top of page

Formačný materiál 09/2018

Formačný materiál je zbierka textov slúžiaca k pravidelnej individuálnej alebo spoločnej formácii členov hnutia M.I. Môže dobre poslúžiť ako podklad k príprave mesačných stretnutí spoločenstiev M.I. vo vašej farnosti.

Úmysel modlitby na mesiac september

Aby sme nasledovaním činov sv. Maximiliána dokázali zaniesť svetlo evanjelia až na kraj zeme.

Biblický text: Sk 1,8

(...) Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.

Cirkevné učenie

Ján Pavol II., encyklika Redemptoris missio, 23.

Rozličné formy misijného rozkazu majú spoločné body a charakteristické prízvuky, dva spoločné prvky sú však vo všetkých verziách: "všetky národy" (Lk 24,47), "až po okraj zeme" (Sk 1,8). Na druhom mieste treba spomenúť prísľub Pána, že pri svojej úlohe nebudú sami, ale že dostanú silu a výzbroj, aby svoje poslanie mohli splniť. To je prítomnosť a sila Ducha a prítomnosť Ježiša: "Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal" (Mk 16,20).

Zo spisov sv. Maximiliána

Časť článku otca Maximiliána s názvom Ako premýšľa a koná rytier (rytierka) Nepoškvrnenej

Prizrime sa dnes obrazu pravého rytiera alebo rytierky Nepoškvrnenej. Nie je to osoba, ktorá by ohraničila svoje srdce na seba samú, svoju rodinu, pokrvných, blízkych, priateľov a spolupracovníkov. Je to človek, ktorý objíma celý svet, všetkých a každého zvlášť, pretože všetci ľudia bez výnimky sú vykúpení krvou Pána Ježiša, sú našimi bratmi. Túži, aby všetci dosiahli opravdivé šťastie, osvietenie svetlom viery, očistenie od hriechov, rozpálenie sŕdc láskou k Bohu, láskou, ktorej nemajú byť kladené žiadne hranice. Snom rytiera Nepoškvrnenej je, aby všetci ľudia našli šťastie v Bohu. Nemôže byť teda ľahostajný na šíriace sa zlo. Rytier Nepoškvrnenej celým srdcom nenávidí a pri každej príležitosti, na každom mieste a v každom čase prenasleduje všetko zlo, ktoré svojím jedom ubližuje ľudským dušiam.

Objasnenie textov

Kľúčovú vetu nášho uvažovania, ktorá je vyjasnením zadaných textov, napísal otec Kolbe: „Pravý rytier alebo rytierka Nepoškvrnenej (...) neohraničuje svoje srdce“. Je obdivuhodné, že Boh nám dáva slobodu na tak vysokej úrovni – dáva nám svoje Slovo, dáva nám moc svojho Ducha Svätého, vysiela nás a dáva nám na cestu všetko, čo potrebujeme – ale ak si človek zatvorí srdce, nič sa nepodarí vykonať. Samozrejme, že Božia prozreteľnosť nachádza vždy východisko. Vo svojom milosrdenstve Boh nájde spôsob, ako dobyť ľudské srdce. Nájde ho i vtedy, keď ja nebudem chcieť spolupracovať. Boh je aj trpezlivý. Čaká na nás až do poslednej chvíle. Predsa však, naše „fiat“ musí byť vždy naše. Iba ja, slobodný človek, môžem rozhodovať o svojom srdci.

Úvaha

Najväčšou túžbou i cieľom celého života otca Maximiliána bolo dobytie celého sveta pre Krista skrze Nepoškvrnenú. Neprekvapuje nás teda, že muž, ktorý žil evanjeliom tak hlboko, že tí, čo sa jeho životu prizerali, chceli poznať Krista, si zaumienil zrealizovať zdanlivo nemožnú misiu a v Japonsku založil Niepokalanów. Otec Kolbe odišiel vyslovene „až na kraj zeme“. Vedel, že ľudia tam čakajú na dobrú novinu o Ježišovi, čakajú, aby spoznali najlepšiu Matku – Nepoškvrnenú. Napriek mnohým ťažkostiam prejavil Bohu svoju dôveru a Boh jeho misiu hojne požehnal. Už po mesiaci vydali rehoľníci prvé číslo Rytiera Nepoškvrnenej v japonskom jazyku. Otec Kolbe sa stal profesorom v tamojšom seminári a po roku v Nagasaki vybudoval kláštor, ktorý neskôr Panna Mária zázračne zachránila pred zničením atómovou bombou. Misijný duch patrí k podstate Rytierstva Nepoškvrnenej.

Slovami evanjelia sme pozvaní niesť svedectvo o Božej láske k človeku a povzbudzuje nás k tomu aj príklad sv. Maximiliána. Boh nás vystrojil všetkým, čo k tejto úlohe potrebujeme. Dostali sme moc Ducha Svätého, ochranu Panny Márie ale i prísľub, že Pán bude pracovať spolu s nami, jeho učeníkmi. Musíme urobiť len jedno – otvoriť svoje srdce na bratov a sestry, túžiť ukázať im Božiu blízkosť, lásku, ktorá nepozná žiadne hranice.

Oplatí sa pozrieť na toto evanjeliové pozvanie k misii aj z iného uhla pohľadu. Možno nie každý z nás dokáže odkryť vo svojom srdci povolanie ísť do ďalekej krajiny, aby sa ubral doslova „až na samý kraj zeme“. Iste však môžeme prosiť Boha v modlitbe, aby nám ukázal náš „okraj“, našu hranicu, ktorú sme postavili vo svojom vlastnom srdci. Počúvajme sv. Maximiliána a pátrajme s pomocou Ducha Svätého pred kým si zatvrdzujeme svoje srdcia, pred kým sa uzatvárame, komu sme pripravení ohlasovať evanjelium a komu už nie... Niekedy sa môže ukázať, že náš „misijný kraj zeme“ je príliš blízko nás. Nebojme sa! Božia láska nemá žiadne hranice!

Otázky

Ako rozumiem výrazu „kraj zeme“? K čomu ma dnes Boh povoláva a vyzýva? Pred kým ešte uzatváram svoje srdce? Ku komu som povolaný, aby som vykročil ako misionár? Čo ma najviac inšpiruje na misijnom diele sv. Maximiliána? V čom by som ho chcel nasledovať? Akým spôsobom so mnou Boh spolupracuje v mojom povolaní? V akých oblastiach zažívam jeho oporu a pomoc? Je moja láska k Bohu, sebe samému a k bratom bezhraničnou? Čo by som chcel zmeniť? Akým spôsobom odpovedať na výzvu otca Kolbeho, ktorý káže nebyť ľahostajným k šíriacemu sa zlu? Aké misijné úsilie by malo vyvinúť naše rytierske spoločenstvo?

Záverečná modlitba

Desiatok ruženca: Ktorý pre nás ťažký kríž niesol.

Formačný materiál vo formáte pdf. stiahnete tu..

Žiadosť o zapísanie do M.I. posielajte na adresu:

Rytierstvo Nepoškvrnenej

Nám. sv. Františka 4

841 04 Bratislava

email: rytierstvoneposkvrnenej@gmail.com

bottom of page