top of page

Formačný materiál 03/2018

Formačný materiál je zbierka textov slúžiaca k pravidelnej individuálnej alebo spoločnej formácii členov hnutia M.I. Môže dobre poslúžiť ako podklad k príprave mesačných stretnutí spoločenstiev M.I. vo vašej farnosti.

Úmysel modlitby na mesiac marec

Aby Rytierstvo Nepoškvrnenej (M.I.) spolupracovalo ako jedna rodina na budovaní kráľovstva lásky a pokoja.

Biblický text: Flp 4,4-7

Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

Učenie Cirkvi

Ján Pavol II, Encyklika Ecclesia in Europa, č. 97.

Činorodá láska nás zaväzuje urýchľovať príchod Božieho kráľovstva. Preto spolupracuje na rozvíjaní pravých hodnôt, ktoré tvoria základ kultúry dôstojnej človeka. Lebo, ako uvádza Druhý vatikánsky koncil, „kresťania musia na púti k Otcovi do nebeského mesta hľadať a premýšľať o tom, čo je hore; to však nezmenšuje, naopak znásobuje význam ich úlohy spolu s ostatnými ľuďmi spolupracovať na budovaní ľudskejšieho sveta“.

Zo spisov sv. Maximiliána

Prednáška otca Maximiliána s názvom: Láskou uctiť Krista Kráľa, č. 290.

Pán Ježiš na otázku Piláta, či je kráľom, nezaprel. Povedal len, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Vidíme, že kráľovstvo tohto sveta stojí na moci a ovládaní druhých. Ťažko nájdeme pozemské kráľovstvo, ktoré by stálo na láske. Kráľovstvo Ježiša je omnoho hlbším – je založené na láske, siaha do duší a do vôle ľudí. Z tohto dôvodu nie je kráľovstvom, ktoré by utláčalo. Pán Ježiš priťahuje k sebe duše láskou. Je Kráľom nad kráľmi. Od neho závisia všetky duše, on je počiatkom všetkých kráľov. Kráľa lásky môžeme uctievať iba láskou, dá sa mu darovať len láska. Vlastnými silami toho nie sme schopní. Musíme povedať Najsvätejšej Matke, nech vyprosí pre naše srdcia takú ochotu, aby sme Pánovi Ježišovi nikdy nič neodriekli.

Objasnenie textov

Božie kráľovstvo, či Nebeské kráľovstvo, to je jedna z hlavných tém Ježišovho učenia. Od počiatku táto náuka nebola medzi ľuďmi celkom dobre chápaná. Mnohí chceli v Kristovi vidieť silného pozemského panovníka. Dokonca i Pilát chcel poznať pravdu, keď sa Ježiša opýtal: „Si židovský kráľ?“ Samozrejme, človeku nie je ľahko porozumieť, čím je toto kráľovstvo. Zvlášť vtedy, keď hľadí na Kráľa, ktorého trónom je kríž a korunou tŕnie. Ale podstatnou a hlavnou zásadou existencie Božieho kráľovstva je láska! A to láska bez hraníc, láska bez bočných záujmov, milosrdná a odpúšťajúca. Taká, ktorá sa mnohým ľuďom môže javiť ako slabosť. A Ježiš učí, že ona je základom mocným ako skala. Na tomto základe teda stojí Božie kráľovstvo.

Úvaha

„Príď kráľovstvo tvoje!“ – tieto slová Modlitby Pána vyslovujeme každý deň, dokonca niekoľkokrát. Očakávame príchod Božieho kráľovstva, s veľkou nádejou očakávame druhý Kristov príchod. Toto kráľovstvo sa k nám približuje už dnes. A nielen to. Každý človek je pozvaný, aby sa už teraz stal súčasťou tohto diela. Vo Svätom písme nachádzame veľmi veľa usmernení, ako to robiť.

V Liste Filipanom čítame, že sa máme radovať v Pánovi. Preto môže mať účasť na budovaní Kráľovstva iba ten, kto zotrváva v živom vzťahu s Kráľom, ten, kto je naplnený jeho radosťou a žiari ňou pred očami ostatných ľudí. „Pán je blízko!“ – chce aby jeho Kráľovstvo zavládlo v srdciach veriacich už dnes. Ján Pavol II. pekne písal o tom, čo urýchľuje príchod Božieho kráľovstva: moja a tvoja „činorodá láska“. Aj ten najmenší skutok lásky, ktorý konáme ako akt slobodnej vôle, buduje Božie kráľovstvo v tomto svete.

Sv. Maximilián hovoril, že „kráľovstvo tohto sveta stojí na moci a ovládaní druhých“. Božie kráľovstvo, to je láska, radosť, zhovievavosť, pokoj... A takým je aj náš Kráľ, ktorý „priťahuje duše k sebe láskou“. Kým sme v tomto kráľovstve my? Boh povedal, že sme „dedičmi“. Naša hodnosť Božích detí stojí na nasledovaní dobroty a lásky nášho Otca. Nie je ľahké porozumieť tomuto Kráľovstvu rozumovými schopnosťami, preto je i náročnou úlohou budovať ho. Musíme sa prizerať so srdcom plným viery. Takým srdcom, aké má Mária. Ona očakáva, že ako jej deti sa v tejto neľahkej úlohe obrátime k nej s prosbou o pomoc. Robme to najmä vtedy, keď nám chýba láska, keď nám chýba radosť, alebo keď nedokážeme medzi sebou spolupracovať ako rytieri, ako katolíci, ako kresťania... Kráľovná pokoja – oroduj za nás!

Otázky

Čo je to Božie kráľovstvo? Ako rozumiem slovám o tom, že „nie je z tohto sveta“? V čom je iné, ako pozemské kráľovstvá? Akým konkrétnym spôsobom môžem toto kráľovstvo budovať už dnes? Ako rozumiem slovám Modlitby Pána: „príď kráľovstvo tvoje?“ – za čo sa vtedy modlím? Čo mi robí najväčšiu ťažkosť v snahe budovať Božie kráľovstvo? Ako by som mohol túto ťažkosť prekonať? Aké „pravé hodnoty“ mal na mysli sv. Ján Pavol II.? Aké hodnoty sú v Božom kráľovstve záväznými?

Záverečná modlitba

Modlitba Pána - Otče náš.

Formačný materiál vo formáte pdf. stiahnete tu..

Žiadosť o zapísanie do M.I. posielajte na adresu:

Rytierstvo Nepoškvrnenej

Nám. sv. Františka 4

841 04 Bratislava

email: rytierstvoneposkvrnenej@gmail.com

bottom of page