top of page

Formačný materiál 12/2017

Formačný materiál je zbierka textov slúžiaca k pravidelnej individuálnej alebo spoločnej formácii členov hnutia M.I. Môže dobre poslúžiť ako podklad k príprave mesačných stretnutí spoločenstiev M.I. vo vašej farnosti.

Úmysel modlitby na mesiac december

Aby Rytierstvo Nepoškvrnenej okúsilo radosť z prijatia Božích plánov.

Biblický text: Lk 1,35-38

Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

Učenie cirkvi:

Benedikt XVI. - Katechéza, 5. decembra roku 2012.

V úvode listu kresťanom do Efezu (porov. 1,3-4) apoštol Pavol prednáša modlitbu dobrorečenia Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, ktorá nás vovádza do adventného obdobia v kontexte Roku viery. Témou tohto hymnu chvály je Boží plán s človekom, definovaný výrazmi vyjadrujúcimi radosť, úžas a vďaku, ako jeho „dobrotivé rozhodnutie“ (v.9) plné milosrdenstva a lásky.

Z akého dôvodu prednáša apoštol z hĺbky svojho srdca toto dobrorečenie? Robí tak kvôli tomu, že hľadí na Božie pôsobenie v dejinách spásy, ktoré vyvrcholilo v Ježišovom vtelení, smrti a zmŕtvychvstaní, a zároveň kontempluje, ako si nás nebeský Otec vyvolil ešte pred stvorením sveta, aby sme boli jeho adoptovanými synmi, v jeho jednorodenom Synovi, Ježišovi Kristovi (porov. Rim 8,14; Gal 4,4n). Už od večnosti jestvujeme v Božej mysli, vo veľkom pláne, ktorý Otec uchovával a rozhodol uskutočniť a zjaviť „v plnosti času“ (porov. Ef 1,10). Sv. Pavol nás vedie k pochopeniu skutočnosti, že celé stvorenie a ešte oveľa viac, muž a žena nie sú ovocím náhody, ale zodpovedajú dobrotivému rozhodnutiu večnej mysle Boha, ktorý stvoriteľskou a vykupiteľskou mocou svojho Slova dal vznik vesmíru. Toto vyhlásenie nám pripomína, že naším povolaním nie je iba jednoducho existovať vo svete, byť súčasťou dejín alebo byť iba Božím stvorením. Je niečím väčším. Znamená, že sme vyvolení Bohom ešte pred stvorením sveta, v Synovi, Ježišovi Kristovi. (...)

Drahí priatelia, liturgické obdobie adventu, ktoré sme práve začali a ktoré nás pripravuje na Vianoce, nás stavia pred žiarivé tajomstvo príchodu Božieho Syna, pred veľkosť dobrotivého rozhodnutia, ktorým nás chce k sebe pritiahnuť a umožniť nám život v plnom spoločenstve s ním v radosti a pokoji. Advent nás zároveň pozýva, aby sme i uprostred ťažkostí obnovili svoju istotu, že Boh je prítomný. Vstúpil do sveta, stal sa jedným z nás, aby naplnil svoj plán lásky. (...)

Zo spisov sv. Maximiliána

Prednáška otca Maximiliána s názvom: Poslušnosť; č. 4.

Vrátil som sa do svojej vlasti kráčajúc rovnou cestou, ktorú mi ukázala poslušnosť. Na tejto ceste na mňa čakala Nepoškvrnená, aby mi povedala o svojich plánoch – a hovorila skrze poslušnosť. Veď z poslušnosti vznikol časopis Rytier Nepoškvrnenej, z poslušnosti sme preniesli vydavateľstvo do Grodna, z poslušnosti vznikol Niepokalaów, z poslušnosti vznikol internát, z poslušnosti pôjde o nejaký čas na misie a z poslušnosti budeme vykonávať aj ďalšie plány Nepoškvrnenej.

Objasnenie textov

Po prvotnom hriechu Boh človeku postupne odkrýval svoj plán. Dnes pozeráme na dejiny spásy akoby z vtáčej perspektívy – vidíme celok Božieho plánu na stránkach Svätého písma, hľadíme do jeho tváre v cykle liturgického roku. Sme do tohto plánu ponorení, ale vďaka Božiemu slovu vieme, že tento plán mieri od stvorenia cez vykúpenie až k parúzii – čiže k udalosti, pri ktorej znova uzrieme Boha „z tváre do tváre“.

Úvaha

My, ľudia 21. storočia, máme radi plánovanie, máme radi, ak je všetko pod našou kontrolou. Pokúšame sa predĺžiť náš vlastný čas. Často to robíme na úkor spánku, ale aj na úkor nášho vzťahu s Bohom alebo iným človekom... Ako plánoval sv. Maximilián? Vedel, že existuje jeden zvláštny plán – Boží plán, ku ktorému celým svojím srdcom i celým svojím životom priľnula Nepoškvrnená. Jej vôľa a jej plán sa dokonale prekrýva s plánom jej Syna. Preto sa k nej Maximilián utiekal v postoji poslušnosti. Skúmal, kam ho chce priviesť najlepšia matka na svete. Je dobré nasledovať ho, ak chceme mať istotu, že kráčame správnou cestou.

Je obdivuhodné, ako silno musela Mária dôverovať Bohu, ak v momente zvestovania prijala jeho plán, ktorému ona sama absolútne nerozumela. V tom istom momente bola svedkom zázraku: neplodná Alžbeta bude matkou – to je Boží plán. Mária je poslušná a plná viery, že: „Bohu nie je nič nemožné“.

Advent, liturgický okruh Vianoc, je zvlášť vhodným časom na to, aby sme sa pozorne sklonili pred krásou a múdrosťou Božieho plánu. Každý z nás je „vyvoleným“ a má v tomto pláne svoje jediné a neopakovateľné miesto.

Ovocím našej odpovede na pozvanie plniť Boží plán je radosť srdca. Túto radosť okúsili Mária aj Alžbeta. Aj Maximilián sa úplne vkladal do Božej vôle. Sme pozvaní tiež okusovať túto radosť.

Otázky

Dokážem vo svojich každodenných plánoch brať ohľad na Boží plán? Akým spôsobom rozoznávam, čo je Božia vôľa? Čím ma oslovuje Máriin postoj vo chvíli zvestovania? V čom ju chcem nasledovať? Dokážem úplne dôverovať Bohu? Je niečo, čo mi v tom prekáža? Ako reagujem na situácie, keď sa moje plány neuskutočňujú tak, ako som si zaumienil? Cítim sa byť osobou, ktorá je Bohom vyvolená? V ktorých situáciách sa tak môžem cítiť? Ako chcem prežívať adventný čas? Čo môžem vo svojom živote zmeniť, aby som sa priblížil k plneniu Božieho plánu?

Záverečná modlitba

Ruženec svetla, rozjímania so sv. Antonom Paduánskym.

1. Ježišov krst v rieke Jordán

V rieke Jordán zostúpil na pokrsteného Krista Duch; po všetky dni v krstnom prameni zostupuje Duch na všetkých pokrstených a svojou mocou robí z detí hnevu deti Božej milosti. Preto Kristus počuje hlas, ktorý jemu i všetkým pokrsteným v jeho mene hovorí: „Toto je môj milovaný Syn“. (Mt 3,17) „Teda aj ty – akoby vravel Otec - , budeš milovaným, v ktorom mám svoje zaľúbenie, adoptívne dieťa z Božej milosti, ak sa ponížiš podľa príkladu môjho Syna, ktorý je mi rovný. Kvôli tomu som ti dal tento príklad, aby si prispôsobil vo svojom živote tvoje správanie spôsobu jeho života“.

2. Svadba v Káne

„Bola tam Ježišova matka. Na svadbu bol pozvaný Ježiš so svojimi učeníkmi“ (Jn 2,1-2). Ó, šťastná svadba, ktorá si poctená takými a toľkými privilégiami, slávnymi pre toľkú láskavosť! V Márii, ktorá bola pannou a matkou, je zosobnená čistota a plodnosť; v Ježišovi, ktorý bol pokorný a povedal: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom“ (Mt 11,29), ktorý bol chudobný, lebo povedal: „Líšky majú svoje nory a vtáky svoje hniezdo, no Syn človeka nemá kde hlavu skloniť“ (Mt 8,20), je zosobnená poníženosť a chudoba; v jeho učeníkoch je reprezentovaná poslušnosť a trpezlivosť. Hľa, toto je česť a ozdoba tejto svadby, toto sú ich privilégiá a ich hodnosť. Mária povedala: „Už nemajú víno“, a „Urobte všetko, čo vám Ježiš povie“. Tieto slová nám pripomínajú jej materskú spoluúčasť na našich nedostatkoch i absolútnu istotu, ktorú mala o milosrdenstve a moci jej Syna.

3. Ohlasovanie Božieho kráľovstva

„Po našom kraji znie hrkútanie holubičky“ (Pies 2,12), a to je Boží Syn: „Kajajte sa, Božie kráľovstvo je blízko“ (Mt 4,17). „Hľadajte najskôr Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, a všetky tieto veci vám budú pridané“ (Mt 6,33). Božie kráľovstvo je najvyšším dobrom, preto ho máme hľadať. Hľadá sa vierou, nádejou a láskou. Spravodlivosť [svätosť] tohto kráľovstva spočíva v praktickom uskutočňovaní všetkého toho, čo nás Ježiš učil. Hľadanie Božieho kráľovstva je uskutočňovaním tejto spravodlivosti skutkami. Hľadajte teda, predovšetkým Božie kráľovstvo, to znamená, postavte ho nad všetky iné veci: všetko sa musí robiť s výhľadom naň, nič sa nesmie hľadať mimo neho. Naň má byť zamerané všetko to, čo hľadáme. A uvedom si, že v evanjeliu je napísané: „tieto veci vám budú pridané“, lebo všetky veci patria deťom, teda budú dané aj tým, ktorí ich nehľadajú. Ak by boli niekomu odrieknuté, jednalo by sa o skúšku. Ak by však boli dané v ešte väčšej miere, je to preto, aby sa vzdávali ešte väčšie chvály Bohu. Všetko, čo sa deje, deje sa pre naše dobro.

4. Premenenie

„Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich na vysoký vrch...“ (Mt 17,1). Títo traja apoštoli, blízki spoločníci Ježiša Krista, reprezentujú tri schopnosti našej duše, bez ktorých nemôže nikto vystúpiť na vrch svetla, čiže do vznešenosti božskej rodiny. Meno Peter znamená „ten, ktorý poznáva“, Jakub „ten, ktorý pošliape, alebo vytrhne z koreňa“, Ján „milosť Pánova“. Ježiš teda vzal so sebou Petra, atď. Aj ty, ktorý veríš v Ježiša a dúfaš od Ježiša spásu, vezmi so sebou Petra, čiže poznanie, vedomie svojho hriechu, ktorý pozostáva z troch nerestí: povýšenosť srdca, žiadostivosť tela a priviazanie sa k veciam tohto sveta. Vezmi so sebou Jakuba, čiže to, čo zničí tieto tri neresti, aby si akoby pod rastlinou rozumu, čiže silou rozumu zničil v sebe povýšeného ducha, umŕtvil žiadostivosť tvojho tela a vyrazil zo svojho vnútra márnivú falošnosť vecí tohto sveta. Vezmi napokon aj Jána, čiže milosť Pána, ktorý stojí pre dverách a klope, aby ťa osvietil a dal ti poznať zlo, ktoré si vykonal. Nech ťa urobí vytrvalým v dobrom, ktoré si začal konať.

5. Ustanovenie eucharistie

Izaiáš hovorí: „Pán, Boh zástupov, prichystá na tomto vrchu hostinu s tučnými mäsami pre všetky národy, hostinu ako pri vinobraní, s tučnými mäsami plnými špiku, s [rafinovanými] vínami očistenými od kalu“. A Matúš o tom istom stolovaní hovorí: „Kým oni jedli, Ježiš vzal chlieb, a potom, ako nad ním dobrorečil, ho lámal a dal ho svojim učeníkom a povedal: Toto je moje telo. A nad kalichom vzdával vďaky a dal im ho hovoriac: Pite z neho všetci: Toto je moja krv novej zmluvy“ (Mt 26,26-28).

Kristus prichystal na hore Sion pre svoju cirkev kráľovskú a prepychovú hostinu vyznačujúcu sa dvojitým bohatstvom: vnútorným a vonkajším, hostinu plnú hojnosti; podal svoje pravé telo, bohaté na všetku duchovnú moc, tučné z vnútornej i vonkajšej lásky. A prikázal, aby bolo dané aj všetkým tým, ktorí v neho uveria. Preto sa musí pevne veriť a telesnými ústami vyznávať, že toto telo, ktoré porodila Panna, ktoré bolo klincami pribité ku krížu, ktoré ležalo v hrobe, ktoré bolo vzkriesené na tretí deň, ktoré vystúpilo na miesto po pravici Otca, to telo dáva dnes reálne svojim apoštolom a cirkev ho každý deň „zhotovuje“ a rozdáva svojim veriacim. Pretože na zvuk slov „Toto je moje telo“, sa chlieb premieňa, mení svoju podstatu, stáva sa Telom Krista, ktorý pomaže s dvojitou štedrosťou každého, kto ho príjme hodne, pretože mierni pokušenia a vzbudzuje rast zbožnosti.

Žiadosť o zapísanie do M.I. posielajte na adresu:

Rytierstvo Nepoškvrnenej

Nám. sv. Františka 4

841 04 Bratislava

bottom of page