top of page

Duchovné slovo: 10. nedeľa v roku b

Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“ Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“ On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňa satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom. Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“

Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“ On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka.“

Mk 3, 20-35

Foto: M. Janoťáková

Nachádzame sa v tretej kapitole Markovho evanjelia. Ježiš začal pôsobiť v Galilei energicky, s obrovským nasadením. Svoj čas delí medzi verejné kázanie a osobné stretnutia, z ktorých tí, čo sa ich dotkol, odchádzajú uzdravení. Len v noci, keď ostatní spia, je Ježiš sám. Vtedy sa modlí. Dnešnému úryvku predchádza povolanie dvanástich apoštolov. Prečo ich malo byť dvanásť? Izrael mal dvanásť kmeňov – je potomstvom dvanástich bratov, je jednou rodinou. Marek nás dnes uvádza do novej témy – do témy novej Kristovej rodiny.

Pán Ježiš vošiel do domu a je obklopený toľkými ľuďmi, že si nemôžu ani sadnúť a chleba zajesť. Na scénu nastupujú dve skupiny: prvú tvorí komisia teológov. Dozvedeli sa o učení, ktoré je revolučné, lebo stavia lásku k blížnemu nad tradičné právo. Ježiš uzdravuje v sobotu a správa sa ako Boh, lebo odpúšťa hriechy. Zákonníci nepovažujú za potrebné vypočuť ho. Vyhlásia, že je posadnutý.

Druhá skupina, to sú ľudia, medzi ktorými Ježiš vyrastal. V Nazarete boli takmer všetci príbuzní, hovorili si bratia. Prostredie, v ktorom vyrástol, bolo tradicionalisticky orientované. Vybočenie z radu spôsobovalo pohoršenie. Ježiš vybočil už tým, že sa neoženil. Potom začal vyučovať a pútať na seba davy ľudí. V momente, do ktorého sme dospeli, bolo už jasné, že prídu problémy. Príbuzní, ktorí ho majú radi, považujú za správne zobrať ho domov, aby sa spamätal a aby sa mu nestalo niečo zlé. Vyhlásia, že sa pomiatol.

„Ježišovi bratia“ mali i medzi prvými kresťanmi po Turíciach významné postavenie. Jakub – Pánov brat, bol napríklad prvým jeruzalemským biskupom. Okolo roku 50 po Kristovi sa dostali títo kresťania z tradičného židovského prostredia do vážneho rozporu s kresťanmi okolo sv. Pavla. Vyžadovali totiž od kresťanov z pohanstva, aby sa dali obrezať a dodržiavali židovské tradície. V texte evanjelia sa odzrkadľujú tieto problémy. Evanjelista Marek bol Pavlovým spoločníkom, bol účastníkom týchto konfliktov. Vo svojom evanjeliu ukazuje, že komisia z Jeruzalema aj príbuzní pred domom majú jeden spoločný a vážny nedostatok, kvôli ktorému ostávajú stáť vonku, mimo novej rodiny a mimo nového Božieho ľudu. Prichádzajú totiž za Ježišom, ale nie preto, aby ho počúvali. Stavajú sa nad neho ako autorita a žiadajú, aby sa podriadil ich predstavám, ich zvykom a ich hodnotám.

Niektorých čitateľov vyruší, že vonku stojí aj Ježišova matka. V celkovom kontexte sa dá pochopiť, že Marek nemyslí na Pannu Máriu. Matkou, čo stoji von, to je národ, ktorý dal Ježišovi život, ale len podľa tela. Tento národ hľadá telesný pokrm, hľadá chlieb. No v dome, kde učí Ježiš, je jediným pokrmom Ježišovo slovo. Marek nás posmeľuje, aby sme toto slovo počúvali a uskutočňovali ho. Len tak môžeme byť Ježišovými bratmi, sestrami, a sme povolaní byť dokonca i jeho matkami, čiže tými, ktorí ho zrodia pre tento svet.

bottom of page