top of page

Misia Rytierstva Nepoškvrnenej (M.I.)

Rytieri Nepoškvrnenej uskutočňujú svoju misiu na troch úrovniach:

prvou úrovňou je misia voči sebe samému, druhou je misia k svojmu okoliu a treťou je tá k celému svetu.

1. Misia k sebe samému spočíva vo vytrvalej snahe o svoje vlastné obrátenie a posvätenie. Bez nej sa nedá hovoriť o žiadnej misijnej aktivite. Ide o počiatok každej skutočnej evanjeliovej misie.

V Nepoškvrnenej uznávame dokonalú učeníčku Krista. Ona je model veriaceho človeka. Svätý Maximilián neustále pozýval všetkých, aby sa stali ňou. Uskutočňuje sa to prostredníctvom osvojovania si Máriiných postojov v našom vzťahu k Bohu a k blížnym. Napodobňujeme Máriu v počúvaní Božieho slova, v modlitbe, v materstve a obetavosti. Prostriedkami k tomu sú:

Počúvanie Božieho slova

Osobná a liturgická modlitba

Skutky lásky k ľuďom okolo nás

Obetovanie svojho života s cieľom spolupracovať s Kristom na spáse celého sveta.

Každodenne obnovujeme svoje darovanie sa Nepoškvrnenej a recitujeme modlitbu Ó, Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá... Pridávame k nej úmysel modlitby určený na daný mesiac medzinárodným centrom M.I. Ako znak našej príslušnosti k M.I. nosíme zázračnú medailu.

2. Rytier Nepoškvrnenej sa na druhej úrovni usiluje byť misionárom vo svojej rodine, medzi blízkymi osobami, v pracovnom prostredí a pri dobrom trávení voľného času. Božia prozreteľnosť nás postaví aj do mnohých iných pozícií, v ktorých budeme povolaní svedčiť o kráse a vznešenosti evanjelia svojím dobrým príkladom, životným postojom, neraz aj správne nasmerovaným slovom. Dbáme pritom úzkostlivo o rešpektovanie osobnej slobody každého človeka. Uvedomujeme si, že na zmeny v ľudských srdciach nestačí naša aktivita. Potrebný je aj dotyk Božej milosti. Preto ľudí, ku ktorým sme poslaní, zahŕňame do našich modlitieb.

Ako členovia Rytierstva Nepoškvrnenej (M.I.) prežívame svoju misiu predovšetkým svedectvom v bežných okolnostiach našej každodennosti. Ocitáme sa v najrôznejších sociálnych prostrediach, v ktorých šírime ducha evanjelia voči celému stvoreniu. V každom prostredí, kde žijeme a pracujeme, sme povolaní ohlasovať ochranu života od počatia až po prirodzenú smrť. Vkladáme sa do služieb obrany integrálnej ľudskej dôstojnosti, zastávame hodnoty bratstva, spravodlivosti a solidarity.

3. Tretím stupňom našej misie je aktivita nášho hnutia, ktorou objímame každého človeka a celý svet.

Rytier Nepoškvrnenej si musí byť vedomý, že je vždy a na každom mieste misionárom. Je to charakteristický postoj človeka, ktorý sa snaží žiť v spojení s Kristom Vykupiteľom podľa príkladu Márie. V uznaní, že pravým misionárom je ten, kto je svätý, kladieme na prvé miesto medzi všetkými misijnými prostriedkami modlitbu, obetu a svedectvo života. Usilujeme sa šíriť zázračnú medailu, ktorú horlivo rozširoval náš zakladateľ, Maximilián Mária Kolbe. Ona je totiž znakom Máriinej starostlivosti o každého človeka na svete.

Usilujeme sa nasledovať príklad otca Kolbeho, preto načúvame vnuknutia Ducha a sme pripravení kedykoľvek akceptovať pozvanie k misii vo svete tak, ako nám to dovoľuje náš životný stav. Rytierstvo Nepoškvrnenej dalo Cirkvi už mnoho vynikajúcich misionárov. Niektorí z nich dokonca položili svoj život za vieru.

Štítky:

bottom of page