Čo by som inde nenašiel...

V piatok 2. februára slávime v Cirkvi tradičný Deň zasväteného života. Rehoľníci a rehoľníčky sa v katedrálach stretnú so svojimi biskupmi, aby si obnovili rehoľné sľuby a navzájom sa povzbudili vo vernosti a vytrvalosti v povolaní. Aj veriaci po celom svete sa v tento deň modlia za zasvätené osoby a za nové rehoľné povolania. Z tejto príležitosti sme niekoľkým Bohu zasväteným osobám položili päť jednoduchých otázok vo forme ankety:

1. Opíš niekoľkými vetami rehoľné spoločenstvo (formu zasväteného života), ktoré sa stalo tvojou životnou cestou.

2. Čo ťa upútalo na spoločenstve, do ktorého si pred rokmi vstúpil/a? Ako si sa zoznámil/a so svojím spoločenstvom?

3. Myslíš, že ti dáva zasvätený život niečo, čo by si nikde inde nenašiel/a?

4. Veríš tomu, že formy zasväteného života prežívajú v súčasnosti v Cirkvi krízu?

5. Blíži sa synoda pre mládež. Ako by Cirkev mohla povzbudiť mladých k odvahe odpovedať na Božie volanie?

Sr. Viktória Kapustová SCSC

1. Spoločenstvo, ktoré má víziu, „budúcnosť a nádej“ (Jer 29, 11). Spoločenstvo, vedomé si svojej ľudskej krehkosti, ale tiež úžasných Božích prisľúbení a nespočitateľných dobrodení, ktorými ho Božia Prozreteľnosť denne zahŕňa: Milosrdné sestry Svätého kríža.

2. Na zasvätenom živote ma upútal Pán, ktorý si ma pozval, dotkol sa môjho srdca a vyvolil si ma, aby som patrila iba Jemu. A čím ma zaujalo spoločenstvo? Bolo to ešte v čase totality, keď rehoľný život bol u nás tabu. S kamarátkou sme navštívili jej susedu – staršiu rehoľnú sestru v jednej rehoľnej komunite. A tu sme sa počas tých dvoch dní stále stretávali s malými prekvapeniami – na stolíku ruženček, pri tanieri cukrík, tam úsmev, tam rozhovor, milé slovo, príjemná atmosféra... Zaujalo ma, že vo svete, kde každý hľadí na seba, na svoje záujmy a potreby je tu odrazu niekto, kto dáva len tak – nezištne, pre radosť... Boli to ozaj maličkosti, ale mňa to veľmi oslovilo.

3. Jednoznačne. Stále viac a hlbšie prežívam skutočnosť, o ktorej píše sv. Pavol v liste Korinťanom: „Kto je bez ženy, stará sa o Pánove veci, ako sa páčiť Pánovi. Ale ženatý sa stará o svetské veci, ako sa páčiť manželke, a je rozdelený. Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o Pánových veciach, aby boli sväté telom i duchom. Ale vydatá myslí na svetské veci, ako sa páčiť mužovi.“ (1Kor 7, 32-34)

Žiť v Bohu, s Bohom a pre Boha, aj v najväčšom pracovnom zaťažení, ale tiež v požehnaných chvíľach ticha, adorácie a modlitby, „v stretnutiach s ľuďmi a v bežných udalostiach života“ – to všetko ma učí Ježiš v rehoľnej komunite. Zasvätený život mi dal rozlet v mnohých oblastiach – v profesionálnej, duchovnej, liturgickej, hudobnej, sociálnej... K mnohým úlohám, ktorými som už bola poverená v reholi, by som sa ako jednotlivec nikdy neodhodlala. Ale v sile poslušnosti „vo svojom Bohu som našla odvahu.“ (1Sol 2, 2).

4. Takmer vo všetkých oblastiach života sa dnes hovorí o kríze. Avšak – osobne som presvedčená o jednom: Tam, kde je Boh na prvom mieste, všetko ostatné je na svojom: celý rebríček hodnôt, prirodzený poriadok, človek, príroda, viera, rehoľa, povolania... tam je všetko „na mieste“. A keď sa aj vyskytnú krízy, berú sa ako normálna súčasť duchovného, či ľudského rastu, lebo všetko je nasmerované na správny cieľ. Čo by som však chcela podotknúť ako veľmi dôležité, je úprimnosť a zodpovednosť.

5. Synodálni otcovia napíšu dokument. Ale keď si ho ani neprečítame – komu to pomôže? A keď si ho aj prečítame, ale nebudeme uvádzať do života – čo to osoží? Mladí ľudia by si ten dokument mali prečítať na nás – na našom vernom a autentickom živote podľa Evanjelia, na našom nadšení pre Krista a Božie veci. Potom si ho možno radi prečítajú aj v knihe. A možno ani nebude treba, lebo budú chcieť žiť to krásne, čo žijeme my. Lebo človek žije nielen z chleba, ale predovšetkým z Krásy. Z Krásy s veľkým „K“. Kiež dá Pán, aby sme mladým, ktorí odjakživa túto Krásu hľadajú, vedeli ukázať správnu cestu. No a nakoniec to stále platné: „Proste Pána žatvy...“, lebo „Ustáva mládež a omdlieva a junač podlomená padá. Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú...“ ( Iz 40, 30-31)

P. Michal Nižnánsky OSPPE

1. Patrím do rehole pátrov pavlínov. Našou charizmou je mariánska spiritualita, ktorá sa konkrétne prejavuje správou viacerých mariánskych pútnických miest na svete, kde najvýraznejšie meno má Jasná Hora v Čenstochovej v Poľsku, ale takisto spravujeme pútne miesta v Maďarsku, Chorvátsku, Austrálii, Kamerune, USA, ale aj u nás na Slovensku a to baziliku Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne a baziliku Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou. Ďalšou našou črtou je otvorenosť na znamenia času. Táto charizma nám pomáha byť flexibilnejšími vo vnímaní potrieb miest na ktoré nás posiela Pán, čiže venujeme sa tomu, čo dané miesto vyžaduje: pastorácia vo farnostiach, práca v spoločenstvách, medzi rómami, v škole, vedenie peších pútí, atď.

Otec Michal (prvý sprava) so spolubratmi pavlínmi na farskom plese. Foto: bazilika.sk

2. Upútala ma mariánska spiritualita a dvaja konkrétni rehoľníci z nášho rádu, ktorých som zažil v Trnave, keďže tu naša komunita pôsobí a ja z tohto mesta pochádzam. Takisto ma zaujala naša misia v Austrálii, keďže v období môjho rozhodovania som práve tam veľmi túžil ísť.

3. Odovzdanosť Bohu, modlitbu, lásku k Bohu a blížnemu by som mohol nájsť aj inde, určite áno. Ja beriem svoje povolanie, ako povolanie, že toto miesto mi pripravil Pán a tu mám byť. Tu prežívam svoje radosti a aj krízy, svoje výhry i prehry, ťažkosti, ale hlavne, sa tu cítim naplnený, toto miesto je moje, je pre mňa.

4. Myslím, že aj áno, aj nie. Každá doba je ťažká, ale aj krásna, v každej dobe sú ľudia, ktorí jej podľahnú, ale aj ľudia, ktorí sa zmôžu k heroickej láske.

5. Myslím, že len svedectvom autentických ľudí, kresťanov žijúcich svoju vieru, na prvý pohľad by sa zdalo, že o nič nejde a pritom ide o život. Svedectvo autentickej kresťanskej lásky je niečo, čo sa dotýka srdca človeka.

Br. Ján Čirák OFM Conv.

1. Mojou životnou cestou sa stala forma františkánskeho dobrodružstva. Cesta menšieho brata v reholi minoritov je cestou života podľa evanjelia, ktoré je vždy plné „dobrodružstva“. Je cestou obrátenia srdca, kedy sa to čo je pre mňa trpké stáva sladkosťou duše i tela. Je cestou bratstva, po ktorej môžem kráčať s bratmi a vidieť v ľuďoch svojich bratov a sestry, ktorých mi dáva Pán ako dar. Je cestou viery, na ktorej nemôžem zostať stáť, je talentom, ktorý mi dáva Pán, aby som ho rozmnožil a nie zakopal...

2. Už od detstva som sa zaujímal o život sv. Františka, a taktiež som sa stretával vo svojej rodnej obci s františkánskymi terciármi. Mal som suseda kapucína Bernarda Pomykala a rok predo mnou vstúpil k františkánom môj rodný brat Jozef. Ako posledných som spoznal minoritov, skrz brata Luciána Boguckého, ktorý bol v tom čase blízko na ľudových misiách. To, čo sa mi páčilo na forme františkánskeho života, je život v bratstva v modlitbe, práci a radosti bežného dňa. Ďalej život medzi ľuďmi, ktorých nám dáva Boh na našu cestu. A všeobecnosť charizmy, to čo potrebuje Cirkev v súčasnej dobe...

3. Zasvätený život je dar, a s týmto darom je potrebné deliť sa. Preto vnímam, že zasvätený život mi dáva slobodu deliť sa s tým čo mi dal Boh: radosťou, ochotou a otvorenosťou na iných.

4. Nad touto myšlienkou sa príliš nezamýšľam. Myslím, že aj kríza je prirodzená súčasť povolania. Predovšetkým sa nemôžeme báť a mať strach pred novými výzvami, ktoré nám predkladá Cirkev. Veď aj Boh prichádza v jemnom vánku, a pre Boha nič nie je nemožné, tak len je potrebné dôverovať mu a požehná každé dobré dielo!

5. Človek nemá čo stratiť, ak sa dá do rúk Boha. Božia cesta je super dobrodružstvo! ;)

Najnovšie príspevky
Najčítanejšie príspevky
Archív
Odporúčame
Rubriky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square