top of page

Formačný materiál 10/2018

Formačný materiál je zbierka textov slúžiaca k pravidelnej individuálnej alebo spoločnej formácii členov hnutia M.I. Môže dobre poslúžiť ako podklad k príprave mesačných stretnutí spoločenstiev M.I. vo vašej farnosti.

Ľudové misie na Orave. Foto: M. Janoťáková

Úmysel modlitby na mesiac október

Aby bola modlitba pre Rytierstvo Nepoškvrnenej i pre celú Cirkev prameňom jednoty a misijného zápalu.

Biblický text Lk 10,1-3

Potom si Pán vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov.“

Cirkevné učenie

Pápež František, časť homílie prednesenej na stretnutí so seminaristami, novicmi a novickami v Ríme 7. júla 2013.

Robotníci na žatvu nie sú vyberaní formou reklamných kampaní či výziev k veľkodušnej službe. Sú „volení“ a „posielaní“ Bohom. To on si volí, to on posiela, to on zveruje misiu. Preto je dôležitá modlitba. Benedikt XVI. veľakrát opakoval, že Cirkev nie je naša, ale Božia. Ak je apoštol ako taký ovocím modlitby, tak v modlitbe nájde aj svetlo a silu pre svoje vlastné pôsobenie. Naša misia nebude prinášať ovocie a môže dokonca aj skrachovať v momente, keď prerušíme spojenie s Pánom. (...) Pozorne počúvajte: «evanjelizácia sa robí na kolenách». Buďte vždy ľuďmi modlitby! Bez neustáleho vzťahu s Bohom sa misia stane iba obyčajným zamestnaním. Čo je tvojou prácou? Si krajčír, kuchárka, pracuješ ako kňaz, ako rehoľná sestra? Nie, to nie je zamestnanie ale čosi iné. Riziko upadnutia do aktivizmu či zbytočného priväzovania sa k štruktúram je už dnes realitou. Keď sa pozrieme na Ježiša, vidíme, že deň pred každým rozhodnutím či dôležitou udalosťou venoval intenzívnej a dlhej modlitbe. Dbajme o kontemplatívny rozmer nášho života aj vo víre najnaliehavejších povinností. Čím viac vás vaša misia núti vychádzať na existenciálne periférie, tým viac musí byť vaše srdce zjednotené so srdcom Krista, ktoré je plné milosrdenstva a lásky. V tom spočíva tajomstvo ovocia pastoračného úsilia Pánovho učeníka!

Zo spisov sv. Maximiliána

Zverenie sa Nepoškvrnenej, to je nadprirodzená poslušnosť. Prednáška sv. Maximiliána Kolbeho.

Samozrejme, že tu je potrebná milosť a milosť si vyprosujeme modlitbou. „Ja mám prácu, musím sa učiť a neostáva mi čas na dlhú modlitbu,“ hovoríš. Nejde o to, ako dlho budeš kľačať a modliť sa, ale o postoj dieťaťa k matke. Môžeš sa pozrieť s láskou na jej sošku, často si vzdychnúť jej meno „Mária“ – hoc aj len srdcom. Rôzne modlitby a formulky z kníh sú dobré a pekné, ale podstatou, ako som už povedal, je jednoduchý vzťah dieťaťa k matke – pocit, že túto Matku potrebuješ, znamená uvedomenie si, že bez nej nič nemôžeme urobiť. Niekedy je to ťažké. Ale keď je ťažko, vtedy treba prosiť o milosť. Treba sa jednoducho posťažovať Božej Matke tak, ako sa sťažuje mamke jej dieťa, ak sa mu roztrhnú šatôčky, alebo keď pociťuje, že mu niečo chýba, niečo potrebuje. Sv. Pavol povedal: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje“ (Flp 4,13). Aj my si takto povedzme: Všetko, čo si od nás žiada Nepoškvrnená, môžeme vykonať v tom, ktorý nás skrze Nepoškvrnenú posilňuje.

Objasnenie textov

Ježiš svojou aktivitu na tejto zemi začal Božskú žatvu. Na šťastlivé zakončenie tejto žatvy však ešte stále chýbajú robotníci. Apoštoli boli povolaní, aby zbierali to, čo vyrástlo po Ježišovom sadení. Ale dielo nie je dokončené. Stále sú potrební nástupcovia apoštolov, ktorí dokončia začatú prácu žencov. Svätý Otec František nás upozorňuje na to, že evanjelizačné dielo nie je našou súkromnou záležitosťou, preto musíme neustále pamätať na potrebu zjednotenia sa s Bohom prostredníctvom modlitby, v ktorej ho prosíme o svetlo a silu do pastoračnej práce. Maximilián Kolbe upozorňoval bratov v Niepokalanowe na to, aký užitočný je zase v ich dielach príhovor Panny Márie. Ukazuje na Máriu ako na orodovníčku a sprostredkovateľku komunikácie medzi nami a Bohom. Povzbudzuje nás, aby sme sa na ňu vo všetkom, zvlášť v pastoračnom úsilí, obracali s detinskou dôverou.

Úvaha

Ježiš posiela 72 učeníkov a vraví im, aby prosili Otca o poslanie ďalších. Prečo ich nepovolal hneď tisíce? Veď ako Boží Syn si to mohol dovoliť. Boh chce, aby sme prosili aj o tie najsamozrejmejšie veci. Týmto spôsobom pozýva človeka k spolupráci na diele spásy. V slovách evanjelia o robotníkoch na žatve sa ukrýva pravda o zvláštnej spolupráci Boha a človeka. Evanjelizácie je naším spoločným dielom, v ktorom sa spája milosť s prirodzenosťou. Modlitba, ku ktorej nás Ježiš povzbudzuje, je prameňom milostí, ktoré dostávame nenápadným spôsobom. Tieto milosti však premieňajú vodu na víno. Budujú jednotu a povzbudzujú k činnosti. Kým bude úloha splnená, apoštoli musia vykročiť ako ovce medzi vlkov, musia naplniť nádoby vodou, vyplávať na hlbinu a spustiť siete.

Podobne je to i s modlitbou. Treba rozvinúť úsilie v budovaní vzťahu s Ježišom a Máriou, v sústredení, hľadaní času na rozjímanie o Božích veciach, premýšľaní o biblických textoch a modlitbe. Musíme sa usilovať o vytvorenie neustáleho vzťahu s Bohom, aby sme sa mohli stať rybármi ľudí. Boh nás pozýva do svojej blízkosti, túži byť s nami v kontakte prostredníctvom modlitby. Hoci má moc urobiť všetko sám, bez nášho podielu, predsa len chce, aby sme ho prosili o možnosť spolupracovať na tomto diele. Využime tú veľkú hodnosť, do ktorej nás Pán povýšil. Buďme si istí, že v modlitbe je ukrytý tajomný prameň milosti, z ktorého môžeme čerpať každý deň na ktoromkoľvek mieste a v akejkoľvek situácii. Ak ešte niekto pochybuje o dôležitosti modlitby, jeho pochybnosti sa rozplynú pri zblížení sa s Máriou. Ona je tá, ktorá svojou modlitbou a príhovorom pripravuje Ježišovi miesto. Tam, kde pozveme a privedieme Nepoškvrnenú, kde vzývame jej pomoc, tam sa určite čoskoro objaví sám Ježiš.

Otázky

Môže byť nedostatok času a množstvo povinností ospravedlnením toho, že zanedbávame modlitbu? Boh posiela apoštolov ako ovce medzi vlkov. V akej role vystupujeme my? Sme ovcami, či skôr vlkmi? Som usporiadaným človekom, ktorý sa vie ovládať? Budujem jednotu tak, ako Baránok? Nie je mi bližšie správanie vlka, ktorý utláča, zhŕňa k sebe a túži panovať nad inými? Som si vedomý, že tam, kde som bol ako rytier Nepoškvrnenej poslaný ja, tam chce prísť aj sám Pán Ježiš? Ako je to s ústnou modlitbou v mojom živote? Privádza ma do hlbín duše, do stále užšieho zjednotenia sa s Bohom?

Záverečná modlitba

Pápež František poprosil veriacich celého sveta o modlitbu, aby Svätá Matka Božia vzala Cirkev pod svoj ochranný plášť: aby ju chránila pred útokmi Zlého, veľkého žalobcu, a robila ju zároveň stále viac vedomou si vín, pochybení, zneužití spáchaných v súčasnosti i v minulosti a usilovnou zápasiť bez akéhokoľvek zaváhania, aby zlo nezískalo prevahu. S týmto úmyslom sa modlíme na konci našich stretnutí modlitbu Pod tvoju ochranu a Svätý Michal archanjel...

Formačný materiál vo formáte pdf. stiahnete tu..

Žiadosť o zapísanie do M.I. posielajte na adresu:

Rytierstvo Nepoškvrnenej

Nám. sv. Františka 4

841 04 Bratislava

email: rytierstvoneposkvrnenej@gmail.com

bottom of page