top of page

Formačný materiál 04/2019

Formačný materiál je zbierka textov slúžiaca k pravidelnej individuálnej alebo spoločnej formácii členov hnutia M.I. Môže dobre poslúžiť ako podklad k príprave mesačných stretnutí spoločenstiev M.I. vo vašej farnosti.

Úmysel modlitby na mesiac apríl

Aby Cirkev každou svojou činnosťou svedčila o zmŕtvychvstaní Krista.

Biblický text: Jn 14, 4-6

„A cestu, kam idem, poznáte.“ Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Cirkevné učenie:

Ján Pavol II., Časť homílie w Olsztynie, 6. júna 1991.

Všetci ľudia by sa mali dozvedieť, že keď Kristus odchádza k Otcovi, otvára nám dvere, aby sme kráčajúc s ním prišli k Otcovi. Nik nepríde k Otcovi, ak nie cez neho. On je cestou. Niet inej cesty, niet iného Prostredníka medzi Bohom a ľuďmi, iba on: jedine Ježiš. On je cesta a život. [...] Hľa, začína sa definitívny prechod: vykupiteľský prechod Syna k Otcovi. Tento prechod, čiže Pascha, vedie skrz obetu kríža. „Nech sa vám srdce nevzrušuje, (...) keď odídem, pripravím vám miesto a zasa prídem“ (Jn 14, 3). [...] „Zasa prídem“ – prídem a dám vám svedectvo života, ktorý je vo mne; života, ktorý prevyšuje smrť a víťazí nad ňou. Je to život, ktorý ľudskej smrti udeľuje smrteľný úder. Tento život je z Boha, len Boh je Životom. Ten život je vo mne. Ja som Život. Ten život vo mne je pre vás... pre vás dvanástich i všetkých, ktorí skrze vaše slovo uveria vo mňa. Tento život je posledným darom nesmrteľného Boha pre smrteľného človeka. „Zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja“ (Jn 14, 3).

Zo spisov sv. Maximiliána:

Časť prednášky pátra Kolbeho s názvom: Stávať sa čoraz viac nástrojom Nepoškvrnenej.

Naším programom na rok 1938 by malo byť to, aby sme sa lepšie zriekali seba samých a stávali sa čoraz viac jej vlastníctvom. Mali by sme menej rátať so svojimi silami, menej dôverovať v seba a viac dôverovať jej. V praktickom živote sa nám to často nedarí, aj keď o tom vieme a dobre to chápeme. Kríž, ako som už kedysi hovoril, je zložený z dvoch kusov dreva pretnutých v jednom bode. V každodennom živote býva kríž zložený z Božej a našej vôle, a to v momentoch, keď sa pretínajú. Ak chceme kríž z nášho života odstrániť, musíme súhlasiť s Božou vôľou. Potrebujeme sa teda naučiť, ako sa v praktickom živote zbavovať svojej vlastnej vôle. V tomto duchu musíme byť pozorní na to, aby mal náš úmysel nadprirodzený charakter. Musíme si navzájom pripomínať a objasňovať, že my musíme žiť nadprirodzeným životom. Musí cez nás konať Nepoškvrnená, ona má byť účinnou príčinou a my iba nástrojmi. Ak máme takto konať a hovoriť to i druhým ľuďom, musíme my sami žiť túto skutočnosť. Ak by to tak nebolo, sami by sme nedokázali porozumieť tomu a získať aj dôveru iných. (...) My máme z vlastného života dávať iným dušiam tento nadprirodzený život. Duch nadprirodzenosti musí byť v podstate našej duše, v jej najväčšej hĺbke. Čiže, Nepoškvrnená musí žiť v nás a skrze nás bude Prostredníčkou milostí pre iné duše.

Objasnenie textov

Ak si pozorne prečítame náš úmysel modlitby na tento mesiac, porozumieme a uvedomíme si, že pre Krista nie je Cirkev abstraktnou a vzdialenou skutočnosťou. Cirkev, to som i ja. Každá osoba je súčasťou Cirkvi, tvorí ju a je za ňu zodpovedná. Svojím životom ukazujem druhým ľuďom Kristov obraz a dávam o ňom svedectvo.

Úvaha

Cirkev, čiže všetci jej členovia, sú pozvaní k tomu, aby žili Kristovým životom, aby ho nasledovali a stávali sa mu podobnými. Svedkom zmŕtvychvstalého Krista je ten, kto sa pripodobní Bohu, ktorý je živý a ide ešte ďalej, sám je Životom. On porazil smrť – vstal z mŕtvych. Preto má byť Cirkev živá vo svojej činnosti. Má byť protivníčkou všetkého, čo je mŕtve, ponorené do temnoty, ospalé... My, rytieri Nepoškvrnenej, musíme byť živými vo svojej viere a vo svojom životnom štýle. Nemôžeme vegetovať a pokúšať sa len „prežiť“ nasledujúci deň. Usilujme sa žiť autenticky, v plnosti, otvorení na rast, dozrievanie i prinášanie ovocia. K tomu pozval Boh každého z nás v momente krstu. Nezabúdajme, že táto plnosť života, ktorú pre nás Boh naplánoval, nemusí byť plná nezvyčajných skutočností. Môže byť podobná jednoduchej každodennosti Márie a Jozefa v Nazarete, Ide o to, aby bol v centre môjho života a každého môjho konania Ježiš a hľadanie jeho vôle.

Otázky

Akým spôsobom odkrývam, že som súčasťou Cirkvi? Čo pre mňa znamená skutočnosť, že som začlenený do Kristovho tela? Akým spôsobom je pre mňa Ježiš cestou k Otcovi? V čom spočíva „život“, o ktorom hovoril Ježiš v evanjeliu? Čo je vo mne ešte mŕtve? Čo mi prekáža naplno žiť moje krstné povolanie? Prečo nemôžem prinášať viac ovocia? Čo mám robiť, aby som žil Kristovým životom? Ako mám žiť, ak má byť môj život jasným svedectvom zmŕtvychvstalého Krista? V ktorých záležitostiach sa nedokážem úplne odovzdať Márii? Čo treba urobiť, aby som jej dokonalejšie dôveroval a plnil jej vôľu? Ako rozumiem metafore o kríži, ktorú použil otec Kolbe vo svojej prednáške? Akým spôsobom mám ja, svedok zmŕtvychvstalého Krista, sprostredkovať druhým ľuďom nadprirodzený život?

Záverečná modlitba

Spoločný desiatok svätého ruženca.

Formačný materiál vo formáte pdf. stiahnete tu..

Žiadosť o zapísanie do M.I. posielajte na adresu:

Rytierstvo Nepoškvrnenej

Nám. sv. Františka 4

841 04 Bratislava

email: rytierstvoneposkvrnenej@gmail.com

bottom of page