top of page

Formačný materiál 04/2018

Formačný materiál je zbierka textov slúžiaca k pravidelnej individuálnej alebo spoločnej formácii členov hnutia M.I. Môže dobre poslúžiť ako podklad k príprave mesačných stretnutí spoločenstiev M.I. vo vašej farnosti.

Úmysel modlitby na mesiac apríl

Aby misijný duch Rytierstva Nepoškvrnenej (M.I.) rástol na základe trvalej jednoty.

Biblický text: Jn 17,20-23

No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.

Učenie Cirkvi

Pápež František, Katechéza z dňa 22. mája 2013

Prvý dôležitý výsledok pôsobenia Ducha Svätého vedie a oživuje ohlasovanie evanjelia: je ním jednota a spoločenstvo. V Babylone sa, podľa biblického rozprávania, začalo rozptýlenie národov a zmätok jazykov ako dôsledok povýšenosti a pýchy človeka, ktorý chcel vlastnými silami a bez Boha postaviť „vežu, ktorej vrchol bude siahať až do neba“ (Gn 11,4). Na Turíce boli tieto rozdelenia prekonané. Už niet povýšenectva orientovaného voči Bohu ani uzavretosti jedného pred druhým, ale otvorenosť pred Bohom, vychádzanie kvôli ohlasovaniu jeho slova: nový jazyk lásky, ktorú Duch Svätý rozlieva v srdciach (porov. Rim 5,5). Tomu jazyku môže porozumieť každý a ak je prijatý, je možné vyjadrovať sa ním v každom postavení a v každej kultúre. Reč Ducha, reč evanjelia je jazykom spoločenstva, ktorý pozýva prekonávať uzavretosť a ľahostajnosť, rozdelenie a protiklady.

Zo spisov sv. Maximiliána

Prednáška otca Maximiliána O Najsvätejšej Trojici.

Dogmu o Najsvätejšej Trojici nemôžeme pochopiť rozumom. V tomto prípade pomôže jedine zjavenie. (...) Z tohto tajomstva môžeme pre seba načerpať mnoho poučného, napríklad vec jednoty. Ľudia na tomto svete nasledujú Svätú Trojicu tak, že vytvárajú jednotu v rodine, v rôznych združeniach, v reholiach. Aj právo vyžaduje, aby sa na založenie nejakého združenia našli aspoň tri osoby.

Niepokalów sa zjednotením duší musí pripodobniť Najsvätejšej Trojici. Usilujme sa za každú cenu o to, aby sa medzi nami neriedila vzájomná láska. Pomocou dobra víťazme nad zlom. Usilujme sa, aby sme mali jednu dušu, ako v apoštolskom spoločenstve. „Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ (Jn 13,35). Nadprirodzená láska je svedectvom Božej lásky. Čím je táto láska obetavejšia a čistejšia, tým je väčším dôkazom toho, že duša je skutočnou učeníčkou Pána Ježiša. Nech nás tento sviatok povzbudí, aby sme si vyprosovali milosť jednoty duší, aby sme všetci boli jedno.

Objasnenie textov

Tajomstvo Najsvätejšej Trojice najdokonalejším spôsobom poukazuje na krásu a vznešenosť jednoty v chápaní cirkvi. Jednota Svätej Trojice je pre nás výzvou na meditáciu i vzorom k nasledovaniu. V Novom zákone označuje túto skutočnosť výraz „koinonia“, ktorý by sa dal preložiť ako spoločenstvo, jednota, väzba, spoluúčasť, komúnio... Ak sa nad tým hlbšie zamyslíme, porozumieme, že žiadna skupina ľudí na svete nemá tak výnimočné znaky, ako jednota cirkvi.

Úvaha

Uvažujeme už nad ďalšou časťou Ježišovej Veľkňazskej modlitby. Jej centrálnou osou je prosba o jednotu učeníkov ako aj o prijatie viery všetkými ľuďmi na svete. Táto viera má byť ovocím našej jednoty. Ježiš veľmi zdôrazňuje jej veľkú hodnotu, pričom upozorňuje, že ľudia sami od seba nie sú schopní dosiahnuť ju, preto potrebujú pomoc Otca. Vďaka nej spoznajú jednotu v Bohu a dokážu budovať jednotu nielen medzi sebou, ale budú schopní mať účasť aj na jednote s Otcom a Synom. Jednota cirkvi má byť znamením toho, ako veľmi si Boh zamiloval svojho Syna a ako veľmi si zamiloval nás, ľudí. Ježiš nás tiež upozorňuje, že slovo, ktoré ohlasujeme, bude účinné iba vtedy, ak budeme zotrvávať v tejto jednote. Pápež František hovorí, že jednota je „dielo pôsobenia Ducha Svätého“. Jej opakom je pôsobenie satana, ktorý už v čase stavby Babylonskej veže zraňuje medziľudské vzťahy. V skutočnosti iba Boží Duch môže napraviť a znova spojiť to, čo bolo rozdelené. Môže zjednotiť rozdelené jazyky do jedného univerzálneho jazyka lásky, jazyka „komúnia“, ktorý môže premieňať srdcia a usmerňovať k Bohu.

Rytierske spoločenstvo má byť čitateľným znakom jednoty podľa vzoru Najsvätejšej Trojice. Len tak môže s účinnosťou a s mocou ohlasovať evanjelium. Vzájomná láska a starostlivosť o sestry a bratov v spoločenstve M.I., v rodinách, na pracovisku, v obytných domoch – to je naša základná misia! „Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ (Jn 13,35).

Otázky

Ako rozumiem jednote cirkvi? V čom táto jednota spočíva? Akým spôsobom odzrkadľuje cirkev jednotu Najsvätejšej Trojice? Akým spôsobom počúvam Ducha Svätého a dávam sa mu sprevádzať, aby moje svedectvo viery bolo i svedectvom jednoty a spoločenstva? Prinášam blížnym slovo zmierenia? Konám na mieste, kde žijem, gestá lásky, ku ktorým ma vyzýva evanjelium? Usilujem sa tvoriť okolo seba božskú jednotu, alebo prispievam k tomu, že ostatní ľudia si tak, ako pri stavbe Babylonskej veže prestávajú rozumieť? Vyhýbam sa ohováraniu, pletkám, nenávisti? Čo by som v tejto záležitosti mohol napraviť? Ako budujem a upevňujem svoju jednotu s Bohom? Existuje niečo, čo mi prekáža pevnejšie sa s ním zjednotiť? Ako sa s ním môžem zblížiť? Akým konkrétnym spôsobom môže naše spoločenstvo M.I. dávať svedectvo jednoty s Bohom a s ľuďmi?

Záverečná modlitba

Slávnostný ruženec

Formačný materiál vo formáte pdf. stiahnete tu..

Žiadosť o zapísanie do M.I. posielajte na adresu:

Rytierstvo Nepoškvrnenej

Nám. sv. Františka 4

841 04 Bratislava

email: rytierstvoneposkvrnenej@gmail.com

bottom of page