top of page

Formačný materiál 11/2019

Formačný materiál je zbierka textov slúžiaca k pravidelnej individuálnej alebo spoločnej formácii členov hnutia M.I. Môže dobre poslúžiť ako podklad k príprave mesačných stretnutí spoločenstiev M.I. vo vašej farnosti.

Úmysel modlitby na mesiac november

Aby bola Nepoškvrnená pre každého veriaceho vzorom počúvania a lásky.

Biblický text: Lk 2,16-20

Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.

Cirkevné učenie:

Pápež František, úryvok meditácie prednesenej pri ukončení modlitby sv. ruženca na Námestí sv. Petra na sviatok Navštívenia Panny Márie 31. mája 2013.

Máriin postoj charakterizujú tri slová: počúvanie, rozhodnutie, konanie. Zároveň i pre nás sú tieto tri slová usmernením v otázke, čo od nás Pán Boh požaduje: počúvanie, rozhodnutie, konanie. Počúvanie: Odkiaľ berie Mária inšpiráciu, aby zašla k svojej príbuznej Alžbete? Zo slov anjela: „Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe“ (Lk 1,36). Mária dokáže počúvať Boha. Všimnite si: nie je to obyčajné povrchné počúvanie. Ide o počúvanie s bdelou pozornosťou, s prijatím a otvorenosťou na Boha. Nie rozptýlenie, ktoré nás často sprevádza, keď stojíme pred Bohom alebo inými osobami, keď počúvame ich slová, ale v skutočnosti tých ľudí nepočúvame. Mária venuje Bohu bdelú pozornosť, je doňho započúvaná a je započúvaná aj do faktov. To znamená, že rozumie, ako sa tieto slová týkajú udalostí jej života. Je pozorná na konkrétnu skutočnosť, nezostáva pri povrchnom počúvaní, ide do hĺbky v snahe porozumieť významu jeho slov. [...] To sa týka i nášho života, počúvanie Boha, ktorý k nám hovorí, ako aj načúvania každodennej skutočnosti, obrátenia pozornosti na osoby a fakty, pretože Pán je pri našich dverách a klope rôznymi spôsobmi. Dáva nám na cestu značky a záleží na nás, či sa nimi dokážeme riadiť. Mária je matkou počúvania, matkou pozorného načúvania Boha a taktiež pozorného načúvania životných udalostí. Druhé slovo: rozhodnutie. Mária nežije uponáhľaným životom. Svätý Lukáš zdôrazňuje, že ona o všetkých týchto veciach rozmýšľa vo svojom srdci (Lk 2,19.51). [...] Nežije uponáhľane, ale „ponáhľa sa“ iba vtedy, keď je to nutné. Mária sa nedá uniesť rôznymi udalosťami, neuteká pred ťažkosťou rozhodovania. [...] My často podliehame sklonu rozhodnutia odložiť, nechať, nech za nás rozhodnú iní. Necháme sa uniesť udalosťami, sledujeme aktuálne trendy. Občas vieme, čo by sme mali urobiť, no nemáme na to odvahu, alebo sa nám to zdá príliš ťažké, lebo by sme boli nútení ísť proti prúdu. Mária však pri zvestovaní, navštívení i pri svadbe v Káne Galilejskej ide proti prúdu. Mária ide proti prúdu. Je započúvaná do Božích slov, premýšľa a usiluje sa porozumieť skutočnosti. Napokon sa rozhoduje úplne zveriť Bohu, navštíviť svoju staršiu príbuznú, hoci sama je v požehnanom stave, rozhoduje sa zveriť vec Synovi naliehajúc na to, aby zachránil radosť na svadbe. Tretie slovo: konanie. [...] Máriino konanie je dôsledkom poslušnosti slovám anjela, ktorá je spojená s láskou: ide k Alžbete, aby jej bola užitočná. V tom vykročení zo svojho domu daruje Mária samu seba kvôli láske. Nesie zároveň to najcennejšie, čo má: Ježiša. Nesie svojho Syna.

Zo spisov sv. Maximiliána

Časť prednášky pátra Maximiliána Kolbeho s názvom: Nepoškvrnená, najkratšia a najistejšia cesta k svätosti.

Nepoškvrnená žije v nás. Preto nie je ľahostajná v záležitostiach nášho života. V našej duši neustále pôsobí prostredníctvom inšpirácie. Veď ona je Matkou Božej milosti, je prostredníčkou všetkých milostí... Milosti osvietenia, ktoré okusujeme kedykoľvek počas dňa, pochádzajú od nej. Musíme len poslúchať hlas tej dobrej Matky, počúvať v tichu, pokore, mlčaní.

Objasnenie textov

Počas celého formačného roka sa zamýšľame nad zmyslom a hodnotou evanjelizácie, svedectva, misie... Na tejto ceste je nám sprievodkyňou a vzorom Mária, matka Slova. Toto má byť vlastne prvým a najdôležitejším poslaním, aké v tomto roku prijímame do svojich sŕdc a mali by sme ním aj žiť: všetko sa začína počúvaním, počúvaním Slova.

Úvaha

Nepoškvrnená počúva, „zachováva, premýšľa“ a plní Slovo. To je podstatou jej života, pretože miluje Ježiša – Slovo. A ak milujeme, počúvame inak – dokonalejšie, hlbšie, so zaangažovaním. Takto aj pastieri uposlúchli Slovo a ponáhľali sa za ním, aby sa stretli so Slovom. Iste mohli veľa načerpať z postoja načúvania, ktorý videli u matky Slova... Svätý Otec ukazuje, v čom tak naozaj tento postoj spočíva: Mária počúva Slovo, prebýva so Slovom, aby až potom z lásky a s láskou konala. Sv. Maximilián nás nabáda: „Počúvajme tú, ktorá počúva!“

Otázky

V ktorej postave v citovanej časti Lukášovho evanjelia nachádzam seba samého? Čím mi je blízka? Akým spôsobom zobrazuje môj postoj k Slovu? Počúvanie, rozhodnutie, konanie – ktorý z týchto postojov zaujmem vo vzťahu k Bohu a ľuďom najľahšie? S ktorým mám ťažkosti? Akým spôsobom Mária počúva Boha? Akým spôsobom k nám Boh hovorí? Čo sa dnes môžem naučiť od Nepoškvrnenej?

Záverečná modlitba

Desiatok ruženca: Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.

Formačný materiál vo formáte pdf. stiahnete tu..

Žiadosť o zapísanie do M.I. posielajte na adresu:

Rytierstvo Nepoškvrnenej

Nám. sv. Františka 4

841 04 Bratislava

email: rytierstvoneposkvrnenej@gmail.com

bottom of page