď o sebe hovorí ako o kameni, ktorý stavitelia zavrhli a on sa stal kameňom uholným. Jedným z najkrajších obrazov Cirkvi je ten, ktorý nachádzame v Liste Galaťanom, kde Pavol nazýva Cirkev „našou Matkou”. Čo spája všetky tieto obrazy? V Cirkvi má každý svoje miesto. Tvorí ju Kristus, do ktorého sme my všetci vštepení ako vínne ratolesti a Mária je Matkou Cirkvi.

Úvaha

Rytier Nepoškvrnenej je ten, kto daroval svoj život Márii. Zvýrazňuje to fakt, že zvlášť v deň vstupu do M.I. recitujeme modlitbu zasvätenia sa Nepoškvrnenej a toto naše zverenie sa Márii každodenne obnovujeme. Ale darovanie sa niekomu, to predsa nemôžu byť len slová. Posledná veta, ktorú Mária v evanjeliu povedala, znie: „Urobte všetko, čo vám Ježiš povie!“ To by malo byť pre nás ohromnou motiváciou pozorne sa započúvať do Božieho slova a s radosťou plniť svoje poslanie. Modlitba, sv. prijímanie, služba najbližším i tým, ku ktorým nás Boh posiela, to je vlastne to, čo nazývame „podporovanie Cirkvi“. Týmto podporovaním Cirkvi je príprava obeda pre príbuzných, prijatie hosťa v našom dome, ale aj pomoc kňazom a starostlivosť o materiálne potreby miestneho cirkevného spoločenstva či univerzálnej Cirkvi. Jedným slovom – Cirkev podporujeme, ak sa snažíme byť svätými.

Otázky

Ktorý biblický obraz Cirkvi je mi najbližší? Na akých úrovniach už podporujem Cirkev a na ktorej rovine by som mohol svoju podporu rozšíriť? Ako ma Mária prítomná na svadbe v Káne inšpiruje slúžiť Kristovi v jeho Cirkvi? Dodáva mi moje zasvätenie sa Márii potrebnú silu v každodenných ťažkostiach? Aké ovocie prináša Máriina prítomnosť na svadbe v Káne? V čom spočíva jej podiel na znamení, ktoré Ježiš vykonal? Ktorá časť vyššie uvedených textov ma najviac oslovila a prečo?

Záverečná modlitba

Loretánske litánie

Formačný materiál vo formáte pdf. stiahnete tu..

Žiadosť o zapísanie do M.I. posielajte na adresu:

Rytierstvo Nepoškvrnenej

Nám. sv. Františka 4

841 04 Bratislava

email: rytierstvoneposkvrnenej@gmail.com

Comments


bottom of page