top of page

Formačný materiál 09/2017

Formačný materiál je zbierka textov slúžiaca k pravidelnej individuálnej alebo spoločnej formácii členov hnutia M.I. Môže dobre poslúžiť ako podklad k príprave mesačných stretnutí spoločenstiev M.I. vo vašej farnosti.

Úmysel modlitby na mesiac september

Aby Rytierstvo Nepoškvrnenej svedčilo pred ľuďmi o hodnote Máriinej prítomnosti v živote každého človeka.

Biblický text: Jn 19,26-27

Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

Učenie Cirkvi

Sv. Ján Pavol II., Encyklika Redemptoris Mater, 28.

Azda by sa dalo hovoriť o akomsi "zemepise" viery a mariánskej úcty, v ktorom sú zahrnuté všetky tieto miesta, kam Boží ľud rád putuje a túži sa stretnúť s Božou Matkou, aby v materskej prítomnosti "tej, ktorá uverila", našiel posilnenie svojej vlastnej viery. V Máriinej viere totiž, už pri zvestovaní a v úplnosti pod krížom, sa zo strany človeka znova otvoril ten duchovný priestor, v ktorom nás večný Otec môže naplniť "všetkým duchovným požehnaním". Je to priestor "novej a večnej zmluvy". Tento priestor existuje v Cirkvi, ktorá je v Kristovi "sviatosťou... dôverného spojenia s Bohom a jednoty celého ľudského pokolenia".

Zo Spisov sv. Maximiliána

Príhovor otca Maximiliána s názvom. „Príprava na obetavú prácu v misiách”, Prednášky sv. Maximiliána M. Kolbeho, č. 226.

Z pozorovania, ale aj z vlastnej skúsenosti viem, že na mnohé veci zabúdame a mnohé zanedbávame, preto je potrebné, aby sme si ich často pripomínali. Modlitbu zverenia sa Panne Márii opakujeme každodenne, pritom ale okusujeme, že náš život nezodpovedá tomuto zvereniu. Čo máme robiť, aby bolo naše zverenie sa Márii vždy svieže a nové? Je dobré obnovovať toto gesto, keď sa stretáme s vážnejšími ťažkosťami, alebo ťažšou prácou, hoci aj zvolaním mena Mária. Existuje ešte jeden spôsob: pri dobrej mentálnej práci nie je čas na strelné modlitby. Vtedy je praktické dohodnúť sa s Božou Matkou, že koľkokrát sa budem vracať k tomu, čo robím, bude to vždy obnovenie môjho zverenia sa jej. Každý takýto návrat, všetko, čo bolo, čo je, aj čo ešte len bude, všetko patrí tebe, Mária. Takáto dohoda je dôležitou vecou a uvidíte, ako veľa vám dá. Budete skrátka pociťovať blízkosť Nepoškvrnenej pri vašej duši. Treba žiť súčasným okamihom. My nevieme, čo bude v budúcnosti. Ona to vie. Zabudnime na to kde, čo a kedy... Dovoľme jej, aby nás viedla. Toto je najvyšším vrcholom dokonalosti. Duša sa netrápi tým, čo sa stalo, alebo tým, čo sa stane. Miesto toho dovolí Nepoškvrnenej, aby ju viedla. Toto je praktický spôsob ustavičného zverenia sa Márii. Zverme jej teda našu túžbu po tom, aby sme sa to naučili.

Objasnenie textov

Podstatou a spojovacím prvkom vyššie uvedených textov je prítomnosť Márie v živote konkrétneho človeka aj v živote celej Cirkvi. V „testamente z kríža“ Ježiš odkazuje, že v živote jeho učeníka je miesto na zvláštny dar, na jeho Matku. V tom výnimočnom momente zveril Ježiš do jej opatery každého z nás.

Pápež Ján Pavol II. v encyklike Redemptoris Mater opisuje veľmi zaujímavý jav – veriaci všetkých kontinentov sa obracajú k Márii, vyhľadávajú jej prítomnosť. Z tejto potreby vznikajú na každom mieste našej planéty mariánske sanktuária. Tie sú zároveň svedectvom krásy vzťahu matky a dieťaťa. Na jednej strane je totiž Mária tou, ktorá činí zvláštne znamenia voči svojim deťom (zjavenia, vyprosené milosti, zázraky, uzdravenia...) a na druhej strane sú pútnici, ktorí prichádzajú poďakovať jej, uctiť si ju, vyrozprávať sa jej o svojich starostiach a radostiach... Svätý Maximilián vo svojej prednáške poukazuje na to, ako možno žiť náš život v neustálom vzťahu s Máriou. Zároveň zdôrazňuje úlohu, akú má ono „gesto zverenia sa Márii“ – zverenie seba i svojho života pod ochranu Nepoškvrnenej, a modlitby o to, aby nás ona sama učila zverovať sa Bohu.

Úvaha

Jedným z najväčších darov, aké zanechal sv. Maximilián svojim rytierom, je hlboký vzťah s Máriou, ktorý vedie k spojeniu života s jej Synom. Ide o dar, ktorý je zároveň veľkou úlohou. Sme pozvaní svedčiť aj o kráse tejto cesty a o jej hodnote v našom živote. Mária je Matka, ktorá túži byť prítomná a túži stáť blízko pri každom svojom dieťati. Tak, ako všetky matky, aj ona chce ľuďom starostlivo a bdelo pomáhať. Túži tiež ukazovať správnu cestu, pomáhať v našich neistotách. „Žena, hľa, tvoj syn“. Stačí jedno, „vziať ju k sebe“. Ako to urobiť? Pozrime sa na sv. Maximiliána. Počúvajme jeho slová o tom, ako sa jej treba úplne zveriť. Predsa však, ako si všimol tento svätec, pod tlakom rôznych úloh a povinností často zabúdame na duchovné veci. Prestávame vnímať to, na čo sme sa podujali, to, čo nám pomáha rásť. Preto je dôležité každodenne a systematicky opakovať gesto zverenia sa Márii. Aj počas dňa ho treba opakovať, aspoň v hĺbke srdca. Robme to prinajmenšom vo vážnych chvíľach. Nezabúdajme aj na druhý spôsob: na dohodu s Nepoškvrnenou, pri ktorej platí, že každý náš čin a každá práca bude obnovením gesta zverenia. Ide o pozvanie mať Máriu na blízku v každom momente nášho života. Prečo je táto prítomnosť Matky taká dôležitá? Poľský pápež hovorí, že Mária už prešla pozemskú púť a podarilo sa jej to dokonalým spôsobom. Ona je „plná milostí“. Je teda pre nás vynikajúcim vzorom, svedkom viery. Môžeme sa ňou inšpirovať a povzbudzovať zvlášť v ťažkých chvíľach zneistenia či chvíľach temnoty. Mária, to je „nový človek“, nie je v nej ani náznak hriechu, pretože ako prvá zo všetkých stvorení je úplne zjednotená s Bohom. To vďaka jej „fiat“ mohol Boh vykonať zázrak vykúpenia. Vďaka jej prítomnosti v diele spásy môže byť teraz Boh človeku nablízko.

Otázky

  1. Uvedomujem si Máriinu prítomnosť v mojom živote? Akým spôsobom ju pociťujem?

  2. V akých situáciách obnovujem svoje gesto zverenia sa Nepoškvrnenej?

  3. Ako rozumiem slovám: „Žena, hľa, tvoj syn, hľa, tvoja matka”?

  4. Putujem do mariánskych sanktuárii? Aký význam to má pre môj život?

  5. Čo môžem urobiť, aby som si plnšie uvedomoval prítomnosť Nepoškvrnenej v mojom živote?

  6. Dokážem byť svedkom toho, aká vzácna je v mojom živote prítomnosť Nepoškvrnenej? Voči komu by som potreboval svoje svedectvo zintenzívniť? Čo pre to môžem urobiť?

Záverečná modlitba: Zverenie sa Nepoškvrnenej

Nepoškvrnená Mária, Kráľovná neba a zeme, útočisko hriešnikov a naša najláskavejšia Matka, tebe chcel Boh zveriť celý poriadok milosrdenstva. Ja, nehodný hriešnik, padám k tvojim nohám a pokorne ťa prosím, aby si ma prijala za svoj nástroj. Tebe, Matka, odovzdávam všetky schopnosti mojej duše i tela, môj život, smrť aj večnosť, aby si so mnou vykonala, čokoľvek sa ti páči. Ak chceš, použi ma celého a bezvýhradne na to, čo bolo o tebe povedané: „Ona ti rozšliape hlavu” a „Všetky bludy na celom svete si sama zničila”. Daj, aby som sa v tvojich nepoškvrnených a najláskavejších rukách stal užitočným nástrojom šírenia tvojej slávy v mnohých poblúdených a ľahostajných dušiach, a aby som tým prispel k rozšíreniu požehnaného Kráľovstva Najsvätejšieho Ježišovho Srdca. Pretože kam ty vstúpiš, tam vyprosuješ milosť obrátenia a posvätenia a cez tvoje ruky na nás zostupujú všetky milosti z Najsladšieho Ježišovho Srdca.

Dovoľ mi chváliť ťa, svätá Panna!

Daj mi moc proti tvojim nepriateľom!

Žiadosť o zapísanie do členskej knihy hnutia MI posielajte na adresu:

Rytierstvo Nepoškvrnenej

Nám. sv. Františka 4

841 04 Bratislava

email: rytierstvoneposkvrnenej@gmail.com

bottom of page