top of page

Duchovné slovo: 3. nedeľa v roku C

Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne rad--radom opíšem, aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvätili. Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali. Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“

Lk 1,1-4; 4,14-21

V čítaní z Lukášovho evanjelia sme počuli dva úvody. Najskôr zaznel prológ celého spisu, v ktorom Lukáš vymeral historické a geografické parametre Ježišovho príbehu. Autor chce, aby si kresťan čítajúci jeho knihu uvedomil, že Ježiš nie je žiadnou myšlienkou, filozofiou či ideológiou – je historickou postavou, muž z mäsa a kostí. Druhým úvodom, ktorý sme počuli, je Ježišovo vystúpenie v Nazarete. Lukáš ho na rozdiel od iných evanjelistov uvádza na začiatku verejného účinkovania, lebo uňho je táto udalosť Ježišovou programovou rečou. Životným programom Spasiteľa sú slová proroka Izaiáša. A Ježiš ich komentuje veľmi stručne: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“

Je nutné komentovať Ježišov krátky komentár? Komentárom Izaiáša je sám Ježiš, živá osoba. Ak by nám on neotvoril Písma a neukázal na sebe samom a jeho živote, čo znamenajú, nemali by sme šancu pochopiť ich. V ňom sa Písma stali historickou realitou. A tu je ukrytá aj celá výzva adresovaná nám, učeníkom. Aj my nesieme na pleciach Ježišovo ľahké bremeno a príjemné jarmo, ktorým je naplnenie Písma. Stačí nezabudnúť na výraz „dnes“.

Keď dnes opäť zatvoríme knihu evanjelia, nepôjdeme hovoriť chudobným, že jedného dňa budú bohatí. Pôjdeme im pomôcť, aby im už dnes nič dôležité nechýbalo. Máme im pomôcť už dnes uvidieť to, čo dosiaľ nevideli, chápať to, čomu nerozumeli, vniesť im do života novú slobodu, milosť, odpustenie..., dnes. To evanjelium, ktoré sa zjavilo v osobe a živote Ježiša Krista, sa zjavuje aj v osobe a v živote kresťana – ale len takého kresťana, ktorý chce byť naplnením Písma.

Comments


bottom of page