top of page

Formačný materiál 08/2019

Formačný materiál je zbierka textov slúžiaca k pravidelnej individuálnej alebo spoločnej formácii členov hnutia M.I. Môže dobre poslúžiť ako podklad k príprave mesačných stretnutí spoločenstiev M.I. vo vašej farnosti.

Úmysel modlitby na mesiac august

Aby mučeníctvo a obeta pátra Kolbeho dávali silu a svetlo prenasledovaným údom Cirkvi.

Biblický text: Flp 1,20b-22a

Pevne dúfam, že ako vždy, tak aj teraz, bude oslávený Kristus v mojom tele, či už životom alebo smrťou. Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. Ale žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu.

Cirkevné učenie

Ján Pavol II., Evangelium vitae, 34.

Život, ktorý dal Boh človeku, je iný a odlišný od života všetkých ostatných tvorov, keďže človek, hoci je spríbuznený s prachom zeme (porov. Gn 2,7; 3,19; Jób 34,15; Ž 103 (102),14; 104 (103),29), je vo svete zjavením Boha, znamením jeho prítomnosti, stopou jeho slávy (porov. Gn 1, 26-27; Ž 8,6). Práve na to chcel upriamiť pozornosť sv. Irenej z Lyonu vo svojom známom výroku: "Božou slávou je človek, ktorý žije". Človek je obdarený najväčšou dôstojnosťou, ktorá je zakorenená vo vnútornom spojení so Stvoriteľom: skvie sa v ňom jas skutočnosti samého Boha. (...) V biblickom opise odlišnosť človeka od ostatných stvorených bytí podčiarkuje najmä fakt, že len jeho stvorenie je tu predstavené ako plod osobitného Božieho rozhodnutia zjednotiť človeka so Stvoriteľom osobitným a špecifickým putom: "Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby" (Gn 1,26). Život, ktorý dal Boh človeku, je darom, pomocou ktorého Boh udeľuje niečo zo seba stvoreniu. (...) Schopnosť poznať pravdu a skúsenosť slobody sú privilégiom človeka ako bytosti stvorenej na obraz svojho Stvoriteľa, pravého a spravodlivého Boha (porov. Dt 32,4). Medzi viditeľnými stvoreniami len človek je "schopný poznať a milovať svojho Stvoriteľa". Život, ktorým Boh obdarováva človeka, je niečím viac než len jestvovaním v čase. Je smerovaním k plnosti života; je zárodkom jestvovania, ktoré prekračuje hranice času: "Lebo Boh stvoril človeka pre neporušiteľnosť, urobil ho obrazom svojej podoby" (Múd 2,23).

Zo spisov sv. Maximiliána

Časť prednášky pátra Kolbeho s názvom Problémy rehoľného a vnútorného života.

Niektorí ľudia chcú všetko robiť tak, aby to bolo čo najdokonalejšie. Ak ale nebude všetko vychádzať z vnútorného života, bude to nanič. Celá hodnota nášho života i našej práce spočíva vo vnútornom živote. Má ísť o život lásky k Pánu Bohu v Nepoškvrnenej – a to nie je otázka teórie alebo pocitov. Ide o praktickú lásku, ktorá spočíva v zjednotení našej vôle s vôľou Nepoškvrnenej. Nechcieť nič tak alebo inak, všetko chcieť iba tak, ako to chce Nepoškvrnená. Toto je obraz duše, v ktorej žije Nepoškvrnená a v nej žije Pán Boh. Takýto vnútorný život je podstatou všetkého.

Objasnenie textov

Jednou z najdôležitejších úloh Cirkvi 21. storočia je oceniť, pochopiť a ukázať svetu hodnotu a svätosť ľudského života. V náuke Cirkvi jasne vidieť chápanie podstaty života v prirodzenej rovine (ktorá odlišuje ľudí od ostatných stvorení), ako aj v rovine spásy (Boží Syn sa stal človekom, prijal ľudské telo z Nepoškvrnenej). Okrem toho dáva Ježiš ľudskému životu úplne novú perspektívu – vďaka jeho smrti a zmŕtvychvstaniu sa ľudský život „mení, ale nekončí“, ako to spievame v liturgii za zomrelých.

Úvaha

Vo večnom Božom pláne je život každého človeka darom. Podmienkou toho, nakoľko sa tento dar rozvinie a stane sa odpoveďou na Božie pozvanie k výnimočnému Božiemu plánu, je však sloboda, ktorá je vpísaná do každej ľudskej osoby. Pred sebou vidíme dnes dar života sv. Maximiliána Kolbeho. Tento svätý minorita vo svojej slobode nepostavil Božej vôli nijakú hranicu. Práve naopak. Nasledoval ju až po darovanie vlastného života za život otca rodiny. Túto hodnotu života pekne vyjadril sv. Ján Pavol II., keď povedal, že život je zjavením Boha, znamením jeho prítomnosti, stopou jeho slávy. Maximilián uplatňuje túto myšlienku v praxi: Boží život v nás – vnútorný život – nie je žiadnym (zbytočným) dodatkom, hoci svet sa nám pokúša sugerovať takýto názor. Vnútorný život je centrom nášho života! Nejde o lietanie v oblakoch ale o úplne reálne plnenie vôle Nepoškvrnenej v našej každodennosti a vďaka tomu aj plnenie Božej vôle. Toto je plnosť ľudského života. Preto si zvlášť všimnime slová svätého pápeža: pozemský život je iba smerovaním k plnosti života, ktorý prekračuje hranice času!

Otázky

V čom spočíva hodnota a svätosť ľudského života? Prečo je ľudský život taký výnimočný? Čo to znamená, ak hovoríme, že ľudský život je zjavením Boha, znamením jeho prítomnosti a stopou jeho slávy? V čom spočíva zvláštny rozmer aktu stvorenia človeka? Pred akým pohľadom na život nás vystríha sv. Maximilián Kolbe? Bol som už niekedy prenasledovaný, vysmievaný, znevážený, odsunutý na druhú koľaj z dôvodu viery, ktorú vyznávam? Akým spôsobom mi poslúži tento formačný materiál v prípade, že sa v budúcnosti ocitnem v takejto situácii?

Záverečná modlitba

Desiatok ruženca: Ktorý ťa, Panna, do neba vzal.

Formačný materiál vo formáte pdf. stiahnete tu..

Žiadosť o zapísanie do M.I. posielajte na adresu:

Rytierstvo Nepoškvrnenej

Nám. sv. Františka 4

841 04 Bratislava

email: rytierstvoneposkvrnenej@gmail.com

bottom of page