top of page

Formačný materiál 11/2017

Formačný materiál je zbierka textov slúžiaca k pravidelnej individuálnej alebo spoločnej formácii členov hnutia M.I. Môže dobre poslúžiť ako podklad k príprave mesačných stretnutí spoločenstiev M.I. vo vašej farnosti.

Úmysel modlitby na mesiac november

Aby bola cesta formácie v M.I. autentickou školou svätosti.

Biblický text: Lev 19,1-2

Pán vravel Mojžišovi: „Hovor celej izraelskej pospolitosti a povedz im: Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý!"

Učenie cirkvi

Sv. Ján Pavol II., Posynodálna exhorátcia Christifideles Laici, 16.

Dôstojnosť laikov sa nám naplno otvára, keď uvažujeme o prvom a základnom povolaní, ktoré Otec v Ježišovi Kristovi skrze Ducha Svätého adresuje na každého z nich: povolanie ku svätosti, to znamená k dokonalosti v láske. Svätý je najdokonalejším svedkom dôstojnosti, ktorá bola udelená Ježišovmu učeníkovi.(...) Na základe členstva v Cirkvi, prijímajú a zdieľajú všetci univerzálne povolanie ku svätosti. Aj laici sú k tomu skrz-naskrz povolaní bez najmenšieho rozdielu, tak ako ostatní členovia Cirkvi: Z toho je každému jasné, že všetci v Krista veriaci sú v každom stave a postavení povolaní k plnosti kresťanského života a k dokonalosti v láske. Všetci v Krista veriaci budú deň čo deň vzrastať vo svätosti vo svojich životných podmienkach.

Zo spisov sv. Maximiliána

Prednáška Čo je najdôležitejšie – posvätenie duší, č. 159.

Všetci vieme, aký je cieľ každého stvorenia i každého z nás. Tým cieľom je výlučne a jedine Božia sláva navonok. Cirkev v katechizme definuje cieľ celého stvoreného sveta i nás samých rovnakým spôsobom, hoci trocha inými slovami: aby sme poznali a milovali Pána Boha a verne mu slúžili a napokon, aby sme ho chválili v nebi. Cieľom každého z nás je teda Božia sláva. Všetko ostatné je prostriedkom. Dokonca i rehoľa a rehoľný život sú prostriedkami, ktoré nám majú pomáhať na ceste spásy a na ceste do svätosti. Dnes, pri tejto slávnosti Zmŕtvychvstania Pána Ježiša, počas tradičného delenia sa s veľkonočným vajíčkom, želám sebe i vám všetkým, aby sme všetci spolu i každý zvlášť tento cieľ dosiahli čo možno najdokonalejším spôsobom. Urobme všetko pre to, aby sme ho dosiahli. Ak by sme aj dobyli svet a konali udivujúce skutky, no pritom by sme cieľ nedosiahli, náš život by bol premárnený. Dokonca i tak svätá vec ako apoštolát sa nesmie stať cieľom, musí ostať prostriedkom. Želám si teda, aby sme svoj cieľ, čo najväčšiu svätosť, dosiahli čo najdokonalejším spôsobom. Vieme, že proces stávania sa svätými patrí pod zákon milosti. Preto nám hneď prichádza na myseľ Prostredníčka všetkých milostí – Nepoškvrnená. Ak by sme ju chceli vynechať, nedosiahli by sme svoj cieľ. Čím viac sa Božej Matke priblížime, tým ľahšie náš cieľ dosiahneme.

Objasnenie textov

Hoci nám Nový zákon ukazuje svätosť z novej perspektívy, z perspektívy kríža, ktorý je znakom nekonečnej lásky Boha k človeku, už Starý zákon vyzýva človeka k svätosti podľa vzoru samého Boha. Čím je Božia svätosť? Úplným oddelením od zla, hriechu, smrti... Zároveň to je neohraničená dobrota voči celému stvorenému svetu a jeho korune – človekovi. Zákon daný Bohom spočiatku v Starej zmluve a potom v Novej zmluve, ukazuje čoraz dokonalejším spôsobom, že podstatou tejto svätosti je láska. Tá má byť podstatou, centrom a najvyššou podmienkou ľudskej morálky. Veď svätosť Boha spočíva v jeho láske. Boh je svätosťou, preto je láskou (porov. 1Jn 4,8.16).

Úvaha

Mohli sme azda od Boha dostať krajšie pozvanie, ako pozvanie k jeho svätosti? Ešte stále sa medzi katolíkmi objavuje mienka, že svätým má byť kňaz, alebo rehoľná sestra. Napriek tomu je povolanie k svätosti všeobecným a základným povolaním každého pokrsteného človeka. Každý, kto bol v krste vštepený do Krista, dostal toto pozvanie, bez výnimky. Vieme, že máme milovať Boha, seba samých, potom aj bratov, iné stvorenia, prírodu... Svätosti sa však bojíme. Ona je však, ako vidíme u Krista, láskou v praxi. Je pravda, že niektorí z nás dostávajú pozvanie k veľkým skutkom – ako sv. Maximilián – aby hrdinsky obetovali svoj život, aby objasňovali svetu veľké teologické pravdy, aby hovorili s Bohom z tváre do tváre, ako pastierikovia z Fatimy či sv. Faustína. Ale aj hrdinská svätosť sa začína v tej bežnej, občas šedej, monotónnej každodennosti. Tú okúsila aj Mária v chudobnom dome v Nazarete a nebála sa, neutekala. Zotrvávala v láske. Zotrvala pri Ježišovi, pri Jozefovi, pri Alžbete, zotrvá pri každom z nás. A to je vlastne oným cieľom nášho života, o ktorom hovorí otec Kolbe – Božia sláva navonok, čiže naša svätosť. Pretože ak v ľudskom srdci zvíťazí láska, Bohu sa tým vzdá ta najväčšia sláva a chvála.

Otázky

  1. V čom spočíva Božia svätosť?

  2. Akým spôsobom realizujem svoje povolanie k svätosti?

  3. Pomáha mi moje členstvo v Rytierstve Nepoškvrnenej napredovať na ceste pozvania k svätosti? Akým spôsobom?

  4. Ako naplnila Mária počas pozemského putovania svoje povolanie k svätosti? Čo ma na jej ceste najviac inšpiruje?

  5. Je aj môj život „školou svätosti“ pre iných ľudí? Čím môj život povzbudzuje iných? V akých situáciách svedčím o Božej láske? Sú oblasti, v ktorých sa chcem zdokonaliť?

  6. Nestáva sa, že v každodennom živote alebo v apoštoláte M.I. sa sústredím viac na prostriedky, ako na cieľ? Je mojím skutočným cieľom to, čo hovorí otec Maximilián – Božia sláva? Neprekrývajú prostriedky, ktoré používam, tento cieľ? Čo urobiť, aby bola moja hierarchia hodnôt správne uložená?

  7. Ako rozumiem slovám: „Boh je svätosťou, preto je láskou“?

Záverečná modlitba

Modlitba za rodinu

Svätý Maximilián, ty si pod vedením Nepoškvrnenej vynaložil množstvo síl na ohlasovanie evanjelia všetkým ľuďom. Potom si v koncentračnom tábore obetoval svoj život, aby jedna rodina nebola ochudobnená o manžela a otca. Nauč nás pre tvoje hrdinské mučeníctvo z lásky, že rodina je dar, pre ktorý sa oplatí obetovať seba samých. Ty si v Márii objavil prameň, z ktorého si načieral milosti k odvážnemu a vernému učeníctvu v Ježišovej škole. Pomôž nám prijať ju za našu Matku aby sme aj my okúsili silu jej príhovoru na našej ceste života. Buď s nami, svätý Maximilián, a vyprosuj našej rodine všetky potrebné milosti. Amen.

Žiadosť o zapísanie do členskej knihy hnutia M.I. posielajte na adresu:

Rytierstvo Nepoškvrnenej

Nám. sv. Františka 4

841 04 Bratislava

email: rytierstvoneposkvrnenej@gmail.com

bottom of page