top of page

Formačný materiál 11/2018

Formačný materiál je zbierka textov slúžiaca k pravidelnej individuálnej alebo spoločnej formácii členov hnutia M.I. Môže dobre poslúžiť ako podklad k príprave mesačných stretnutí spoločenstiev M.I. vo vašej farnosti.

Úmysel modlitby na mesiac november

Aby životné svedectvo rytierov Nepoškvrnenej bolo pre všetkých ustavičným pozvaním k svätosti.

Biblický text: 1Pt ,13-16

Prepášte si bedrá mysle, buďte triezvi a celú svoju nádej uprite na milosť, ktorú dostanete, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Ako poslušné deti neprispôsobujte sa takým žiadostiam, ako keď ste boli v nevedomosti, ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní; veď je napísané: „Buďte svätí, lebo ja som svätý.“

Cirkevné učenie

Ján Pavol II. Posynodálna apoštolská exhortácia Ecclesia in America, 30.

Cieľom cesty obrátenia je svätosť, keďže obrátenie nekončí v sebe samom, ale je to cesta smerom k Bohu, ktorý je svätý. Byť svätým znamená byť ako Boh a oslavovať jeho meno v dielach, ktoré konáme v našom živote. Na ceste k svätosti je Ježiš Kristus orientačným bodom, ku ktorému smeruje pozornosť, a vzorom, ktorý treba napodobňovať: on je „Boží Svätý“ a za takého bol uznaný. Učí nás, že srdcom svätosti je láska, ktorá vedie až k darovaniu nášho života za druhých. Preto napodobňovať svätosť Boha, tak ako sa ukázala v jeho Synovi, Ježišovi Kristovi, nie je nič iné ako rozširovať jeho lásku v dejinách, najmä smerom k chudobným, chorým a biednym.

Zo spisov sv. Maximiliána

Časť prednášky otca Kolbeho s názvom Na ceste do svätosti sa nedá vylúčiť účasť Nepoškvrnenej.

Svätosť nie je nič iné, ako zjednotenie našej duše s Bohom, zjednotenie našej vôle, nášho rozumu i celej bytosti s Božou vôľou, čiže svätosť je zbožstvenie človeka. Boh sám nám chcel ukázať správnu cestu k svätosti. Keďže však bol najdokonalejším duchom, nemohol to urobiť iným spôsobom, len tak, že zoslal na zem svojho jednorodeného Syna, Ježiša, ktorý vzal na seba ľudskú prirodzenosť a žil tak, ako žijeme aj my všetci. Prešiel životom konajúc dobro a dal nám najvznešenejší poklad – nekonečne dokonalého človeka a zároveň Boha. Ako sa môže tak nedokonalý a krehký človek zdokonaliť a stať sa podobným Bohu? Boh, vediac, akí sme, dal nám vzor v živote Bohočloveka, preto sa nemôžme vyhovárať, že niet prostriedkov a nepoznáme bezpečné cesty vedúce do prístavu spásy. Máme predsa Bohočloveka, ktorý prešiel týmto životom, ktorý pracoval, trpel a usiloval sa v svojom apoštolskom poslaní. Takže, čím dokonalejšie v sebe odzrkadlíme obraz Pána Ježiša, tým viac budeme svätými, tým viac budeme zbožstvení.

Objasnenie textov

Všetci kresťania, nech sú v akomkoľvek stave, povolaní, zamestnaní či životnej etape, majú od Boha povolanie a pozvanie podieľať sa na jeho svätosti. Cirkev nás učí, že Kristus každého človeka náležite obdaroval a posilnil. Našou úlohou je v poslušnosti Otcovej vôli a v službe Bohu i ľuďom zodpovedne usmerňovať to, čím sme boli obdarovaní (porov. KKC 2013). Týmto spôsobom v dnešnej dobe „predlžujeme Ježišovu historickú prítomnosť“. Cirkev sa stáva prostredníctvom každého z nás „svetlom sveta“. Máme byť v dnešnej dobe svedkami jeho lásky. Náš spôsob života má budiť v druhých ľuďoch reflexiu o ich živote, má v nich budiť otázky, má ich upútať a zapáliť v nich túžbu po svätosti.

Úvaha

Čo to znamená byť svätým? Odpoveď nie je vôbec jednoduchá. Človek sa cíti stratený, keď premýšľa, ako má svätosť vyzerať v jeho každodennom živote. V dnešnom svete, ktorý vytláča kresťanské postoje na okraj a vyzýva k inému životnému štýlu, je to zvlášť náročné. V týchto podmienkach sa má rytier Nepoškvrnenej stávať svätým. Ako? Nasledovaním Boha, toho, ktorý „je Svätý“, nasledovaním života Ježiša Krista. Veď on „žil tak, ako žijeme my.“ Otec Kolbe nás vedie ešte viac do hĺbky – svätosť je naše zjednotenie s Bohom. Svätý človek kráča životnými cestami naplnený láskou. Jeho srdce neprestajne zotrváva pri Ježišovi – tak počas modlitby, ako aj úkonom vôle vo všetkých ostatných chvíľach práce, odpočinku, stretnutí s druhými ľuďmi. Pritom nestraťme z očí Nepoškvrnenú. Ona je nielen „najdokonalejší vzor nového človeka“, ale aj naša orodovníčka, prostredníčka a naše potešenie – zvlášť v momentoch, keď pociťujeme svoju slabosť, nedokonalosť, strach. Keď schádzame z ciest svätosti, ona je pripravená podať nám materskú pomocnú ruku.

Otázky

Čo rozumiem pod pojmom „svätosť“? Čím je svätosť pre mňa samého? Čo znamená výraz: „Boh je svätý“? Ako sa prejavuje Božia svätosť? Pamätám každý deň na to, že mám povolanie byť svätým? Čo konkrétne treba urobiť, aby som sa stal svätým? V akých oblastiach môjho života som od svätosti vzdialený? Žijem podľa vzoru Pána Ježiša? Mení moje členstvo v Rytierstve Nepoškvrnenej môj život k lepšiemu? Akým spôsobom? Ako mi na ceste svätosti pomáha toto spoločenstvo? Čo v mojom živote znamenajú slová: „srdcom svätosti je láska?“ Starám sa o svoje zjednotenie s Kristom? Ako sa v tomto úsilí môžem zdokonaliť? Za čo by som chcel v tomto momente Bohu poďakovať?

Záverečná modlitba

Spoločná modlitba za duše v očistci

Formačný materiál vo formáte pdf. stiahnete tu..

Žiadosť o zapísanie do M.I. posielajte na adresu:

Rytierstvo Nepoškvrnenej

Nám. sv. Františka 4

841 04 Bratislava

email: rytierstvoneposkvrnenej@gmail.com

Comments


bottom of page