top of page

Formačný materiál 05/2018

Formačný materiál je zbierka textov slúžiaca k pravidelnej individuálnej alebo spoločnej formácii členov hnutia M.I. Môže dobre poslúžiť ako podklad k príprave mesačných stretnutí spoločenstiev M.I. vo vašej farnosti.

Úmysel modlitby na mesiac máj

Aby príklad Panny Márie pomáhal veriacim nasledovať Krista v diele evanjelizácie.

Biblický text: Lk 1,39-45

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Učenie Cirkvi:

Ján Pavol II., Encyklika Redemptoris Mater, 27.

Alžbetine slová: "blahoslavená je tá, ktorá uverila" sprevádzajú Pannu aj pri Turícach. Idú za ňou všade tam, kde z veku na vek sa prostredníctvom apoštolského svedectva a služby Cirkvi šíri poznanie spásneho tajomstva Krista. Tým sa plní proroctvo, vyslovené v Magnifikate: "blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno" (Lk 1,48-49). Po poznaní tajomstva Krista nasleduje totiž oslava jeho Matky vo forme osobitnej úcty k Bohorodičke Theotókos. V tejto úcte je však vždy zahrnutá aj oslava jej viery, lebo nazaretská Panna sa podľa slov Alžbety stala blahoslavenou predovšetkým touto vierou. Tí, ktorí v každom pokolení v rozličných národoch sveta s vierou prijímajú tajomstvo Krista, vtelené Slovo a Vykupiteľa sveta, nielenže sa s úctou a dôverou utiekajú k Márii ako k jeho Matke, ale hľadajú v jej viere aj oporu pre vieru vlastnú. Práve táto živá účasť na Máriinej viere rozhoduje o jej osobitnej prítomnosti na putovaní Cirkvi ako nového Božieho ľudu na celej zemi.

Zo spisov sv. Maximiliána

Časť článku otca Kolbeho s názvom: Cez Máriu k Ježišovi, Spisy, II. 725 – 726.

„Cez Máriu k Ježišovi“ – cez Máriu sa ide k Ježišovi a táto cesta je vlastne najkrajšou, najmilšou a najistejšou cestou. V zverení sa srdcu Matky, takejto Matky, sa nám otvára prístup k srdcu jej Syna. To je hlas veľkého sviatku navštívenia: Mária nám prináša Ježiša tým najpotešujúcejším spôsobom, spôsobom, ktorý tak veľmi potrebujeme. My sami sme vo svojej podstate úbohí a malí, ona je však veľkou a mocnou Paňou. V okamihu zvestovania ju vidíme ako najväčšiu a zároveň ako najmenšiu, ako Pani i služobnicu a zároveň Matku Boha i Matku Človeka, ktorý je síce najväčším medzi ľudskými synmi, ale len Človekom. Hľa, aký rozdiel medzi Matkou Boha a matkou človeka! Tento vzťah sa predstaví nasledujúcim spôsobom: Mária – nevesta, ­Pani – služobnica.

Objasnenie textov

Na tomto mieste sa oplatí pozastaviť pri veci, o ktorej sa zamýšľame len zriedka. Mária bola prvou osobou, ktorá druhým ľuďom ohlasovala Krista. Zastavme sa v meditácii nad týmto krásnym obrazom, v ktorom Nepoškvrnená spoznáva, že vo svojom lone nosí Božieho Syna a ponáhľa sa na stretnutie so svojou príbuznou Alžbetou. Uteká s túžbou ponúknuť jej svoju pomoc, ale zároveň aj fyzickým spôsobom prináša Ježiša do Zachariášovho domu. Tento dom navštívi nielen „služobnica Pána“, tá, ktorá najdokonalejším spôsobom nasleduje svojho Syna... Skrze ňu, skrze jej službu, jej slovo a jej prítomnosť navštívi dom aj sám Boží Syn! Evanjelizovať – to znamená predovšetkým niesť Ježiša Krista našim bratom a sestrám, ktorí ho ešte nepoznajú, niesť dobrú novinu, čiže niesť radosť.

Úvaha

Nepoškvrnená je náš vzor – tento výraz sa často objavuje v textoch sv. Maximiliána. Ona vždy poukazuje na Krista, privádza k nemu a nasleduje ho dokonalým spôsobom. Pri zvestovaní bola oboznámená o požehnanom stave jej príbuznej Alžbety, ktorá bola v pokročilom veku. Vtedy Mária nemyslela na seba, na svoju dôležitosť a na svoje privilégia. Ponáhľala sa (tak, ako aj jej Syn) tam, kde bola potrebná. Svojim príbuzným priniesla najväčší poklad – Krista. Ide o jeden z najkrajších obrazov človeka, ktorý sa vydáva na cestu evanjelizácie. Mária vo svojej celosti ukazuje na toho, v ktorého a ktorému verí. Počas modlitby sa pokúsme uvažovať, s akou to robí prirodzenosťou a jemnosťou. Nepoškvrnená dovolila Bohu, aby ju totálne naplnil milosťou a vyžaruje túto milosť na celú Cirkev. Týmto spôsobom i nás ako Matka rodí a vychováva vo viere. Je pre nás oporou na ceste i príkladom. Dôverujme jej, zverme sa jej, zverme jej seba samých, aby sme mohli ako ona splniť svoju rytiersku úlohu, ku ktorej nás Boh povoláva.

Otázky

Akým spôsobom Mária nasleduje svojho Syna? Ktoré konkrétne situácie z jej života o tom hovoria? Čo sa najviac dotýka môjho srdca v meditácii scény navštívenia sv. Alžbety? Čo by som chcel vniesť do svojho života, pokiaľ sa jedná o dielo evanjelizácie, na ktoré som sa podujal? Ak hľadím na svoj život a na situáciu, v akej sa nachádzam, k čomu ma dnes Pán Ježiš pozýva? Komu a akým spôsobom môžem dnes zaniesť Pána Ježiša? V ktorých oblastiach môjho života chcem ešte viac nasledovať Pána Ježiša? Ako ma učí Mária živo prežívať vieru? Je moja viera živá? Ako dbám o to, aby moja viera rástla a prinášala ovocie?

Záverečná modlitba

Loretánske litánie

Formačný materiál vo formáte pdf. stiahnete tu..

Žiadosť o zapísanie do M.I. posielajte na adresu:

Rytierstvo Nepoškvrnenej

Nám. sv. Františka 4

841 04 Bratislava

email: rytierstvoneposkvrnenej@gmail.com

bottom of page