top of page

Formačný materiál 02/2018

Formačný materiál je zbierka textov slúžiaca k pravidelnej individuálnej alebo spoločnej formácii členov hnutia M.I. Môže dobre poslúžiť ako podklad k príprave mesačných stretnutí spoločenstiev M.I. vo vašej farnosti.

Úmysel modlitby na mesiac február

Aby príklad sv. Maximiliána pomáhal každému rytierovi Nepoškvrnenej i všetkým veriacim hľadať nové spôsoby evanjelizácie.

Biblický text: Mk 16,15-18

Povedal im: Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo veria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyháňať zlých duchov a hovoriť novými jazykmi. Budú brať do rúk hadov a keď vypijú aj niečo smrtonosné, neuškodí im. Na chorých budú klásť ruky a oni ozdravejú.

Učenie Cirkvi:

Ján Pavol II, Encyklika Redemptoris missio, Úvod, č. 2.

Boh otvára Cirkvi horizonty ľudstva, ktoré je pre semeno evanjelia pripravenejšie. Myslím, že prišiel čas, nasadiť všetky cirkevné sily za novú evanjelizáciu a za misie ad gentes. Nikto, kto verí v Krista, žiadna cirkevná inštitúcia sa nemôže vyhnúť tejto najvyššej povinnosti: Krista treba zvestovať všetkým národom.

Zo spisov sv. Maximiliána:

Článok otca Maximiliána s titulom: Rytierom a rytierkam Nepoškvrnenej, č. 1126, Spisy, č. II, s. 596.

Všetky prostriedky, všetky najnovšie vynálezy techniky či systému práce nech najskôr slúžia na posvätenie duší skrze Nepoškvrnenú. Hoci aj za cenu ohraničenia našich vlastných potrieb, žijúc čo najchudobnejším spôsobom života, budeme užívať tie najmodernejšie prostriedky. V zaplatanom habite, v polátaných topánkach, avšak na lietadle najnovšieho typu, ak to bude potrebné pre spásu a posvätenie väčšieho množstva duší. Toto bude naším ideálom.

Objasnenie textov

Pojem „nová evanjelizácia“ zvláštnym spôsobom rozvinuli traja pápeži – Pavol VI., Ján Pavol II. a Benedikt XVI. Označuje Bohom inšpirovaný proces ohlasovania evanjelia osobám alebo dokonca národom, ktoré boli už pokrstené, ale prestali žiť životom viery a zanechali praktizovanie kresťanského náboženstva. Je dobré uvedomiť si, že dnes potrebujú evanjelizáciu nielen tí, ktorí nikdy nepočuli o Kristovi, ale aj kresťanské regióny (napr. Európa). Definícia „novej evanjelizácie“ nám tiež naznačuje, akým spôsobom by sme ju mohli realizovať: s novým oduševnením, novými metódami a s používaním nových prostriedkov.

Dnešní rytieri Nepoškvrnenej sú vo svetle učenia Cirkvi pozvaní k tomu, aby niesli svedectvo o Kristovi tak pohanom, ktorí ho ešte nepoznajú, ako aj osobám z prostredia kresťanskej tradície, ktorých viera je utlmená. Výnimočným pokladom i dobrým základom pre rytierov Nepoškvrnenej je dedičstvo a príklad otca Maximiliána. On nielen rozumel, v čom spočíva úloha, ktorú Ježiš zveril Cirkvi, ale ju aj realizoval celým svojím životom.

Úvaha

„Uveriť a dať sa pokrstiť“, aby sme boli spasení, to je úloha, ktorej sa má každý človek zhostiť sám vo svojej slobode. Predsa však, aby bolo možné nastúpiť na tento proces prijatia viery, musia sa veriaci ľudia o svoju vieru podeliť. Ak má evanjelium preniknúť do sŕdc ľudí, my sami musíme „ísť a ohlasovať“ ju, vydávať svedectvo životom i slovom. Sv. Maximilián vedel, aká veľká je táto úloha. Často zdôrazňoval, že pre Nepoškvrnenú treba vybojovať „čo najviac duší“. Cez ňu zase vybojujeme duše pre Boha. Ježiš veľakrát hovorí, že sa nemusíme báť o to, „čo budeme hovoriť“, alebo o znamenia, ktoré budú ľudia potrebovať. Zoslal nám Ducha Svätého, aby nás sprevádzal. Apoštol má iba otvoriť srdce a dať svoje telo, svoje schopnosti a svoj čas...

Z jednej strany sa dá povedať, že žijeme v ťažkých časoch – na človeka číhajú mnohé duchovné nebezpečenstvá. Je moderné žiť bez Boha a bez zásad... Z druhej strany, už sv. Ján Pavol II. ukázal, že dnešný človek sa dotýka „nových horizontov“, disponuje novými prostriedkami a možnosťami. Preto sú dnes všetci pokrstení, celá Cirkev, duchovenstvo i laici pozvaní viac, ako kedykoľvek predtým, do diela evanjelizácie. Našou prvoradou úlohou je čerpať z prameňa. Musíme sa usilovať o to, aby najprv v našich srdciach mocne horel oheň viery. Potrebujeme byť verní každodennej modlitbe, stretnutiu s Božím slovom, sviatostnému životu i svojmu zasväteniu Panne Márii, ktorú nazývame Hviezdou novej evanjelizácie. Potom hľadajme inšpiráciu u sv. Maximiliána – ten nás pozýval k tomu, aby sme všetky možnosti, ktoré máme, či už materiálne, duchovné alebo organizačné, vložili najprv do služieb na posvätenie duší, až potom ich použili na iné ciele. Otec Kolbe pred nás postavil ideál rytiera, ktorý nad všetky svoje osobné potreby postaví potreby spojené s evanjelizáciou. Prosme Boha o svetlo a o rozoznanie, aby sme presne v terajšom momente nášho života spoznali, ku komu nás každodenne posiela a akým spôsobom môžeme práve dnes ohlasovať Pána Ježiša.

Otázky

  1. Čo je „nová evanjelizácia“ a v čom spočíva? Ku komu sme dnes ako Cirkev osobitným spôsobom poslaní?

  2. Aké sú moje zvláštne dary, talenty a prostriedky, pomocou ktorých by som mohol ohlasovať Ježiša? Akým konkrétnym spôsobom sa môžem zaangažovať v diele evanjelizácie?

  3. Ako dbám o svetlo viery v mojom srdci? Roznecujem v sebe zápal, ktorý pochádza zo života s Bohom a vďaka ktorému je moje svedectvo autentické? Čo môžem urobiť, aby tento zápal za ohlasovanie evanjelia vo mne rástol?

  4. Aké nové prostriedky evanjelizácie máme dnes my, rytieri k dispozícii? Ktoré z nich by sme mohli viac užívať?

  5. Ku komu ma Boh každodenne posiela? Akým spôsobom môžem vo svojom životnom stave a vo svojej situácii ohlasovať Krista?

  6. Nezabúdam na ohlasovanie evanjelia mojim najbližším?

Záverečná modlitba

Loretánske litánie

Formačný materiál vo formáte pdf. stiahnete tu..

Žiadosť o zapísanie do M.I. posielajte na adresu:

Rytierstvo Nepoškvrnenej

Nám. sv. Františka 4

841 04 Bratislava

email: rytierstvoneposkvrnenej@gmail.com

bottom of page