top of page

Formačný materiál 09/2019

Formačný materiál je zbierka textov slúžiaca k pravidelnej individuálnej alebo spoločnej formácii členov hnutia M.I. Môže dobre poslúžiť ako podklad k príprave mesačných stretnutí spoločenstiev M.I. vo vašej farnosti.

foto: M. Janoťáková

Úmysel modlitby na mesiac september

Aby Cirkev bola svetlom pre ľudstvo tápajúce v tmách.

Biblický text: Jn 1,1-5; Mt 5,14-16

„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.“

„Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“

Cirkevné učenie

Benedikt XVI.; časť Posolstva k 21. svetovému dňu mládeže v roku 2006.

Téma, ktorú vám predkladám na premýšľanie, je verš 105 zo 119. žalmu „Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch“. (...) Nie je jednoduché spoznať pravé šťastie a stretnúť ho vo svete, v ktorom žijeme, kde sa človek často stáva rukojemníkom rôznych myšlienkových prúdov, ktoré ho vlečú, a napriek presvedčeniu, že je slobodný, sa môže nakoniec stratiť v omyloch či ilúziách pomýlených ideológií. Ježiš nám naznačil, že je to možné: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“ (Jn 8, 31 – 32).

Zo spisov sv. Maximiliána

Časť prednášky pátra Maximiliána Kolbeho s názvom: O praktizovaní užitočného mlčania [34],

A tak budeme žiariť svetlom Nepoškvrnenej a okolo seba budeme šíriť jej vôňu. To však nebudeme už robiť my, ale sama Nepoškvrnená naša Mamička. My budeme ako Mesiac, ktorý žiari tak jasne, že v jeho svite možno čítať knihu. Ale on svieti svetlom Slnka, nie svojím svetlom. On je totiž mŕtvy. Aj my sme mŕtvymi a nevydávame svetlo. Predsa však budeme žiariť, ak budeme čerpať toto svetlo od našej matky, od Nepoškvrnenej.

Objasnenie textov

Obraz svetla (a temnoty, ktorá je jeho protikladom) sa vo Svätom písme objavuje od knihy Genezis a od opisu stvorenia sveta až po Apokalypsu a prísľub druhého príchodu Krista. Tento symbol je v teológii veľmi hlboko zakorenený, pretože označuje živého Boha – Slovo. Uprostred tohto zvláštneho napätia medzi svetlom (životom) a tmou (smrťou) veriaci ľudia od nepamäti s radosťou a nádejou slávia a ohlasujú víťazstvo Pána, ktorý je jediným svetlom. Svetlo, oheň a plameň v Biblii nezobrazujú len veľkosť a slávu Boha. Symbolizujú aj zvláštne stretnutie – moment, v ktorom sa Stvoriteľ zjavuje človekovi.

Úvaha

Súčasný človek je v ťažkej situácii. V biblickom ponímaný bol totiž svet považovaný za niečo, čo je pod vplyvom satana. Dnes je svet ale tak pestrofarebný, ako nikdy predtým. Čo máme robiť? Predovšetkým sa musí veriaci človek znova zamilovať do Božieho slova a do učenia Magistéria – tam nájdeme najaktuálnejšie odpovede na všetky ľudské pochybnosti.

Neraz sami pozorujeme a okusujeme účinky vlastných či cudzích hriechov. Niekedy je nám tak ťažko hovoriť s ľuďmi o svetle v Cirkvi, stáva sa aj to, že ho sami nevidíme. Aké ťažké je potom brániť ho... Stačí sa však vrátiť k Prológu Jánovho evanjelia: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. [...] a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.“ To Boh pôsobí, že Cirkev existuje a aj napriek ľudskej temnote sa stáva svetlom. On je svetlom v nás a teda i v svojom mystickom tele. Je to svetlo, ktoré žiadna temnota nikdy nepohltí.

Benedikt XVI. nás nabáda, aby sme toto svetlo, ktorým je Božie Slovo, nielen prijali, ale dovolili mu poučiť nás o tom, čo je dobré a sväté. Máme mu dovoliť, aby nás viedlo po kľukatých cestách pozemského života. Až vtedy budeme môcť plniť naše poslanie – stávať sa „svetlom sveta“. Stále pamätajme, že nemáme svietiť vlastným svetlom, ale svetlom Nepoškvrnenej, ktorá je naplnená žiarou vteleného Slova.

Otázky

Čím je v hore uvedených textoch „svetlo“ a čím je „temnota“? Akým spôsobom vidím vo svojej každodennosti, že Boh je svetlom? Ako to okusujem? Akceptujem vždy toto Božie svetlo alebo ma ešte stále priťahuje temnota tohto sveta? V Akých situáciách? Čo môžem urobiť? Ako chápem skutočnosť, že aj Cirkev je svetlom? Ocitol som sa už v situácii, keď som musel brániť svätosť Cirkvi? Akým spôsobom môžem byť ja, veriaci kresťan „svetlom sveta“? Čo znamená „vyžarovať svetlo Nepoškvrnenej“?

Záverečná modlitba

Desiatok ruženca: Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.

Formačný materiál vo formáte pdf. stiahnete tu..

Žiadosť o zapísanie do M.I. posielajte na adresu:

Rytierstvo Nepoškvrnenej

Nám. sv. Františka 4

841 04 Bratislava

email: rytierstvoneposkvrnenej@gmail.com

Comentários


bottom of page